He­ine­ken ot­pu­šta vi­še od 200 rad­ni­ka u La­škom

Re­zo­vi

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na­kon pre­uzi­ma­nja slo­ven­skih pi­vo­va­ra Ni­zo­zem­ci ni­su obe­ća­va­li da će za­dr­ža­ti sve za­pos­le­ni­ke

Pi­vo­va­re La­ško i Uni­on, obje u 97pos­tot­nom vlas­niš­tvu ni­zo­zem­skog He­ine­ke­na, ot­pus­tit će, pre­ma nes­luž­be­nim saz­na­nji­ma list Fi­nan­ce, vi­še od 200 za­pos­le­ni­ka. Kra­jem 2014. go­di­ne u obje pi­vo­va­re ra­di­lo je oko 700 rad­ni­ka.

Da će He­ine­ken u slo­ven­skim pi­vo­va­ra­ma di­je­li­ti ot­ka­ze, bi­lo je za oče­ki­va­ti, pi­šu Fi­nan­ce. Da­pa­če, na­kon pre­uzi­ma­nja slo­ven­skih pi­vo­va­ra Ni­zo­zem­ci ni­su ni­ti obe­ća­va­li da će za­dr­ža­ti sve za­pos­le­ni­ke, dok su, s dru­ge stra­ne, naj­a­vi­li su da će po­ku­ša­ti pos­ta­ti učin­ko­vi­ti­ji. Pi­vo­va­ra La­ško ni­je htje­la ko­men­ti­ra­ti saz­na­nja Fi­nan­ca, ali su rek­li da je nji­ho­va stra­te­gi­ja od 2015. do 2019. go­di­ne pre­dvi­đa stal­nu op­ti­mi­za­ci­ju. “U 2016. go­di­ni cilj je dalj­nja ra­ci­ona­li­za­ci­ja dje­lat­ni­ka, ko­ji će se bi­ti pro­ve­de­na na svim ra­zi­na­ma i struk­tu­ra­ma za­pos­le­ni­ka. Pri­la­god­ba će tra­ja­ti ci­je­lo vri­je­me pro­vo­đe­nja stra­te­gi­je, od­nos­no do 2019. Broj za­pos­le­nih će se pri­la­go­di­ti neo­me­ta­nom funk­ci­oni­ra­nje op­ti­mi­zi­ra­nih pro­ce­sa, kon­ku­rent­nos­ti i osi­gu­ra­nju tr­žiš­nih ka­pa­ci­te­ta“, ka­žu u La­škom.

Za­što He­ine­ken sma­nju­je broj za­pos­le­nih, pi­ta­ju Fi­nan­ce, i do­da­ju da od­go­vor ne tre­ba tra­ži­ti iz­van pos­lo­va­nju Gru­pe Pi­vo­var­ne La­ško, ko­ja uklju­ču­je ljub­ljan­sku pi­vo­va­ru. Ta je pi­vo­va­ra po­s­ljed­njih pet go­di­na za­bi­lje­ži­la ve­li­ke gu­bit­ke, što je uglav­nom po­s­lje­di­ca pre­ko­mjer­nih ape­ti­ta biv­šeg čel­ni­ka Bo­ška Šro­ta. Po­s­ljed­njih pet go­di­na gru­pa ni­ka­da ni­je is­ka­za­la do­bit, a naj­bli­ži nu­li bi­li su 2014. go­di­ne. Proš­le go­di­ne kra­jem ruj­na ima­li su 14 mi­li­ju­na eura ne­to gu­bit­ka, me­đu­tim, ko­nač­ni re­zul­ta­ti za tu go­di­nu još ni­su objav­lje­ni. Tro­ško­vi pla­ća u po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na pre­ma­ši­li su 30 mi­li­ju­na eura, a jas­no je da će sma­nji­va­njem tih tro­ško­va bi­ti u mo­guć­nos­ti po­bolj­ša­ti pos­lov­ne re­zul­ta­te.

Pre­is­pi­ti­va­nje spon­zor­stva

No­va upra­va op­ti­mi­zi­ra tro­ško­ve ka­ma­ta, za­to su proš­le go­di­ne is­pla­ti­li sve du­go­ve ko­ji su ima­li pi­vo­va­re La­ško i Uni­on, a ri­ječ je o 186 mi­li­ju­na eura. “Da­nas, Pi­vo­var­na La­ško i Pi­vo­var­na Uni­on vi­še ni­kom ne duguju ni cen­ta”, tvr­de iz La­škog. Tro­ško­vi su sma­nje­ni i ka­da je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.