Ot­kri­ve­na i če­t­vr­ta of­f­sho­re tvrt­ka S. Ma­log

Po­du­ze­tan Gra­do­na­čel­nik Be­ogre­da uple­ten u mut­ne pos­lo­ve

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Dvi­je tvrt­ke Si­ni­še Ma­log su­dje­lo­va­le su u kup­nji luk­suz­nih apart­ma­na u bu­gar­skom lje­to­va­li­štu

USr­bi­ji su no­vi­na­ri Mre­že za is­tra­ži­va­nje kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je ot­kri­li, ka­ko na­vo­de, još jed­nu če­t­vr­tu po re­du of­f­sho­re kom­pa­ni­ju ko­ja je po­ve­za­na s gra­do­na­čel­ni­kom Be­ogra­da.

Do­sad su već obja­vi­li ne­ko­li­ko do­ku­me­na­ta ko­ji, ka­ko tvr­de, do­ka­zu­ju da je u vri­je­me obav­lja­nja jav­nih duž­nos­ti Ma­li bio dio tih kom­pa­ni­ja s ne baš tran­s­pa­rent­nim pos­lo­va­njem.

Gra­do­na­čel­nik Si­ni­ša Ma­li po­s­ljed­nje na­vo­de mre­že KRIKa ne že­li ko­men­ti­ra­ti, jav­lja Al Ja­ze­era.

Bri­tan­ski Dje­vi­čan­ski oto­ci su poz­na­ti­ji po of­f­sho­re kom­pa­ni­ja­ma ne­go po tu­riz­mu, a te se kom­pa­ni­je, go­to­vo uvi­jek po­ve­zu­ju s pra­njem nov­ca. Mre­ža KRIK ni­je ta­ko iz­ri­či­ta u svo­jim op­tuž­ba­ma, ali pr­vog čo­vje­ka Be­ogra­da pro­zi­va za ne­tran­s­pa­rent­nost u služ­be­noj bi­ogra­fi­ji.

Ste­van Doj­či­no­vić iz Mre­že za is­tra­ži­va­nje kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je je re­kao: “Mi Ma­log zna­mo kao čo­vje­ka ko­ji je ra­dio u Agen­ci­ji za pri­va­ti­za­ci­ju, pos­li­je to­ga je vo­dio pri­vat­nu kon­zul­tant­sku agen­ci­ju Oli Con­sul­ting, pa pos­tao sa­vjet­nik za financije ta­da pr­vom pot­pred­sjed­ni­ku vla­de Vu­či­ću, a za­tim gra­do­na­čel­nik. Na­še pri­če ot­kri­va­ju da je ci­je­lo vri­je­me, od kad je bio u Agen­ci­ji za pri­va­ti­za­ci­ju do da­nas, upor­no os­ni­vao raz­li­či­te of­f­sho­re tvrt­ke”.

KRIK je do sa­da obja­vio do­ku­men­ta­ci­ju ko­ja gra­do­na­čel­ni­ka Be­ogra­da po­ve­zu­je s če­ti­ri tak­ve kom­pa­ni­je. Dvi­je, za ko­je KRIK tvr­di da im je Si­ni­ša Ma­li i da­lje di­rek­tor, su­dje­lo­va­le su u kup­nji luk­suz­nih apart­ma­na u bu­gar­skom lje­to­va­li­štu Sve­ti Ni­ko­la kra­jem 2012. go­di­ne.

Ma­log se op­tu­žu­je za ne­tran­s­pa­rent­nost u služ­be­noj bi­ogra­fi­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.