Ted Cruz po­meo Trum­pa, Clin­ton po­bi­je­di­la ‘za dla­ku’

Ber­nie San­ders >>

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - TO­MIS­LAV PILI

Uz po­bje­du tek­sa­škog se­na­to­ra na iz­ne­na­đe­nje mno­gih se­na­tor iz Flo­ri­de Mar­co Ru­bio osvo­jio čak 23 pos­to gla­so­va

Pot­pu­no iz­ne­na­đe­nje u re­pu­bli­kan­skom ta­bo­ru te vr­lo ti­jes­na po­bje­da Hil­lary Clin­ton nad svo­jim de­mo­krat­skim ri­va­lom obi­lje­ži­li su pr­ve pre­diz­bo­re za ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka u dr­ža­vi Iowi. Na­kon pre­bro­je­nih 99 pos­to gla­so­va pre­diz­bo­re u Iowi me­đu re­pu­bli­kan­skim kan­di­da­ti­ma do­bio je tek­sa­ški se­na­tor Ted Cruz (45) osvo­jiv­ši 27,7 pos­to gla­so­va. Fa­vo­rit me­đu kan­di­da­ti­ma “Ve­li­ke sta­re stran­ke”, mi­li­jar­der Do­nald Trump, za­uzeo je dru­go mjes­to osvo­jiv­ši 24,3 pos­to dok je Mar­co Ru­bio do­bio tek ne­što ma­njih 23,1 pos­to.

Uda­rac za Trum­pa

Cruz je ti­je­kom čak po­lu­sat­nog go­vo­ra us­t­vr­dio da je ovo noć

Iz Iowe od­la­zi kao mo­ral­ni po­bjed­nik

Sa­mo­pro­gla­še­ni de­mo­krat­ski so­ci­ja­list Ber­nie San­ders (74) u svom je go­vo­ru na­gla­sio da je “ovo što je na­pra­vi­la Iowa po­li­tič­ka re­vo­lu­ci­ja”. “Pri­je de­vet mje­se­ci doš­li smo u ovu pre­kras­nu dr­ža­vu bez po­li­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je, bez nov­ca, bez ime­na i kre­nu­li smo u po­li­tič­ku bor­bu s naj­moć­ni­jom or­ga­ni­za­ci­jom u Sje­di­nje­nim Dr­ža­va­ma”, re­kao je odu­šev­lje­ni San­ders. No, ana­li­ti­ča­ri sma­tra­ju da San­ders una­toč od­lič­nom re­zul­ta­tu u Iowi i či­nje­ni­ci da vo­di u an­ke­ta­ma u New Ham­p­shi­reu u ko­nač­ni­ci ne­će us­pje­ti po­sve po­mr­si­ti ra­ču­ne Hil­lary Clin­ton. po­bje­de za hra­bre re­pu­bli­kan­ce di­ljem Iowe “i di­ljem ove ve­li­ke na­ci­je”. Us­t­vr­dio je da su re­zul­ta­ti po­ka­za­li da kan­di­da­ta ne­će iz­a­bra­ti me­di­ji, wa­shin­g­ton­ski es­ta­bli­šment ili lo­bis­ti. Cruz je zad­njih tje­da­na vo­dio in­ten­ziv­nu kam­pa­nju “od vra­ta do vra­ta”, mno­go pri­mje­re­ni­ju za tra­di­ci­onal­nu Iowu ko­ja vo­li per­so­na­li­zi­ra­ni pris­tup i ti­me sus­ti­gao Trum­pa ko­ji se os­la­njao na ve­li­ka okup­lja­nja i sta­tus slav­ne oso­be. Svo­ju je po­bje­du Cruz po­sve­tio “hra­brim, is­kon­skim kon­zer­va­tiv­ci­ma”. Ta­moš­nji po­li­tič­ki ana­li­ti­ča­ri jed­no­glas­no se sla­žu da je Cru­zo­va po­bje­da veliki uda­rac za ne­kret­nin­skog mo­gu­la Do­nal­da Trum­pa ko­ji već mje­se­ci­ma do­mi­ni­ra re­pu­bli­kan­skom pred­sjed­nič­kom utr­kom, po­naj­vi­še za­hva­lju­ju­ći kon­tro­verz­nim iz­ja­va­ma o uvo­đe­nju za­bra­ne ula­ska mus­li­man­skim imi­gran­ti­ma te po­di­za­nju zi­da na gra­ni­ci s Mek­si­kom. Već sa­ma Trum­po­va kan­di­da­tu­ra uz­bur­ka­la je du­ho­ve u Re­pu­bli­kan­skoj stran­ci. Me­đu­tim, Trum­po­vu po­zi­ci­ju neo­če­ki­va­no je ugro­zio i Mar­co Ru­bio, se­na­tor s Flo­ri­de ku­ban­skih ko­ri­je­na ko­me su do sa­da ana­li­ti­ča­ri da­va­li tek te­oret­ske šanse za osva­ja­nje re­pu­bli­kan­ske kan­di­da­tu­re u utr­ci za Bi­je­lu ku­ću.

Ana­li­ti­ča­ri i Cru­zu i Ru­bi­ju sa­da prog­no­zi­ra­ju da bi mo­gli u nas­tav­ku utr­ke is­ko­ris­ti­ti po­li­tič­ki ka­pi­tal ko­ji su do­bi­li u Iowi, una­toč to­me što an­ke­te i da­lje da­ju pred­nost Trum­pu na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.