Sa­no­fi kre­će u rat pro­tiv Zi­ka vi­ru­sa

Po­tra­ga za li­je­kom Fran­cu­ski far­ma­ce­ut naj­a­vio cje­pi­vo pro­tiv glo­bal­ne zdrav­s­tve­ne prijetnje

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Fran­cu­ska far­ma­ce­ut­ska kom­pa­ni­ja Sa­no­fi u uto­rak je naj­a­vi­la da pla­ni­ra ra­zvi­ja­ti cje­pi­vo pro­tiv Zi­ka vi­ru­sa po­ve­za­nog sa slu­ča­je­vi­ma mi­kro­ce­fa­li­je i ne­uro­lo­ških po­re­me­ća­ja no­vo­ro­đen­ča­di u La­tin­skoj Ame­ri­ci i Ka­ri­bi­ma. Sa­no­fi­je­va naj­a­va sti­že dan na­kon što je Svjet­ska zdrav­s­tve­na or­ga­ni­za­ci­ja vi­rus zbog opas­nos­ti od ši­re­nja epi­de­mi­je pro­gla­si­la glo­bal­nom zdrav­s­tve­nom pri­jet­njom. Za­bri­nu­tost, sad već na glo­bal­noj ra­zi­ni, te ne­dos­ta­tak di­jag­nos­tič­kih tes­to­va kao i cje­pi­va u far­ma­ce­ut­skoj bi in­dus­tri­ji mo­gli otvo­ri­ti no­vo na­tje­ca­nje.

“Sa­no­fi Pas­te­ur će bi­ti dio od­go­vo­ra na glo­bal­ni po­ziv za ra­zvoj cje­pi­va ko­je bi sp­rje­či­lo br­zo ši­re­nje bo­les­ti i mo­gu­će zdrav­s­tve­ne kom­pli­ka­ci­je”, re­kao je Nic­ho­las Jac­k­son, vo­di­telj is­tra­ži­va­nja pri Sa­no­fi Pas­te­uru. Iz Sa­no­fi­ja su, osim od­go­vo­ra na hit­nu po­tre­bu me­đu­na­rod­ne ko­or­di­na­ci­je u ra­zvo­ju li­je­ka, naj­a­vi­li da će ula­ga­ti na­po­re i u ra­zvoj cje­pi­va za vi­ru­se po­put žu­te groz­ni­ce, ja­pan­skog en­ce­fa­li­ti­sa te den­ga groz­ni­ce. Kom­pa­ni­ja sma­tra da svo­ju is­tra­ži­vač­ku i in­dus­trij­sku in­fras­truk­tu­ru ko­ri­šte­nu za ra­zvoj no­vog li­cen­ci­ra­nog den­ga cje­pi­va mo­gu pri­mi­je­ni­ti te ubr­za­ti ra­zvoj li­je­ka za Zi­ka vi­rus.

Re­uters pre­no­si da naj­vi­še iz­gle­da za ra­zvoj cje­pi­va ima kon­zor­cij u či­jem je sas­ta­vu ame­rič­ka bi­oteh­no­lo­ška tvrt­ka Ino­vio Phar­ma­ce­uti­cals, a ko­ji bi kra­jem go­di­ne mo­gli po­nu­di­ti cje­pi­vo ogra­ni­če­ne upo­tre­be za hit­ne slu­ča­je­ve.

RE­UTERS

Bo­lest se sve br­že ši­ri

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.