Udio do­ma­ćeg bi­ti tek 32 gra­ma

Fi­nan­ci­ra­nje iz europ­skih fon­do­va, udru­ži­va­nje po­ljo­pri­vred­ni­ka ključ­ni je te­melj us­pješ­nog ra­zvo­ja odr­ži­ve po­ljo­pri­vre­de

Poslovni Dnevnik - - SNAGA HRVATSKE HRANE 2016. -

Zlat­ko He­ruc

Agro­pro­te­in­ka

Marko Dra­že­tić

sa­vjet­nik mi­nis­tra po­ljo­pri­vre­de se dr­žav­na zem­lja pro­da do­ma­ćim po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma tvr­de­ći da bi pre­la­skom u 100 pos­to vlas­niš­tva po­ljo­pri­vred­ni­ka (sa sa­daš­njih 80 pos­to) agrar pos­tao us­pje­šan po uzo­ru na eu­rop­ske zem­lje.

Ne­ke in­te­re­si­ra­ju sa­mo potpore

S njim se sla­že i vlas­nik tvrt­ke Go­mo­la­va An­tun Pli­ve­lić is­ti­ču­ći da dio europ­skih ze­ma­lja ne do­pu­šta pro­da­ju dr­žav­nih re­sur­sa. Dr­ži da da­va­njem zem­lje u kon­ce­si­ju dio po­ljo­pri­vred­ni­ka “sa­mo gle­da ka­ko do­bi­ti potpore, a da zem­lju ku­pi, bi­lo bi nje­go­vo, pa bi i te ka­ko gle­dao što će pro­fi­ta­bil­no pro­izvo­di­ti”.

Kad je pro­da­ja po­sri­je­di, na umu tre­ba ima­ti, upo­zo­ra­va Dra­že­tić, da je naj­ve­ća za­mjer­ka po­ljo­pri­vred­ni­ka ne­dos­ta­tak nov­ca. “Kad je zem­lji­šte u pi­ta­nju, ako ne­ma­ju no­va­ca, ot­kud će se za­du­ži­ti?”, pi­ta Dra­že­tić.

U za­ključ­ku pa­ne­la su­di­oni­ci su se slo­ži­li da za­dru­ga­ma u za­kon­skom ok­vi­ru tre­ba da­ti bo­lji sta­tus, a uz pro­ces ko­ma­sa­ci­je ko­ji je po­kre­nut te dos­tup­nim sred­stvi­ma za fi­nan­ci­ra­nje iz europ­skih fon­do­va, udru­ži­va­nje po­ljo­pri­vred­ni­ka ključ­ni je te­melj us­pješ­nog ra­zvo­ja odr­ži­ve po­ljo­pri­vre­de u bu­duć­nos­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.