Tre­ba­mo pro­izvo­di­ti ek­s­klu­ziv­ne pro­izvo­de i sku­po ih pro­da­va­ti

Bren­do­vi Bu­duć­nost je u tran­sfor­ma­ci­ji i do­da­va­nju no­ve vri­jed­nos­ti

Poslovni Dnevnik - - SNAGA HRVATSKE HRANE 2016. -

Brend je po­gled na svi­jet i po­ma­že u kre­ira­nju do­dat­ne vri­jed­nos­ti, a nje­go­va traj­nost je pu­no du­lja ne­go obič­nog pro­izvo­da, po­ru­čio je Kar­lo Stoj­če­vić di­rek­tor agen­ci­je RedPo­int u pre­zen­ta­ci­ji ‘Bren­di­ra­nje i brend stra­te­gi­ja za OPGo­ve: Ka­ko stvo­ri­ti pre­poz­nat­ljiv pro­izvod’.

“Kre­ira­nje do­dat­ne vri­jed­nos­ti pu­tem rek­la­ma je vr­lo te­ško i o to­me se uvi­jek sva­đam s pro­izvo­đa­či­ma jer što ako po­tro­ša­ča ne za­ni­ma po­seb­nost pro­izvo­da već is­klju­či­vo ci­je­na i do­bav­lji­vost? To ni­su kri­te­ri­ji bren­da već pro­da­je”, is­ti­če Stoj­če­vić. “Za­što bi u Hr­vat­skoj pro­izvo­di­li ‘trash’ naj­ni­že ci­je­ne? Tre­ba­mo is­ko­ris­ti­ti to što smo ma­li. Os­nov­ni eko­nom­ski za­ko­ni su da ono če­ga ne­ma pu­no ima vi­so­ku ci­je­nu. Ima­te ma­lo vo­de i di­ja­ma­na­ta, ci­je­na im je vi­so­ka. Ima­te pu­no mli­je­ka, ci­je­na mu pa­da”, ka­že, no do­da­je da to ne zna­či da se tre­ba ori­jen­ti­ra­ti is­klju­či­vo na luk­suz.

Za­to je bu­duć­nost do­ma­ćih bren­do­va u tran­sfor­ma­ci­ji i do­da­va­nju no­ve vri­jed­nos­ti, a ne od­la­zi­ti se bo­ri­ti na tr­ži­šti­ma na ko­ji­ma nis­te do­ras­li ve­li­či­nom. Svi lju­di že­le ek­s­klu­ziv­nost i za to su sprem­ni pla­ti­ti pre­mi­ju. “Kad ima­te tablet, to ni­šta ne go­vo­ri, ali ako je u pi­ta­nju Ap­ple to je dru­ga stvar. Tre­ba stva­ra­ti per­cep­ci­ju ‘vau’. Ka­ko da­nas tran­sfor­mi­ra­ti OPG bren­do­ve? Tre­ba pra­vo po­nu­di­ti pra­vo, auten­tič­no is­kus­tvo ko­je će lju­di htje­ti do­bro pla­ti­ti, a ne­će tra­ži­ti da sve ja­bu­ke bu­du is­te ve­li­či­ne kao u tr­go­vač­kom cen­tru”, po­ru­čio jer Stoj­če­vić.

Prak­tič­no pre­da­va­nje bi­lo je osmiš­lje­no s ci­ljem sa­vje­to­va­nja po­ljo­pri­vred­ni­ka pri ana­li­zi i re­ali­za­ci­ji brend stra­te­gi­je. Stoj­če­vić je de­mis­ti­fi­ci­rao te­mu i po­mo­gao u ne­ko­li­ko kon­ku­rent­nih ko­ra­ka ka­ko os­tva­ri­ti cilj, a kre­nuo je od os­nov­nih di­je­lo­va od ko­jih se sas­to­ji sva­ki brend. Sa su­di­oni­ci­ma je raz­go­va­rao o ka­rak­te­ris­ti­ka­ma nji­ho­vih pro­izvo­da te ih upu­tio ka­ko pro­ma­tra­ti kon­ku­rent­ne bren­do­ve.

PIXSELL

Kar­lo Stoj­če­vić,

di­rek­tor RedPo­in­ta za­go­va­ra ek­s­klu­ziv­nost, što ne zna­či da sve tre­ba bi­ti luk­suz

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.