Ali­zi­ra­ni dni­ke

Or­ta­že iz svi­je­ta agra­ra i agro­biz­ni­sa

Poslovni Dnevnik - - SNAGA HRVATSKE HRANE 2016. -

ri­jal o hr­vat­skim se­li­ma, re­por­taž­no na­pi­san. Pro­ći će­mo kroz po­vi­jest se­la, njegov gos­po­dar­ski po­ten­ci­jal, po­ljo­pri­vre­du, obi­ći naj­bo­lje OPGo­ve i slič­no. Na ovaj na­čin že­li­mo po­tak­nu­ti raz­miš­lja­nja i vi­dje­ti ka­ko se da­nas na se­lu ži­vi, što je ono što u se­li­ma ne­dos­ta­je i što se mo­že fi­nan­ci­ra­ti iz EU fon­do­va”, ka­zao je vo­di­telj pro­jek­ta Agro­biz.

Na spe­ci­ja­li­zi­ra­nom agro por­ta­lu na­ći će se i mje­seč­ni spe­ci­ja­li u su­rad­nji sa stru­kom i ins­ti­tu­ci­ja­ma po­put Mi­nis­tar­stva po­ljo­pri­vre­de i ko­mo­ra, a na se­be će ve­za­ti pro­jek­te us­pješ­nih kon­fe­ren­ci­ja jer, ka­že Kuskunović, “že­li­mo ući u tr­žiš­nu ni­šu po­ljo­pri­vre­de”.

Mje­seč­ni spe­ci­ja­li ra­dit će se ta­ko da će sva­ki mje­sec bi­ti okre­nu­ti jed­nom as­pek­tu pro­izvod­nje – od pro­izvod­nje mli­je­ka, me­sa, vo­ća, po­vr­ća, ri­bar­stva, iz­vo­za i re­gi­onal­ne su­rad­nje, do mo­guć­nos­ti iz­vo­za na ne­ka no­va tr­ži­šta i po­ti­ca­nje gos­po­dar­ske di­plo­ma­ci­je da na­šim tvrt­ka­ma i po­ljo­pri­vred­nim pro­izvo­đa­či­ma otva­ra no­va tr­ži­šta.

Zna­čaj­ni dio bit će i sve in­fro­ma­ci­je ve­za­ne za Za­jed­nič­ku po­ljo­pri­vred­nu po­li­ti­ku, kao jed­nu od naj­važ­ni­jih po­li­ti­ka EU bu­du­ći da čak 45 pos­to EU pro­ra­ču­na ide na po­ljo­pri­vre­du.

Me­đu pr­vi­ma, pro­jek­ti­ma ko­je će Agro­biz ima­ti već u trav­nju su Otvo­re­ni dan mla­dih po­ljo­pri­vred­ni­ka na Bje­lo­var­skom saj­mu u Gu­dov­cu, na ko­jem će bi­ti stu­den­ti Agro­nom­skog fa­kul­te­ta u Za­gre­bu i stu­den­ti So­ci­olo­gi­je se­la sa Fi­lo­zof­skog fa­kul­te­ta, ka­ko bi u di­rek­t­nom kon­tak­tu sa mla­dim po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma do­bi­li sli­ku ko­li­ko je da­nas po­ljo­pri­vre­da va­žan i bi­tan seg­ment hr­vat­skog gos­po­dar­stva. Ti­je­kom svib­nja Agro­biz će za­jed­no sa Hr­vat­skom gos­po­dar­skom ko­mo­rom i dru­gim ins­ti­tu­ci­ja­ma or­ga­ni­zi­ra­ti i re­gi­onal­nu kon­fe­ren­ci­ju u No­vom Sadu ti­je­kom odr­ža­va­nja Me­đu­na­rod­nog po­ljo­pri­vred­nog saj­ma, jed­nog od naj­ve­ćih saj­mo­va u ovom di­je­lu Eu­ro­pe. Te­ma re­gi­onla­ne kon­fe­ren­ci­je bit će ‘Mo­guć­nos­ti su­rad­nje i ko­ri­šte­nja EU fon­do­va u re­gi­ji’. “Cilj nam je da s vo­de­ćim agro­biz­nis kom­pa­ni­ja­ma i po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma pre­zen­ti­ra­mo hr­vat­sko is­kus­tvo u pov­la­će­nju nov­ca iz EU fon­do­va”, ka­že Kuskunović. Na je­sen će se Agro­biz uklju­či­ti i u iz­bor naj­u­zor­ni­je se­oske že­ne. Na­ime, ka­ko se ovaj iz­bor odr­ža­va već go­di­na­ma, Agro­biz kao spe­ci­ja­li­zi­ra­ni agro por­tal, že­li mu da­ti još vi­še na važ­nos­ti te pot­ka­nu­ti da se o se­ok­sim že­na­ma i nji­ho­vom druš­tve­nom an­ga­žma­nu sve vi­še pi­še.

“Pos­lov­ni dnev­nik i Ve­čer­nji list su pre­poz­na­li važ­nost po­ljo­pri­vre­de pa će­mo za­to sa­dr­ža­je me­đu­sob­no iz­mje­nji­va­ti u dnev­nim no­vi­na­ma i na por­ta­li­ma, uz su­rad­nju naj­bo­ljih struč­nja­ka za po­ljo­po­ljo­pri­vre­du”, za­klju­čio je Kuskunović.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.