Re­kord­ni po­top BP-a, ro­ša­de u upra­vi, ot­ka­zi...

Kob­ne ci­je­ne naf­te Proš­lo­go­diš­nji gu­bi­tak bri­tan­ske naf­t­ne kom­pa­ni­je od go­le­mih 6,5 mi­li­jar­di do­la­ra me­đu naj­te­žim je udar­ci­ma u pro­tek­la dva de­set­lje­ća, a naj­vi­še će ga osje­ti­ti rad­ni­ci bu­du­ći da će do 2017. go­di­ne 7000 njih os­ta­ti bez pos­la

Poslovni Dnevnik - - MENADŽMENT29 -

Uda­rac sna­žan po­po­ut onog od pri­je pet go­di­na ka­da je skri­vio i sku­po pla­tio iz­li­je­va­nje naf­te u Mek­sič­kom za­lje­vu pre­tr­pjeo je u pro­tek­loj pos­lov­noj go­di­ni Bri­tish Pe­tro­le­um. Go­le­mih 6,5 mi­li­jar­di do­la­ra gu­bit­ka naj­go­ri je re­zul­tat u pro­tek­la dva de­set­lje­ća, oso­bi­to nakn 3,4 mi­ljar­de USD do­bi­ti os­tva­re­nih 2014. go­di­ne. U proš­lom kvar­ta­lu BP je u re­zer­ve sta­vio još 440 mi­li­ju­na do­la­ra zbog nak­na­de šte­ta u ve­zi iz­li­je­va­nja naf­te u Mek­sič­kom za­lje­vu, či­me je ukup­ni tro­šak tvrt­ke zbog te ka­tas­tro­fe do­seg­nuo 55 mi­li­jar­di do­la­ra Obja­va ova­ko su­mor­nih re­zul­ta­ta po­to­pi­la je ci­je­nu BPo­ve di­oni­ce za čak 7 pos­to.

Za sve je, na­rav­no, ka­žu u kom­pa­ni­ji, kriv str­mo­gla­vi pad ci­je­na naf­te, no to će bi­ti sla­ba utje­ha za one ko­ji će ga naj­vi­še osje­ti­ti na svo­jim le­đi­ma. Ri­ječ je o, po­t­vr­đe­no je i služ­be­no, oko 7000 za­pos­le­ni­ka ko­ji će os­ta­ti bez svo­jih rad­nih mjes­ta. Naj­av­lje­na ot­pu­šta­nja dio su pro­gra­ma res­truk­tu­ri­ra­nja vri­jed­nog 2,5 mi­li­jar­di do­la­ra. Ula­ga­či, pak, os­ta­ju “za­šti­će- ni”. Ka­ko bi ih za­dr­žao, BP je od­lu­čio za­dr­ža­ti di­vi­den­du na do­sa­daš­njih 10 cen­ti po di­oni­ci. “To pod­cr­ta­va na­šu oba­ve­zu da odr­ži­mo di­vi­den­du”, na­ve­de­na je u služ­be­nom pri­op­će­nju iz­ja­va pred­sjed­nik Upra­ve Ro­ber­ta W. Dud­leyja. No da ni on ne mo­že spa­va­ti mir­no do­ka­zu­je i či­nje­ni­ca da su sa­mo dan uoči obja­ve gro­zo­mor­nog gu­bit­ka ob­z­na­nje­ne ro­ša­de u vr­hu kom­pa­ni­je. Na­pras­no je uve­de­na ti­tu­la za­mje­ni­ka pred­sjed­ni­ka Upra­ve, a pri­pa­la je ve­te­ra­nu ko­ji u BPu ra­di vi­še od 35 go­di­na La­ma­ru McKayju. On je do­sad bio glav­ni me­na­đer za is­tra­ži­va­nje i pro­izvod­nju, a u ova kriz­na vre­me­na pre­uzet će ne­ke od ključ­nih Dud­leyje­vih duž­nos­ti. U nad­lež­nost mu je da­no i pro­vo­đe­nje du­go­roč­ne stra­te­gi­je kom­pa­ni­je, a za­du­žen je i za pi­ta­nja si­gur­nos­ti i ope­ra­tiv­nih ri­zi­ka.

“La­ma­ro­va no­va ulo­ga omo­gu­ćit će nam da se fo­ku­si­ra­mo na naj­vi­še kom­pa­ni­je­ske pri­ori­te­te u ova iz­a­zov­na vre­me­na s ko­ji­ma se su­oča­va ci­je­la na­ša in­dus­tri­ja”, po­ru­čio je Ro­bert W. Dud­ley.

PD

Di­oni­ca je pa­la 7 pos­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.