‘Uki­da­nje ne do­la­zi u ob­zir, sve žu­pa­ni­je tre­ba ja­ča­ti’

Te­ri­to­ri­jal­no pre­kra­ja­nje Žes­to­ka re­ak­ci­ja na Mos­tov pri­jed­log no­vog re­gi­onal­nog sus­ta­va

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SA­ŠA PAPARELLA

BI­LI BI­SMO EFI­KAS­NI­JI DA NAM SE NA ŽUPANIJSKOJ RA­ZI­NI POT­PU­NO PRE­PUS­TE POS­LO­VI DR­ŽAV­NE UPRA­VE, ZDRAV­S­TVO, ŠKOL­S­TVO I SOCIJALA

Go­ran Pa­uk, pred­sjed­nik Hr­vat­ske za­jed­ni­ce žu­pa­ni­ja

Stav HDZ-a je ja­san: te­ri­to­ri­jal­ni pre­us­troj da, ali re­for­ma či­ja bi sv­ha bi­la sma­nje­nje bro­ja žu­pa­ni­ja ne­će pro­ći

Naj­a­ve u dnev­nom ti­sku da će Hr­vat­ska do 2017. pro­ves­ti te­ri­to­ri­jal­ni pre­us­troj na­kon ko­jeg će ima­ti sve­ga pet do se­dam žu­pa­ni­ja iz­a­zva­la je niz re­ak­ci­ja. Iako se u tek­s­tu ko­ji naj­av­lju­je stva­ra­nje ve­li­kih re­gi­ja ne spo­mi­nje iz­vor, da­lo bi se za­klju­či­ti da je ano­nim­ni su­go­vor­nik no­vi­na­ra Ju­tar­njeg lis­ta mi­nis­tri­ca upra­ve, Mos­tov­ka Du­brav­ka Jur­li­na Ali­be­go­vić, po­go­to­vo kad zna­mo da se i kao rav­na­te­lji­ca Eko­nom­skog ins­ti­tu­ta za­la­ga­la za sma­nji­va­nje bro­ja žu­pa­ni­ja.

Ne­ki od HDZ-ova­ca od ko­jih smo za­tra­ži­li ko­men­tar sa­mo su pro­ko­men­ti­ra­li ka­ko “s Mos­tom ne oče­ku­ju pro­ble­me jed­nos­tav­no za­to jer od tak­vog te­ri­to­ri­jal­nog pre­su­tro­ja ne­će bi­ti ni­šta”; dru­gi pak pi­ta­ju ho­će li se u re­for­mi mo­žda uki­nu­ti op­ći­ne Tom­po­jev­ci, Gra­dec i Ve­li­ka Ko­pa­ni­ca, ci­lja­ju­ći na mjes­ta iz ko­jih do­la­ze ne­ki od li­de­ra Mos­ta.

Raz­go­vor­lji­vi­ji je bio mi­nis­tri­čin ko­le­ga iz vla­de To­mis­lav To­lu­šić, mi­nis­tar re­gi­onal­nog ra­zvit­ka iz kvo­te HDZa. “O tak­vom te­ri­to­ri­jal­nom pre­us­tro­ju se ni­je ras­prav­lja­lo u Vla­di, ni­ti sam vi­dio ije­dan ta­kav do­ku­ment. Uos­ta­lom, ova vla­da pos­to­ji tek se­dam rad­nih da­na ta­ko da ni­ti ni­je bi­lo vre­me­na da se na­pra­vi ta­kav plan pa vje­ru­jem da ja ta pri­ča iz­vu­če­na iz kon­tek­s­ta. A ako iza tih iz­ja­va zbi­lja sto­ji mi­nis­tri­ca Jur­li­naAli­be­go­vić, pret­pos­tav­ljam da je to nje­zin osob­ni stav”, re­kao nam je To­lu­šić, do­ne­dav­ni pred­sjed­nik Hr­vat­ske za­jed­ni­ce žu­pa­ni­ja ko­ji sma­tra da je sa­daš­nja te­ri­ro­ri­jal­na po­dje­la Hr­vat­ske op­ti­mal­na.

“Tu je stav HDZa vr­lo čvr­stu­ki­da­nje ne do­la­zi u ob­zir, žu­pa­ni­je tre­ba ja­ča­ti. Pos­to­je­ći žu­pa­nij­ski sus­tav, ta­kav ka­kav je, do­bro funk­ci­oni­ra. Po­ka­zao je pu­no vi­še pred­nos­ti ne­go ma­na, a či­nje­ni­cu da je 20 žu­pa­ni­ja op­ti­mal­no po­t­vr­đu­je i po­da­tak da su upra­vo one naj­češ­ći ko­ris­ni­ci europ­skih fon­do­va. Una­toč ne­do­volj­nim fi­nan­cij­skim ka­pa­ci­te­ti­ma do­bi­ve­nim od dr­ža­ve, žu­pa­ni­je su no­si­oci re­gi­onal­nog ra­zvo­ja. Hr­vat­ska ne is­ka­če po bro­ju je­di­ni­ca lo­kal­ne i re­gi­onal­ne sa­mo­upra­ve, već je ob­zi­rom na svo­ju po­vr­ši­nu i broj sta­vov­ni­ka u eu­rop­skom pro­sje­ku, a kao pri­mjer me­đu us­po­re­di­vim zem­lja­ma na­vo­di Ir­sku i nje­ne 32 gro­fo­vi­je”, ka­že To­lu­šić.

U SVIM ŽU­PA­NI­JA­MA ZA­JED­NO RA­DI 1917

LJU­DI, A ŽU­PA­NIJ­SKI URE­DI DR­ŽAV­NE UPRA­VE ZA­POŠ­LJA­VA­JU SKO­RO 3000 LJU­DI

To­mis­lav To­lu­šić, mi­nis­tar re­gi­onal­nog ra­zvo­ja i fon­do­va EU

Tvr­di da una­toč sve­mu to­me ne­ma ni­šta pro­tiv te­ri­to­ri­jal­nog pre­us­tro­ja, “ali sa­mo ako on bu­de efi­kas­ni­ji i kva­li­tet­ni­ji od sa­daš­njeg”. Upi­tan na kak­ve bi pro­mje­ne pris­tao, da­je pri­jed­lo­ge“tre­ba uki­nu­ti žu­pa­nij­ske ure­de dr­žav­ne upra­ve, a nji­ho­ve bi pos­lo­ve mo­gle pre­uze­ti žu­pa­ni­je. Na­po­mi­njem da u svim žu­pa­ni­ja­ma za­jed­no ra­di 1917 lju­di, a žu­pa­nij­ski ure­di dr­žav­ne upra­ve za­poš­lja­va­ju sko­ro 3000 lju­di. Ako je glav­ni ar­gu­ment za uki­da­nje žu­pa­ni­ja sma­nji­va­nje bro­ja za­pos­le­nih, si­gu­ran sam da kroz te­ri­to­ri­jal­ni pre­us­troj ni­ti jed­no rad­no mjes­to ne­će bi­ti uki­nu­to, is­to kao što ni­su bi­la uki­da­na ni­ti u re­for­mi pra­vo­su­đa. Na­da­lje, žu­pa­ni­je mo­gu pre­uze­ti sve in­s­pek­cij­ske pos­lo­ve, kao i ras­po­la­ga­nje dr­žav­nom imo­vi­nom u pr­vom stup­nju, či­me bi se ras­te­re­tio DUUDI. Tre­ba im da­ti nad­zor nad ras­po­la­ga­njem po­ljo­pri­vred­nim zem­lji­štem, ali i nad inves­ti­ci­ja­ma dr­žav­nih po­du­ze­ća, jer ona to vr­lo čes­to ra­de bez da iz­vi­jes­te žu­pa­na”, na­po­mi­nje mi­nis­tar To­lu­šić.

U me­di­ji­ma se spe­lu­li­ra da će no­ve re­gi­je nas­ta­ti oko Za­gre­ba, Va­ra­ždi­na, Spli­ta, Osi­je­ka, Ri­je­ke, Spli­ta i Za­dra. “Htio bih vi­dje­ti kri­te­ri­je po ko­ji­ma se jed­ne žu­pa­ni­je ga­se, a dru­ge ne. Da li je to broj sta­nov­ni­ka ili po­vr­ši­na? Evo re­ci­mo Žu­pa­ni­ja lič­ko­senj­ska, iako te­ri­to­ri­jal­no naj­ve­ća, ima naj­ma­nje sta­nov­ni­ka. Sa­daš­nji sus­tav ni­je ide­alan ali do­no­si odre­đe­ne ko­ris­ti, no vje­ru­jem da je to ja­ko te­ško vi­dje­ti iz Za­gre­ba”, ka­že To­lu­šić, ko­ji je go­di­na­ma bio žu­pan vi­ro­vi­tič­ko-po­drav­ski, pa do­bro poz­na­je si­tu­aci­ju na te­re­nu.

“U Za­gre­bu je sve in­te­gri­ra­no, tu će­te la­ko do­bi­ti ne­ku us­lu­gu. Me­đu­tim, kad ži­vi­te u ma­njem mjes­tu pu­no vam zna­či žu­pa­ni­ja ko­ja bri­ne o škol­s­tvu, zdrav­s­tvu, ces­ta­ma, gra­đe­vin­skim do­zvo­la­ma”.

To­lu­šić ka­že da će pri­hva­ti­ti sma­nje bro­ja žu­pa­ni­ja tek ako mu net­ko do­ka­že ko­rist tak­vog či­na. “Pri­mje­ri­ce, pet sla­von­skih žu­pa­ni­ja ukup­no ima­ju na ras­po­la­ga­nju pro­ra­čun od 800 mi­li­ju­na ku­na. Ako bi spa­ja­njem u je­dins­tve­nu re­gi­ju Sla­vo­ni­ja po­če­ti do­bi­va­ti po dvi­je mi­li­jar­de ku­na go­diš­nje, ja bih tak­vo što od­mah pri­hva­tio, no bo­jim se da bi pro­ra­čun i da­lje bio na ra­zi­ni 800 mi­li­ju­na”, upo­zo­ra­va To­lu­šić.

Po­sve oče­ki­va­no, ne­ga­ti­van stav pre­ma ide­ji o uki­da­nju žu­pa­ni­ja ima­ju i u Hr­vat- skoj za­jed­ni­ci žu­pa­ni­ja (HZŽ). “Pot­pu­no nam je ne­pri­hvat­ljiv stav da tre­ba uki­nu­ti žu­pa­ni­je, jer one de­fi­ni­tiv­no kva­li­tet­ni­je uprav­lja­ju nov­cem ne­go dr­ža­va! Pri­mje­ri­ce, žu­pa­nij­ske upra­ve za ces­te 95 pos­to svo­jih pri­ho­da iz­rav­no ula­žu u odr­ža­va­nje i ob­no­vu ces­ta, iako su od 2013. iz­gu­bi­le 190 mil. ku­na po­treb­nih za rad”, ka­že Go­ran Pa­uk, no­vi pred­sjed­nik HZŽa. “Što­vi­še, bi­li bi i efi­kas­ni­ji da nam se na županijskoj ra­zi­ni pot­pu­no pre­pus­te pos­lo­vi dr­žav­ne upra­ve, zdrav­s­tvo, škol­s­tvo i socijala. Zna­mo da nas če­ka re­for­ma lo­kal­ne i po­druč­ne sa­mo­upra­ve, no HZŽ u njoj že­li bi­ti ak­tiv­ni su­di­onik i ras­prav­lja­ti na te­me­lju struč­ne ana­li­ze. A tre­ba pi­ta­ti i gra­đa­ne, jer oni su ti ko­ji tre­ba­ju us­lu­gu. Sma­tra­mo da su žu­pa­ni­je ute­me­lje­ne u po­vi­jes­ti i ge­ogra­fi­ji, pri­hva­će­ne u na­ro­du i us­pješ­ne u prov­la­če­nju nov­ca iz euro­fon­do­va. Važ­no je da se pri­je im­ple­men­ta­ci­je re­for­me ka­že ko­je će po­god­nos­ti gra­đa­ni do­bi­ti i ka­ko će se pos­to­je­će us­lu­ge una­pri­je­di­ti”, ka­že Pa­uk.

HZŽ će u uto­rak pred­sta­vi­ti re­zul­ta­te is­tra­ži­va­nja o sta­vu gra­đa­na pre­ma žu­pa­ni­ja­ma i bu­du­ćim re­for­ma­ma sa­mo­upra­ve. Ka­ko doz­na­je­mo, u is­tra­ži­va­nju se po­ka­za­lo da sa­mo 10 pos­to is­pi­ta­ni­ka mis­li ka­ko bi sma­nji­va­nje bro­ja žu­pa­ni­ja tre­ba­la bi­ti pr­va mje­ra za ušte­du na dr­žav­noj ra­zi­ni i ra­ci­ona­li­za­ci­ju dr­žav­nog pro­ra­ču­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.