Obus­ta­va ste­ča­ja od­go­đe­na do svib­nja

Di­na Pe­tro­ke­mi­ja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Vje­rov­ni­ci Di­na Pe­tro­ke­mi­je za tri su mje­se­ca od­go­di­li po­t­vr­đi­va­nje od­lu­ke o obus­ta­vi i za­klju­če­nju ste­ča­ja ko­ju je pred­lo­ži­la ste­čaj­na upra­vi­te­lji­ca Ma­ri­ja Ru­žić i to zbog ne­dos­tat­ka nov­ca za po­kri­če tro­ško­va pro­ce­sa i zbri­nja­va­nje ot­pa­da iz po­go­na. Od­lu­ka o od­go­di pa­la je u sri­je­du na Skup­šti­ni vje­rov­ni­ka jer, po­t­vr­di­la je Ru­žić, pos­to­ji mo­guć­nost da se po­treb­ni no­vac ipak osi­gu­ra. Po­jas­ni­la je da je od­lu­ka o obus­ta­vi ste­ča­ja ski­nu­ta s dnev­nog re­da, jer je iz­gled­no da će se no­vac za ste­čaj ipak osi­gu­ra­ti.

No vje­rov­ni­ci su ipak usvo­ji­li nje­zi­no iz­vješ­će ko­jim je na­gla­si­la da pro­ble­mi u Di­ni ni­su ri­je­še­ni, da ne­ma nov­ca za ste­čaj­ni pos­tu­pak kao ni za zbri­nja­va­nje opas­nog ot­pa­da, ko­ji se pro­cje­nju­je na 11 mi­li­ju­na ku­na. Ra­di si­gur­nos­ti i ču­va­nja po­go­na, sud je odo­brio da ona i u ve­lja­či za­pos­li va­tro­gas­ce, ču­va­re i kon­tro­lo­re po­go­na. Ti­je­kom ste­ča­ja, od unov­če­nja ste­čaj­ne ma­se, opre­me i za­li­ha te od za­ku­pa pros­to­ri­ja upri­ho­do­va­no je 1,8 mi­li­ju­na ku­na. Ru­žić na­vo­di da je ut­vr­đe­no ka­ko su ti­je­kom pred­ste­čaj­ne na­god­be evi­den­ti­ra­ni pro­pus­ti ko­ji do otva­ra­nja ste­ča­ja ni­su ot­klo­nje­ni. Iz do­ku­me­na­ta pro­iz­la­zi ka­ko se u Di­ni na­la­ze ve­li­ke ko­li­či­ne opas­nih ot­pad­nih tva­ri o ko­ji­ma se na­kon obus­ta­ve pro­izvod­nje ni­je vo­di­la pri­mje­re­na bri­ga, ni­ti pro­vo­di­le za­kon­ske si­gur­nos­ne mje­re. Iz­ra­đen je i ele­bo­rat o za­tva­ra­nju pos­tro­je­nja, po ko­je­mu bi tro­šak za­tva­ra­nja bio 77,3 mil. ku­na, a za­tva­ra­nje bi se obav­lja­lo do 2019. Traž­bi­ne vje­rov­ni­ka pre­ma­šu­ju 2 mi­li­jar­de ku­na, ukup­na imo­vi­ne pro­ci­je­nje­na je na oko 460 mil. ku­na, a raz­luč­ni vje­rov­ni­ci po­tra­žu­ju 670 mi­li­ju­na.

GO­RAN KO­VA­ČIĆ/PIXSELL

Pos­to­ji šan­sa da se no­vac za ste­čaj­ni pos­tu­pak ipak osi­gu­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.