U Hr­vat­skoj Mol po­di­že pro­izvod­nju

Us­mje­ri­li se na imo­vi­nu

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Mol

pla­ni­ra sma­nji­ti inves­ti­ci­je i vi­še se us­mje­ri­ti na imo­vi­nu bli­žu Ma­đar­skoj, ko­ja i na­kon pa­da ci­je­na naf­te mo­že do­bro pos­lo­va­ti, ka­zao je Be­ris­lav Ga­so, di­rek­tor za­du­žen za is­tra­ži­va­nje i pro­izvod­nju, u in­ter­v­juu Blo­om­ber­gu. U po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne Mol je pro­ši­rio pos­lo­va­nje u Nor­ve­škoj i Bri­ta­ni­ji ka­ko bi svoj por­t­felj po­ve­ćao s ma­nje ri­zič­nom imo­vi­nom. No, dok na­la­zi­šta u Sje­ver­nom mo­ru ni­su pro­fi­ta­bil­na s ci­je­nom naf­te na 30 do­la­ra po ba­re­lu, i da­lje pos­to­je po­ten­ci­ja­li imo­vi­ne u Ma­đar­skoj i Hr­vat­skoj, is­tak­nuo je do­da­ju­ći ka­ko je tre­nu­tač­no kon­tro­la tro­ško­va važ­ni­ja ne­go jur­nja­va za pro­izvod­nim ci­lje­vi­ma i ak­vi­zi­ci­ja­ma. “Pri­ori­te­ti u ovoj go­di­ni bit će us­mje­re­ni na ono što ima­mo, va­đe­nje vri­jed­nos­ti iz imo­vi­ne. Vo­lim ba­re­le, ali još vi­še vo­lim do­la­re, a u okru­že­nju s ci­je­na­ma naf­te na 30 do­la­ra sve se vr­ti oko do­la­ra ka­da pos­lu­je­te u pro­izvod­nji”, ka­zao je Ga­so.

Mol će sma­nji­ti i ope­ra­tiv­ne tro­ško­ve i inves­ti­ra­ti sa­mo u one pro­jek­te ko­ji mo­gu pos­lo­va­ti po­zi­tiv­no uz ci­je­ne naf­te od 30 do­la­ra po ba­re­lu. Mol po­ja­ča­va pro­izvod­nju u Ma­đar­skoj i Hr­vat­skoj, ko­je za­jed­no či­ne bli­zu 80% ukup­ne pro­izvod­nje gru­pe jer “i da­lje pos­to­ji ve­li­ka vri­jed­nost ko­ja se mo­že iz­vu­ći iz te imo­vi­ne”. Kao re­zul­tat to­ga, pro­izvod­nja u Ma­đar­skoj po­ras­la je u po­s­ljed­nja tri mje­se­ca 2015. u od­no­su na pret­hod­ni kvar­tal, a u Hr­vat­skoj je po­ras­la na go­diš­njoj ra­zi­ni, na­veo je Ga­so.

MAR­KO PR­PIĆ/PIXSELL

Be­ris­lav Ga­so, Mol: Vo­lim ba­re­le, ali još vi­še vo­lim do­la­re

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.