Bruxelles se na­da da će TTIP bi­ti do­go­vo­ren do lje­ta

U vi­šoj br­zi­ni Po­vje­re­ni­ca za tr­go­vi­nu C. Malm­s­trom naj­a­vi­la ubrzanje pre­go­vo­ra o tr­go­vin­skom spo­ra­zu­mu iz­me­đu Eu­ro­pe i SAD-a

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Na­kon dvi­je go­di­ne pre­go­vo­ra, tr­go­vin­ski spo­ra­zum iz­me­đu Eu­ro­pe i Ame­ri­ke mo­gao bi bi­ti pos­tig­nut pri­je is­te­ka Oba­mi­nog man­da­ta. Pre­ma ri­je­či­ma po­vje­re­ni­ce Europ­ske ko­mi­si­je za tr­go­vi­nu Ce­ci­lie Malm­s­trom, spo­ra­zum poz­nat kao Tran­sa­tlant­sko tr­go­vin­sko i inves­ti­cij­sko part­ner­stvo ( TTIP) bit će pos­tig­nut do lje­ta.

Raz­log žur­be je, ka­žu iz Europ­ske ko­mi­si­je, ri­zik od nes­la­ga­nja no­vog pred­sjed­ni­ka Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr- ža­va sa do­sa­daš­njim do­go­vo­rom, te bi is­ti mo­gao us­po­ri­ti ili čak ugro­zi­ti du­go oče­ki­va­ni kon­sen­zus.

TTIP, su­očen sa broj­nim kri­ti­ka­ma i taj­no­vi­toš­ću, mo­gao bi, pre­ma ri­je­či­ma struč­nja­ka, do­ni­je­ti obje­ma stra­na­ma ko­rist od 100 mi­li­jar­di do­la­ra. Pre­go­vo­ri su za­ka­za­ni za ve­lja­ču, tra­vanj i svi­banj, a Bruxelles i Wa­shin­g­ton se na­da­ju da će us­pje­ti pro­ći sve ključ­ne stav­ke. Ovo­ga mje­se­ca raz­go­va­rat će se o pri­jed­lo­gu EU o no­vom su­du ko­ji bi slu­žio za ras­pra­ve iz­me­đu inves­ti­to­ra i dr­ža­va­čla­ni­ca, što iza­zi­va naj­ve­će kon­tro­ver­ze.

No­vi sud di­zaj­ni­ran je kao od­go­vor kri­ti­ča­ri­ma ko­ji tvr­de da pri­vat­ni ar­bi­traž­ni sus­tav da­je mul­ti­na­ci­onal­nim kom­pa­ni­ja­ma pra­vo os­po­ra­va­nja pro­pi­sa ko­ji se od­no­se na oko­liš ili zdrav­lje. Upra­vo zbog zdrav­lja i no­ve hra­ne ko­ja bi se mo­gla po­ja­vi­ti na tr­ži­štu pos­to­ji naj­ve­ća za­bri­nu­tost, ka­ko tvr­di Mo­nique Goyens, rav­na­te­lji­ca Europ­ske or­ga­ni­za­ci­je po­tro­ša­ča.

Rok za TTIP je kraj man­da­ta Ba­rac­ka Oba­me

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.