Ka­da dr­ža­va za­poš­lja­va, pred­nost ne­ma stru­ka, već stra­nač­ke i rod­bin­ske ve­ze

Ana­li­za Pri­vi­le­gi­je U Agen­ci­ji za pla­ća­nja u po­ljo­pri­vre­di po­sao su do­bi­li po­je­din­ci s pro­met­nom, ugos­ti­telj­skom i slič­nim di­plo­ma­ma, ali i bez di­plo­me, a oni­ma ko­ji su sta­li na po­la pu­ta do za­vr­šet­ka fak­sa na­vod­no se mje­seč­no odo­bra­va do­da­tak na pla­ću od

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI & ANALIZE - BO­ŽI­CA BA­BIĆ bo­zi­ca.ba­bic@pos­lov­ni.hr

MOST I DO­MO­LJUB­NA KO­ALI­CI­JA PRI­JE IZ­BO­RA, SVE DO ULA­SKA U BAN­SKE DVO­RE, ZAKLINJALI SU SE DA STRU­KA NE­MA AL­TER­NA­TI­VU

OPRAVDANA JE BO­JA­ZAN DA NI DRU­GI KRUG IZ­BO­RA DUŽ­NOS­NI­KA NE­ĆE STRU­KU GUR­NU­TI U PR­VI PLAN, OPET BI MO­GLI IS­PLI­VA­TI PODOBNI

Ovih je da­na na adre­su jed­ne za­gre­bač­ke kom­pa­ni­je s tra­di­ci­jom pos­lo­va­nja mjer­lji­vom de­set­lje­ći­ma sti­gao sudski do­pis ko­ji ih je, na pr­vu lop­tu, os­ta­vio u šo­ku. Na­ime, u prim­lje­noj oba­vi­jes­ti je sta­ja­lo ka­ko go­to­vo već tri­de­set go­di­na pos­lu­ju pod po­greš­nim na­zi­vom te čim pri­je mo­ra­ju iz svo­ga ime­na iz­ba­ci­ti ni ma­nje ni vi­še već dva su­viš­na za­re­za?!

Na­kon pr­vog šo­ka i ne­vje­ri­ce gdje su i što su zgri­je­ši­li jer, ni­ka­da ni­su ima­li ni­kak­vih skri­ve­nih na­mje­ra va­ra­ti ni dr­ža­vu ni pra­vo­su­đe, is­či­ta­li su po­jaš­nje­nje ko­je vi­še pod­sje­ća na ne­ki ne baš du­ho­vi­ti vic ne­go na oče­ki­va­no od­go­vor­no pos­tu­pa­nje ins­ti­tu­ci­je či­ja je ipak pri­mar­na za­da­ća po­sre­do­va­ti i od­lu­či­va­ti u spor­nim me­đu­sob­nim od­no­si­ma po­du­zet­ni­ka ili po­tak­nu­ti br­že i kva­li­tet­ni­je rje­ša­va­nje mno­gih ste­čaj­nih pos­tu­pa­ka. Onaj u za­gre­bač­koj Na­mi pri­mje­ri­ce, otvo­ren je još u lje­to 2000. go­di­ne.

Ne­na­mjer­na po­gre­ška

No, vra­ti­mo se još na tre­nu­tak do­is­ta za­nim­lji­vu obraz­lo­že­nju u spo­me­nu­tom sud­skom do­pi­su.

U nje­mu sto­ji ka­ko je su­dac N.N. “pos­tu­pa­ju­ći po služ­be­noj duž­nos­ti” us­ta­no­vio da je net­ko od dr­žav­nih či­nov­ni­ka za­du­že­nih za pro­ved­bu upi­sa tvrt­ki u sudski re­gis­tar pri­je vi­še od dva de­set­lje­ća “u rje­še­nju oči­gled­nom po­gre­škom upi­sao in­ter­puk­cij­ski znak za­re­za.” Ne­na­mjer­no? Ili, iz nez­na­nja?

Bit će da je bli­že is­ti­ni ipak ova dru­ga kons­ta­ta­ci­ja, jer i u ta­daš­njem pra­sko­zor­ju nas­tan­ka hr­vat­ske de­mo­kra­ci­je, baš kao i sve go­di­ne pos­li­je, pred­nost u za­poš­lja­va­nju ta­mo gdje se dr­ža­va jav­lja u ulo­zi pos­lo­dav­ca svu­da i uvi­jek uglav­nom su ima­li podobni stra­nač­ki mi­lje­ni­ci, ne stru­ka. Su­viš­ni “za­re­zi” za­pra­vo su sa­mo jed­na od broj­nih ilus­tra­ci­ja na­go­mi­la­nih kroz mi­nu­le go­di­ne unu­tar svih dr­žav­nih, jav­nih i pra­vo­sud­nih adre­sa.

O tak­vim tren­do­vi­ma, ko­je je sva­ka do­sa­daš­nja po­li­tič­ka gar­ni­tu­ra, neo­vis­no o bo­ja­ma stra­nač­kog ko­lo­ri­ta, vr­lo obi­la­to ko­ris­ti­la ti­je­kom svo­ga man­da­ta sli­ko­vi­to svje­do­či i Agen­ci­ja za pla­ća­nja u po­ljo­pri­vre­di ko­ja dr­ži “ša­pu” nad svim fi­nan­ci­ja­ma ve­za­nim uz na­ci­onal­ni agrar.

Ma­gič­na gra­ni­ca

Ri­ječ je na­ime, o go­diš­njem iz­no­su ko­ji se do sa­da vr­tio u ras­po­nu od tri do če­ti­ri mi­li­jar­de ku­na, a za ko­ju go­di­nu ka­da se is­pu­ne uvje­ti da sve pot­po­re za po­ljo­pri­vre­du, ru­ral­ni ra­zvoj i ri­bar­stvo do­la­ze iz bla­gaj­ne Europ­ske ko­mi­si­je taj će iz­nos na­bu­ja­ti na vi­še od pet mi­li­jar­di ku­na.

U Agen­ci­ji, ko­ja bi do­is­ta mo­ra­la bi­ti uzo­ran škol­ski pri­mjer za cje­lo­ku­pan bi­ro­krat­ski apa­rat, da su struč­nost i is­kus­tvo is­klju­či­vi kri­te­ri­ji za za­poš­lja­va­nje, a mo­tiv po­ten­ci­jal­nim kan­di­da­ti­ma iz­nim­no je do­bar bu­du­ći da su pla­će za tre­ći­nu ve­će od slič­nih po­zi­ci­ja u os­tat­ku jav­no­dr­žav­nog apa­ra­ta, po­za­poš­lja­va­no je broj­no ša­ro­li­ko druš­tvo te­me­ljem stra­nač­kih i kum­skih ve­za.

Agro­no­mi, ve­te­ri­na­ri, eko­no­mis­ti i prav­ni­ci stru­ke su ko­je tra­že pos­lo­vi što se obav­lja­ju u ok­vi­ri­ma Agen­ci­je, pos­tav­lje­ni kroz kri­žalj­ku ko­ju di­je­lom uvje­tu­ju i pra­vi­la pos­tav­lje­na iz Bruxel­le­sa.

Me­đu­tim, u broj­ci ko­ja se kod os­ni­va­nja vr­tje­la na oko 200njak za­pos­le­ni­ka, a da­nas je vje­ro­jat­no već pro­bi­la ma­gič­nu gra­ni­cu od 700, bu­du­ći da je kra­jem 2014. bi­lo 658 dje­lat­ni­ka, po­sao su do­bi­li po­je­din­ci s pro­met­nom, ugos­ti­telj­skom i slič­nim di­plo­ma­ma, ali i bez di­plo­me. Oni­ma ko­ji su sta­li na po­la pu­ta do za­vr­šet­ka fak­sa na­vod­no se mje­seč­no odo­bra­va do­da­tak na pla­ću od osam pos­to za tro­ško­ve stu­di­ra­nja. Nov­ci­ma po­rez­nih obvez­ni­ka.

Ni­šta no­vo

Most i Do­mo­ljub­na ko­ali­ci­ja u pos­tiz­bor­nom raz­dob­lju, sve do ula­ska u Ban­ske dvo­re zaklinjali su se da stru­ka ne­ma al­ter­na­ti­vu.

U prak­si to na­ža­lost, baš i ni­su po­t­vr­di­li. Iako su kod iz­bo­ra mi­nis­ta­ra ima­li po­nu­đe­ne oso­be s re­fe­ren­ca­ma dio ime­no­va­nih ipak ne spa­da u tu ka­te­go­ri­ju. Sto­ga je opravdana bo­ja­zan da ni dru­gi krug iz­bo­ra duž­nos­ni­ka ne­će stru­ku gur­nu­ti u pr­vi plan. Opet bi mo­gli is­pli­va­ti ka­dro­vi ko­ji će gri­je­ši­ti sa za­re­zi­ma ili ugos­ti­te­lji umjes­to agro­no­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.