Mi­nis­tri kon­zer­va­tiv­ni ula­ga­či

Ne vo­le bur­ze, ne­ma­ju šted­nje, al’ su me­te po­re­za na ne­kret­ni­ne

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JA­DRAN­KA DOZAN

Aka­de­mik Re­iner ula­gač­ki je naj­sves­tra­ni­ji; ne­kad je imao i tvrt­ku, a ima i udje­le u inves­ti­cij­skim fon­do­vi­ma

Upred­stav­lja­nju svog imo­vin­skog sta­tu­sa i pris­tu­pa osob­nim fi­nan­ci­ja­ma biv­ši su mi­nis­tri ne­ri­jet­ko pod­cr­ta­va­li ka­ko ne­ma­ju ni­kak­ve ve­ze s di­oni­ca­ma. To je uglav­nom ima­lo pri­zvuk do­bre re­fe­ren­ce ko­ja bi valj­da tre­ba­la su­ge­ri­ra­ti od­go­vor­nost i ži­vot od ra­da (a ne ka­pi­ta­la). Ili, “kon­zer­va­ti­vac, a ne spe­ku­lant”. A prem­da je za- sad tek ma­nji dio no­vih mi­nis­ta­ra po­das­tro svo­je kar­ti­ce, za one ko­ji su to uči­ni­li mo­glo bi se re­ći da ima­ju sli­čan fi­nan­cij­ski pro­fil ili “svje­to­na­zor” kao i nji­ho­vi pret­hod­ni­ci. Pri­tom ipak tre­ba re­ći da se tek oče­ku­ju kar­ti­ce pre­mi­je­ra Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća i mi­nis­tra fi­nan­ci­ja Zdrav­ka Ma­ri­ća, dvoj­ca ko­ji bi tre­bao ima­ti glav­nu ri­ječ u dr­žav­nim fi­nan­ci­ja­ma, a ko­je­mu su tr­ži­šta ka­pi­ta­la do ju­čer bi­la i “co­re” odred­ni­ce nji­ho­ve me­na­džer­ske ka­ri­je­re. U tom smis­lu oni su, do­du­še, vi­še iz­nim­ke ne­go pra­vi­lo jer i u no­voj vla­di prev­la­da­va­ju lju­di ko­ji do­la­ze iz jav­nog sek­to­ra, prem­da s ne­što vi­še njih ko­ji su pri­tom gra­di­li ka­ri­je­re mi­mo stra­nač­kih re­do­va. Ka­ko bi­lo, iz za­sad dos­tup­nih imo­vin­skih kar­ti­ca mo­glo bi se za­klju­či­ti da no­vi mi­nis­tri za­zi­ru od bur­ze i inves­ti­ra­nja na tr­ži­štu ka­pi­ta­la. Bi li im kar­ti­ce jed­na­ko iz­gle­da­le i 2007. i je­su li se mo­žda opek­li, pa odus­ta­li od tr­ži­šta di­oni­ca, te­ško je re­ći. Za­mi­jet­no je, pak, i da ve­ći­na od se­da­mo­sam čla­no­va Vla­de s dos­tup­nim kar­ti­ca­ma uop­će ne­ma šted­nje. Ali za­to go­to­vo svi ima­ju kom­bi­na­ci­ju kre­di­ta i ve­ćeg bro­ja ne­kret­ni­na. Dru­gim ri­je­či­ma, ne bri­ne ih opo­re­zi­va­nje ka­ma­ta na šted­nju, di­vi­den­de ili ka­pi­tal­ne do­bi­ti, ali su­tra će bi­ti iz­vjes­ni kan­di­da­ti za pla­ća­nje po­re­za na ne­kret­ni­ne.

Kad su po­sri­je­di kre­di­ti, iz kar­ti­ca (po­sve svje­žih ili onih ot­pri­je go­di­nu-dvi­je) pro­iz­la­zi i da, za raz­li­ku od proš­le vla­de s tri mi­nis­tra u su­ko­bu in­te­re­sa u “slu­ča­ju švi­ca­rac” (La­lo­vac, Var­ga, Ja­ko­vi­na) ni­ko­ga za­sad ne bri­ne ta sa­ga. Na­rav­no, ne­poz­na­ni­ca je je li to za­to što su svo­je­dob­no bi­li oprez­ni­ji pri za­du­ži­va­nju ili su mo­žda iz sku­pi­ne onih ko­ji su već odra­di­li ko­nver­zi­ju. Od čla­no­va Vla­de či­je su imo­vin­ske kar­ti­ce dos­tup­ne sa­mo Mi­ro Ko­vač ima ne­što ma­lo di­oni­ca (pa­ket HTa da­ro­van dje­te­tu). A za udje­le u inves­ti­cij­skim fon­do­vi­ma, ba­rem za­sad, mo­ra­lo bi se is­ko­ra­či­ti ma­lo ši­re od sa­me Vla­de. Na­ime, pre­ma kar­ti­ci s kra­ja 2014., ula­ga­nje u fon­do­ve pri­gr­lio je tek pred­sjed­nik Sa­bo­ra, aka­de­mik Želj­ko Re­iner. On se ta­ko po­ka­zao naj­o­tvo­re­ni­ji za al­ter­na­tiv­ne obli­ke šted­nje, a va­lja pri­mi­je­ti­ti da je svo­je­dob­no os­no­vao i tvrt­ku (Ar­te­ro­s­kle­ro­za d.o.o.) ko­ju je po­tom pre­pus­tio po­vje­re­ni­ku. Is­ti­na, kao ugled­ni znans­tve­nik (član HAZU, pre­da­vač na fa­kul­te­tu i spe­ci­ja­list u KBC Za­greb), za raz­li­ku od ve­ći­ne mi­nis­ta­ra, on os­tva­ru­je do­hot­ke iz vi­še iz­vo­ra pa ima i vi­še to­ga za šte­dje­ti/ula­ga­ti. Ipak, po­ne­što je i u pre­fe­ren­ci­ja­ma; vi­še mi­nis­ta­ra uve­li­ke ga “ši­je ga” u bro­ju ne­kret­ni­na.

OD ČLA­NO­VA VLA­DE KO­JI SU PRE­DA­LI IMO­VIN­SKE KAR­TI­CE SA­MO MI­RO KO­VAČ IMA NE­ŠTO MA­LO DI­ONI­CA (PA­KET HT-A), A ME­ĐU RIJETKIMA JE I PO KUNSKOM STAMBENOM KRE­DI­TU

DU­ŠKO JARAMAZ/PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.