Živ­nu­li pred­ste­ča­jem

HTP Ore­bić u inves­ti­cij­skom cik­lu­su od 20 mi­li­ju­na ku­na

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SUZANA VA­RO­ŠA­NEC

Oče­ku­ju rast pri­ho­da 25% u od­no­su na la­ni, no pu­ni uči­nak inves­ti­ci­je imat će, ra­ču­na­ju, 2017., kad će se pri­ho­di po­ve­ća­ti i 50%

Kre­nu­la je ob­no­va smje­štaj­nih ka­pa­ci­te­ta HTPa Ore­bić, i to ho­te­la Bel­le­vue i bun­ga­lo­va, u ko­ji­ma će dvi­je zvjez­di­ce po­di­ći na če­ti­ri, dok će de­pan­dan­sa ko­ju vo­de kao so­be za iz­najm­lji­va­nje po no­vo­me ra­di­ti s tri zvjez­di­ce. Vri­jed­nost tih inves­ti­ci­ja je 20 mi­li­ju­na ku­na, a otvo­re­nje ob­nov­lje­nih ka­pa­ci­te­ta naj­ve­će ho­te­li­jer­ske tvrt­ke na Pe­lješ­cu pla­ni­ra­no je sre­di­nom svib­nja, iz­ja­vio je za Pos­lov­ni dnev­nik pred­sjed­nik Upra­ve HTPa Ore­bić Srđan Ja­ni­ći­je­vić.

Na toj je funk­ci­ji od svib­nja proš­le go­di­ne, s kon­kret­nim za­da­ci­ma ko­ji su ve­za­ni uz is­pu­nje­nje obve­za iz pred­ste­čaj­ne na­god­be. Ta­ko je ruj­nu proš­le go­di­ne tvrt­ka jed­no­krat­no pod­mi­ri­la svo­je vje­rov­ni­ke, a ri­ječ je o is­pla­ti­ma u nov­cu, ko­ji su suk­lad­ni na­god­bi u 100pos­tot­nom iz­no­su. Po to­me je ta na­god­ba za­ci­je­lo jed­na od ri­jet­kih, ako ne i je­dins­tve­na, a sad pred­nja­či i s inves­ti­ci­ja- ma, od ko­jih bi ko­rist tre­ba­la ima­ti i dr­ža­va, ko­ja je za­dr­ža­la kon­trol­ni pa­ket HTPa Ore­bić (25,4%), ali i lo­kal­na za­jed­ni­ca kroz efekt po­ras­ta za­poš­lja­va­nja.

Za­poš­lja­va­ju se­zon­ce

Na­kon ne­efi­kas­ne dr­ža­ve kao biv­šeg ve­ćin­skog vlas­ni­ka, a po­tom i kaš­nje­nja s po­čet­kom pro­ved­be na­god­be jer ni­je sve iš­lo po pla­nu, tvrt­ka od la­ni pro­la­zi kroz in­ten­ziv­ni pro­ces res­truk­tu­ri­ra­nja s ci­ljem pro­fi­tal­nos­ti, ko­ji je pos­ta­vio no­vi pre­te­ži­ti di­oni­čar pro­jek­t­na tvrt­ka Dalmacija Ho­te­li. Ona je, pod­sje­ti­mo, u 90pos­tot­nom vlas­niš­tvu FGS-a Pros­pe­rus, a os­ta­tak dr­ži La­gu­na No­vi­grad, no pre­ma Ja­ni­ći­je­vi­ću nas­tu­pa u sa­vje­to­dav­noj ulo­zi, kao know how part­ner i bez spe­ci­fi­ci­ra­nog ugo­vo­ra. I dok je, doz­na­je­mo, na lanj­ski po­mak u re­zul­ta­ti­ma naj­vi­še utje­ca­la ra­ci­ona­li­za­ci­ja tro­ško­va pos­lo­va­nja, od inves­ti­cij­kog cik­l­sa po­če­tog proš­log tjed­na oče­ki­va­nja su ve­li­ka na pri­ho­dov­noj stra­ni.

“Učin­ke će­mo osje­ti­ti na ve­ćim pri­ho­di­ma već u ovoj se­zo­ni, tzv. nul­t­noj go­di­ni kad agen­ci­je nas­tu­pa­ju pre­ma ob­nov­lje­nim ka­pa­ci­te­ti­ma s ne­po­vje­re­njem, što je i lo­gič­no dok se ne upoz­na­ju sa sta­njem. Zbog to­ga i oče­ku­je­mo po­rast pri­ho­da oko 25% u od­no­su na la­ni, no pu­ni uči­nak inves­ti­ci­je imat će­mo u 2017., kad će se pri­ho­di po­ve­ća­ti i za 50ak pos­to”, ka­že Ja­ni­ći­je­vić.

Za ovu se­zo­nu ob­nov­lje­ni ho­tel, ka­že, imat će 159 smje­štaj­nih je­di­ni­ca, a ka­ko će br­zo pri­mi­ti i pr­ve gos­te, iz­vo­đač ra­do­va, za­gre­bač­ka tvrt­ka Iskop grad­nja, ra­di pu­nom pa­rom. U ti­je­ku su još i na­tje­ča­ji na ko­ji­ma tra­že part­ne­re za opre­ma­nje, a otvo­ren je i na­tje­čaj za za­poš­lja­va­nje no­vih se­zo­na­ca ko­jih će, doz­na­je­mo, tre­ba­ti pu­no vi­še ne­go la­ni.

No, po­zor­nost priv­la­či i ak­tu­al­ni po­ziv ko­ji se ti­če po­ten­ci­jal­nih inves­ti­to­ra za­in­te­re­si­ra­nih za kup­nju tvrt­ki­ne non co­re imo­vi­ne. Ri­ječ je o ne­ko­li­ko obje­ka­ta. Uz uprav­nu zgra­du sa­mog druš­tva, iz ko­je bi se u tom slu­ča­ju is­e­li­li, još se nu­di i pos­lov­ni pros­tor, ko­ji u naj­mu ko­ris­ti Split­ska ban­ka, te slas­ti­čar­ni­ca Ja­dran, ko­ja is­to ima za­kup­ca, kao i res­to­ran Pe­lje­ški dvor. Kraj­nji rok za dos­ta­ve po­nu- de ili is­ka­za in­te­re­sa za kup­nju tih ne­kret­ni­na is­ti­če 22. ve­lja­če, a iako je doš­lo do ve­li­kih po­ma­ka u us­kla­đi­va­nju imo­vin­sko­prav­nog sta­nja, za­sad ni­su sve ne­kret­ni­ne vlas­nič­ki čis­te. Još od 2006., kad je pro­dan je­dan ho­tel, HTP Ore­bić ni­šta ni­je pro­da­vao, ani sad ne pre­uz­ma ni­kak­vu obve­zu pre­ma za­in­te­re­si­ra­nim po­nu­di­te­lji­ma. Do­sad je na­vod­no bi­lo pre­li­mi­nar­nog ras­pi­ti­va­nja. Is­pi­ti­va­nje tr­ži­šta sto­ga je cilj i jed­na­ko ak­tu­al­nog po­zi­va ko­jim tvrt­ka is­pi­pa­va ‘bi­lo’ po­ten­ci­jal­nih za­kup­ni­ka za ne­ko­li­ko ugos­ti­telj­skih obje­ka­ta, pri če­mu ne­ki ni­kad ni­su u bi­li u za­ku­pu.

Tes­ti­ra­ju po­ten­ci­ja­le

“I tu že­li­mo vi­dje­ti stvar­ni po­ten­ci­jal, ko­li­ko to ne­ko­me vri­je­di, ko­li­ko bi bio pro­fi­ta­bi­li­ji od nas, s ti­me da bi­smo za­ku­pom na kra­ju os­tva­ri­li još bo­lji re­zul­tat, dok bi lo­kal­na za­jed­ni­ca pro­fi­ti­ra­la no­vim za­poš­lja­va­njem od stra­ne za­kup­ni­ka”, ka­že Ja­ni­ći­je­vić.

Ina­če, ma­gis­tri­rao je na kor­po­ra­tiv­nim fi­nan­ci­ja­ma na Sve­uči­li­štu Boc­co­ni u Mi­la­nu, a pri­je ove funk­ci­je bio je za­du­žen u Pros­pe­rusI­nves­tu za za inves­ti­ci­je kao ana­li­ti­čar te je ra­dio i za švi­car­skog osi­gu­ra­te­lja AIG.

OGLASILI SU PRO­DA­JU NON CO­RE NE­KRET­NI­NA, ME­ĐU KO­JI­MA JE I UPRAVNA

ZGRA­DA, A UGOSTITELJSKE OBJEK­TE NU­DE U ZA­KUP. VEĆ IMA ZA­IN­TE­RE­SI­RA­NIH

PD

Ho­tel Bel­le­vue s dvi­je po­di­žu na če­ti­ri zvjez­di­ce, otvo­re­nje u svib­nju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.