ChemChi­na ipak ku­pi­la Syn­gen­tu

Sklop­ljen po­sao Ki­ne­zi po­nu­di­li 43 mli­jar­de do­la­ra

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - ANA MA­RIA FI­LI­PO­VIĆ GR­ČIĆ ana.ma­ria.fi­li­po­vic.gr­cic@pos­lov­ni.hr

Na­kon vi­še­mje­seč­nih spe­ku­la­ci­ja ke­mij­ski div us­pio je do­go­vo­ri­ti naj­ve­ću ki­ne­sku ak­vi­zi­ci­ju ika­da

Na­kon vi­še­mje­seč­nih spe­ku­la­ci­ja ki­ne­ska ke­mij­ska kom­pa­ni­ja ChemChi­na obja­vi­la je u sri­je­du da će za vi­še od 43 mi­li­jar­de do­la­ra pre­uze­ti švi­car­sku agro­ke­mij­sku kom­pa­ni­ju Syn­gen­tu. Ri­ječ je o naj­ve­ćoj ki­ne­skoj ino­zem­noj ak­vi­zi­ci­ji te dru­gom naj­ve­ćem spa­ja­nju u ke­mij­skom sek­to­ru pos­li­je spa­ja­nja Dow Che­mi­ca­la i Du­pon­ta vri­jed­nog 130 mi­li­jar­di do­la­ra iz pro­sin­ca proš­le go­di­ne. Švicarci po­nu­du ChemChi­ne od 465 do­la­ra po di­oni­ci Syn­gen­te i is­pla­tu spe­ci­jal­ne di­vi­den­de od pet švi­car­skih fra­na­ka pri­je skla­pa­nja ugo­vo­ra ocje­nju­ju pri­hvat­lji­vom jer je eki­va­lent ci­je­ni od 480 fra­na­ka po di­oni­ci, ko­li­ko su tra­ži­li. U uto­rak je ci­je­na Syn­gen­ti­ne di­oni­ce iz­no­si­la 392 fran­ka. Syn­gen­ta je proš­lo lje­to od­bi­la Mon­san­to­vu po­nu­du od 46 mi­li­jar­di do­la­ra te Chi­na Na­ti­onal Che­mi­ca­la od 42 mi­li­jar­de do­la­ra, što je po­tak­lo sum­nje da je pri­hva­ća­nje po­nu­de re­zul­tat pri­ti­sa­ka di­oni­ča­ra.

Mic­hel De­maré, pred­sjed­nik Syn­gen­te, spa­ja­nje dvi­ju kom­pa­ni­ja vi­di kao pri­li­ku za du­go­roč­no ula­ga­nje u ino­va­ci­je te šan­su za rast jer sad ima­ju iz­laz na ki­ne­sko i dru­ga ras­tu­ća tr­ži­šta. Po­t­vr­dio je da će Syn­gen­ta za­dr­ža­ti sje­di­šte u Švi­car­skoj te iz­ra­zio po­vje­re­nje u ChemChi­nu.

Ren Ji­anxin, pred­sjed­nik ChemChi­ne, naj­a­vio je da će ulo­ži­ti na­po­re da Syn­gen­ta za­dr­ži pred­nost u po­ljo­pri­vred­noj teh­no­lo­gi­ji.

Ren Ji­anxin, pred­sjed­nik ChemChi­ne i Mic­hel De­maré, pred­sjed­nik Syn­gen­te

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.