Ke­rum, Mi­lo­še­vić i Kor­dić duž­ni za ka­vu

Adio La­va­zza Fran­c­ko­va Ga­la Plus pre­ki­nu­la su­rad­nju

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BOŽICA BABIĆ

Tvrt­ka Ga­la Plus talijanskoj La­va­zzi ot­ka­za­la dis­tri­bu­ci­ju, od lo­kal­nih po­du­zet­ni­ka po­ku­ša­va na­pla­ti­ti du­go­ve

Ga­la Plus, do­sa­daš­nji uvoz­nik i dis­tri­bu­ter La­va­zza ka­ve za Hr­vat­sku u si­ječ­nju je ini­ci­ra­la ra­skid ugo­vo­ra s prin­ci­pa­lom La­va­zza Ita­lia, obja­vi­li su u pe­tak iz Fran­ck gru­pe, ko­ja je Ga­lu Plus pre­uze­la u sr­p­nju 2013. Ti­me hr­vat­sko tr­ži­šte do dalj­nje­ga, dok La­va­zza mo­žda s ne­kim no­vim dis­tri­bu­te­rom ne ugo­vo­ri aran­žman, os­ta­je bez cr­nog na­pit­ka tog poz­na­tog ta­li­jan­skog bren­da.

Obraz­la­žu­ći svoj pos­tu­pak iz Fran­c­ka po­ru­ču­ju ka­ko je pre­sud­na bi­la “iz­mi­je­nje­na stra­te­gi­ja ula­ga­nja principala u ra­zvoj tr­ži­šta ka­ve pa tak­va pos­lov­na po­li­ti­ka La­va­zze Ita­lia one­mo­gu­ću­je dalj­nje os­tva­ri­va­nje pu­nog po­ten­ci­ja­la bren­da La­va­zza na hr­vat­sko­me tr­ži­štu što je ujed­no ogra­ni­či­lo pros­tor dje­lo­va­nja Ga­le Plus u učin­ko­vi­tom od­go­va­ra­nju na sva­kod­nev­ne po­tre­be tr­ži­šta”.

Ti­me je, is­ti­ču, ne­po­sred­no u pi­ta­nje do­ve­de­na sta­bil­nost tr­žiš­nog po­lo­ža­ja i du­go­roč­na odr­ži­vost pos­lo­va­nja Ga­le Plus zbog če­ga je druš­tvo i bi­lo pri­si­lje­no ra­ski­nu­ti ugo­vor o dis­tri­bu­ci­ji La­va­zza ka­ve u Hr­vat­skoj. Zbog to­ga, na­vo­de, Ga­la Plus do dalj­nje­ga pos­lo­va­nje nas­tav­lja kao in­te­gral­ni dio Fran­c­ka, vo­de­ćeg pro­izvo­đa­ča ka­ve na tr­ži­štu RH.

Pos­lov­ni pre­se­dan

Ovaj ne baš uo­bi­ča­je­ni pos­tu­pak, za­pra­vo pri­je bi se mo­žda mo­gao svr­sta­ti u ka­te­go­ri­ju pre­se­da­na, da ne­za­do­volj­ni do­ma­ći dis­tri­bu­ter ot­ka­zu­je part­ner­stvo ve­li­kom ino­zem­nom prin­ci­pa­lu, ot­kri­va još ne­ke za­nim­lji­ve de­ta­lje iz do­sa­daš­njeg pos­lo­va­nja kom­pa­ni­je Ga­la Plus ko­ja je, pre­ma jav­no dos­tup­nim po­da­ci­ma, u 2014. sa 34 za­pos­le­ni­ka os­tva­ri­la go­to­vo 53 mi­li­ju­na ku­na pri­ho­da uz 860 ti­su­ća ku­na ne­to do­bi­ti.

Na­ime, ni Ga­lu Plus ni­je za­obiš­la pro­ble­ma­ti­ka hr­vat­skog gos­po­dar­stva, ri­ječ je na­rav­no o te­ško na­pla­ti­vim po­tra­ži­va­nji­ma. Me­đu 28 duž­ni­ka ko­ji su za­vr­ši­li u (pred)ste­ča­ju Ga­la Plus po­tra­žu­je 1,6 mi­li­ju­na ku­na. Ta­ko tvrt­ka Pas­tor in­že­nje­ring, či­ji je suv­las­nik je­dan od gos­po­dar­skih stra­te­ga HDZ-a, Do­ma­goj Ivan Mi­lo­še­vić du­gu­je 937 ku­na. Taj sit­ni dže­pa­rac za po­du­zet­ni­ka Mi­lo­še­vi­ća vje­ro­jat­no ne­će bi­ti na­pla­tiv s ob­zi­rom da je Pas­tor in­že­nje­ring u pred­ste­čaj­nom pos­tup­ku, a pre­ma po­da­ci­ma za 2014. imao je 28 mi­li­ju­na ku­na pri­ho­da uz gu­bi­tak 44 mi­li­ju­na, dok obve­ze pre­la­ze 23 mi­li­ju­na ku­na.

Po­pis duž­ni­ka

I kon­tro­verz­ni split­ski po­du­zet­nik te biv­ši gra­do­na­čel­nik i sa­bor­ski zas­tup­nik Želj­ko Ke­rum du­go­vao je 26.949 ku­na, no s tvrt­kom Ke­rum ko­ja je u 2014. os­tva­ri­la tek de­vet mi­li­ju­na ku­na pri­ho­da uz 6,5 mi­li­ju­na gu­bit­ka dok joj obve­ze iz­no­se go­le­mih go­to­vo 183 mi­li­ju­na ku­na, pot­pi­sa­na je na­god­ba. Na lis­ti duž­ni­ka sa 13.800 ku­na je i Boris Kor­dić vlas­nik tvrt­ke Hi­dro­com­mer­ce ko­ja je u ste­ča­ju s obve­za­ma od 154,57 mi­li­ju­na ku­na.

Glav­ni­na du­ga ve­za­na je uz po­du­zet­ni­ka iz Opa­ti­je Vla­di­mi­ra Lu­na­če­ka či­ja je tvrt­ka Ma­gros ko­mer­ci­ja­ni kon­zal­ting ta­ko­đer u pred­ste­čaj­nom pos­tup­ku, a Ga­li Plus du­gu­je vi­še od 1,4 mi­li­ju­na ku­na. Pre­ma jav­nim po­da­ci­ma Lu­na­ček je 2014. u Ma­gro­su imao tri za­pos­le­na, mi­li­jun ku­na pri­ho­da uz na­go­mi­la­ne obve­ze od 31,6 mi­li­ju­na ku­na.

MARKO LUKUNIĆ/PIXSELL ŽAR­KO BA­ŠIĆ/ PIXSELL IVO ČAGALJ/PIXSELL

Do­ma­goj Ivan Mi­lo­še­vić Mi­lo­še­vi­ćev Pas­tor in­že­nje­ring du­gu­je 937 ku­na, dok se Ke­rum na­go­dio za 26.949 ku­na

Želj­ko Ke­rum

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.