Ne vje­ru­jem da će dr­ža­va ugro­zi­ti je­di­nu su­štin­sku re­for­mu u druš­tvu

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - TO­MIS­LAV PILI

Jav­na po­le­mi­ka o bu­duć­nos­ti ka­pi­ta­li­zi­ra­ne mi­ro­vin­ske štednje ne gu­bi na žes­ti­ni. Na­kon što su se po­ja­vi­le ide­je o po­tre­bi uki­da­nja II. stu­pa, na me­ti su se naš­la i dr­žav­na po­ti­caj­na sred­stva za III. do­bro­volj­ni stup. Na kri­ti­ke od­go­va­ra pr­vi čo­vjek Al­li­anz ZB do­bro­volj­nog mi­ro­vin­skog fon­da, Kre­ši­mir Gje­ne­ro.

Ka­ko ko­men­ti­ra­te pri­jed­log Ifo ins­ti­tu­ta u gos­po­dar­skom pro­gra­mu HDZ-a pre­ma ko­jem bi tre­ba­lo raz­mis­li­ti o uki­da­nju dr­žav­nih po­ti­caj­nih sred­sta­va (DPS) za šted­nju u do­bro­volj­nim mi­ro­vin­skim fon­do­vi­ma?

U ma­te­ri­ja­lu ins­ti­tu­ta prev­la­da­va po­zi­ti­van stav o mi­ro­vin­skom sus­ta­vu i pro­ve­de­noj mi­ro­vin­skoj re­for­mi, kao i o pla­no­vi­ma ra­zvo­ja. III. mi­ro­vin­ski stup je in­te­gral­ni dio mi­ro­vin­skog sus­ta­va. Jed­na od jav­nih in­ter­pre­ta­ci­ja pri­jed­lo­ga Ifo ins­ti­tu­ta jest da se sma­nji iz­nos dr­žav­nih po­ti­caj­nih sred­sta­va za tre­ći mi­ro­vin­ski stup.

Za 2014. dr­ža­va je do­pri­ni­je­la čla­no­vi­ma s 44,77 mi­li­ju­na ku­na po­ti­caj­nih sred­sta­va, što je važ­no za funk­ci­oni­ra­nje sus­ta­va. No, u od­no­su na ko­ris­ti ko­je sus­tav do­no­si ovaj iz­nos ni­je vi­sok. Na­po­me­ni­mo i da ukup­na imo­vi­na svih čla­no­va III. mi­ro­vin­skog stu­pa iz­no­si 3,7 mi­li­jar­de ku­na, a kra­jem proš­le go­di­ne III. mi­ro­vin­ski stup je bro­jao ukup­no 265.724 čla­no­va ko­ji šte­de u 24 do­bro­volj­na mi­ro­vin­ska fon­da.

Oče­ku­je­te li da će Vla­da uva­ži­ti taj pri­jed­log, s ob­zi­rom da je naj­a­vi­la sma­nji­va­nje de­fi­ci­ta?

Tre­ći stup je sas­tav­ni dio mi­ro­vin­ske re­for­me. Mi kons­tant­no ras­te­mo, ka­ko po bro­ju čla­no­va, ta­ko i po iz­no­su imo­vi­ne ko­jom uprav­lja­mo za na­še čla­no­ve. Pri­jed­log Ifo ins­ti­tu­ta ne tu­ma­či­mo na na­čin da bi se uki­nu­la dr­žav­na po­ti­caj­na sred­stva. Ja za­is­ta ne vje­ru­jem da bi it­ko išao di­ra­ti mi­ro­vin­sku re­for­mu zbog 44 mi­li­ju­na ku­na po­ti­caj­nih sred­sta­va. To bi bi­lo kao da ubi­je­te kra­vu zbog bif­te­ka. To ni­su ra­di­le ni pri­jaš­nje Vla­de, iako se u po­s­ljed­njih pet-šest go­di­na u jav­nos­ti stal­no spo­mi­nju pro­mje­ne u sus­ta­vu ka­pi­ta­li­zi­ra­ne štednje.

S jed­ne stra­ne ima­te go­to­vo za­ne­ma­ri­va pro­ra­čun­ska sred­stva ko­ja se iz­dva­ja­ju za po­ti­ca­je, a s dru­ge stra­ne ima­te kons­tan­tan rast, pro­izvod ko­ji je kva­li­te­tan, du­go­ro­čan i ko­ji lju­di pre­poz­na­ju. U ovih 13 go­di­na do­ka­za­li smo da zna­mo čla­no­vi­ma ople­me­ni­ti i sa­ču­va­ti imo­vi­nu.

Ko­li­ko ci­je­la ova po­le­mi­ka oko II. i III. mi­ro­vin­skog stu­pa pla­ši pos­to­je­će i od­bi­ja po­ten­ci­jal­ne čla­no­ve?

Po­treb­no je ima­ti po­uz­dan i sta­bi­lan sus­tav ko­ji se ne mi­je­nja. Pri­mje­ri­ce, čla­no­vi su se s na­ma do­go­vo­ri­li da će re­dov­no upla­ći­va­ti no­vac, a mi smo se obve­za­li da će­mo taj no­vac po­ku­ša­ti oplo­di­ti na naj­bo­lji mo­gu­ći na­čin. Dr­ža­va se pak obve­za­la da će na upla­te da­ti po­ti­caj­na sred­stva i po­rez­ne olak­ši­ce. To je me­đu­so­ban do­go­vor ko­ji mo­ra bi­ti du­go­ro­čan.

Sva­ki nas­lov u no­vi­na­ma i sva­ka po­le­mi­ka ko­ja spo­mi­nje II. i III. stup auto­mat­ski se odra­ža­va na lju­de na te­re­nu. Po­ten­ci­jal­ni čla­no­vi od­mah pi­ta­ju je li to si­gur­no. Ono što odav­no go­vo­ri­mo jest da mi­ro­vin­ske fon­do­ve tre­ba os­no­va­ti i ne di­ra­ti ih du­gi niz go­di­na. Na­rav­no da je sus­tav po­treb­no pri­la­go­đa­va­ti i ot­kla­nja­ti uoče­ne ne­dos­tat­ke, ali ni­je kons­truk­tiv­no is­tu­pa­ti s pom­poz­nim iz­ja­va­ma o uki­da­nju. Ne za­bo­ra­vi­mo da je mi­ro­vin­ska re­for­ma je­di­na su­štin­ska re­for­ma u ovom druš­tvu.

U ko­jem bi prav­cu tre­bao ići nas­ta­vak mi­ro­vin­ske re­for­me?

Pra­vac nas­tav­ka mi­ro­vin­ske re­for­me vi­di­mo u dalj­njoj afir­ma­ci­ji do­bro­volj­ne mi­ro­vin­ske štednje kao fi­nan­cij­skog pro­izvo­da me­đu gra­đa­ni­ma i pos­lo­dav­ci­ma, a na­da­mo se i da će dr­ža­va da­ti po­zi­ti­van pri­mjer os­ni­va­njem vlas­ti­tih za­tvo­re­nih mi­ro­vin­skih fon­do­va za dr­žav­ne služ­be­ni­ke. Upra­vo tak­vi fon­do­vi u svi­je­tu pred­stav­lja­ju jed­ne od naj­ve­ćih ins­ti­tu­ci­onal­nih inves­ti­to­ra. Ta­ko­đer, dalj­nja re­for­ma bi tre­ba­la ići pri­mje­ri­ce i u prav­cu uvo­đe­nja osob­ne po­rez­ne olak­ši­ce za šted­nju u III. mi­ro­vin­skom stu­pu.

Da li će pred­stav­ni­ci mi­ro­vin­skih fon­do­va Vla­di iz­ni­je­ti svoj stav?

Na­rav­no, to je na­ša od­go­vor­nost pre­ma čla­no­vi­ma. Bu­du­ći da je Vla­da tek na po­čet­ku svo­jeg man­da­ta, pri­če­kat će- mo ne­ko vri­je­me, ali smo se već naj­a­vi­li kao Udru­ga mi­ro­vin­skih fon­do­va kod re­sor­nih mi­nis­ta­ra. Na­da­mo se da će­mo do­bi­ti pri­li­ku is­ka­za­ti na­še sta­vo­ve i vi­dje­ti u ko­jem će­mo smje­ru da­lje ići.

Sma­tra­te li da su gra­đa­ni pre­poz­na­li do­bro­volj­nu mi­ro­vin­sku šted­nju?

Bez ob­zi­ra na re­la­tiv­no ve­lik broj gra­đa­na ko­ji šte­de u do­bro­volj­nim mi­ro­vin­skim fon­do­vi­ma i da­lje vi­di­mo ka­ko broj­ne pred­nos­ti do­bro­volj­ne štednje kod mno­gih gra­đa­na ni­su pre­poz­na­te. U svr­hu edu­ka­ci­je gra­đa­na Udru­ga mi­ro­vin­skih fon­do­va pri­pre­ma edu­ka­tiv­ne tri­bi­ne u su­rad­nji sa sve­uči­li­šti­ma i su­ra­đu­je s dr­žav­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma na pro­jek­tu fi­nan­cij­ske pi­sme­nos­ti gra­đa­na. Sma­tra­mo da se dr­ža­va mo­že do­dat­no an­ga­ži­ra­ti kroz na­ci­onal­nu kam­pa­nju što bi za­si­gur­no sva druš­tva za uprav­lja­nje po­dr­ža­la i su­dje­lo­va­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.