Mo­ra­mo is­ko­ris­ti­ti či­nje­ni­cu da smo si­gur­na des­ti­na­ci­ja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MA­RI­JA CRNJAK

No­vi mi­nis­tar tu­riz­ma An­ton Kli­man pri­li­kom pri­mo­pre­da­je duž­nos­ti iz­ra­zio je za­do­volj­stvo sta­njem re­so­ra objas­niv­ši da je tu­ri­zam proš­le go­di­ne pos­ti­gao kon­kre­tan re­zul­tat u po­ras­tu do­la­za­ka i no­će­nja, ali i pri­ho­da. U raz­go­vo­ru za Pos­lov­nid­nev­nik naj­av­lju­je nas­ta­vak pro­je­ka­ta kao što je pro­ved­ba tu­ris­tič­ke stra­te­gi­je, stra­te­škog mar­ke­ting pla­na, ali i ja­ča­nje ne­kih za­ne­ma­re­nih seg­me­na­ta tu­riz­ma kao što je sa­kral­ni tu­ri­zam te ujed­no naj­av­lju­je stro­žu kon­tro­lu tro­še­nja nov­ca Hr­vat­ske tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce (HTZ).

“Proš­le go­di­ne na­prav­lje­ni su re­bran­ding Hr­vat­ske te pro­gram za pro­du­lje­nje se­zo­ne. Sve je re­zul­ti­ra­lo pr­vi put na­kon po­čet­ka re­ce­si­je znat­nim po­ve­ća­njem pri­ho­da, što zna­či da se kre­će­mo u do­brom smje­ru. Si­gur­no ću nas­ta­vi­ti s pro­jek­ti­ma ko­ji su za­po­če­ti, a že­lja mi je fo­ku­si­ra­ti se na po­rast inves­ti­ci­ja te učin­ko­vi­ti­ju pro­mo­ci­ju ko­ju ra­di Hr­vat­ska tu­ris­tič­ka za­jed­ni­ca. Pr­vi je ko­rak pri­pre­ma pro­ra­ču­na i od­lu­ka o bes­po­vrat­nim sred­stvi­ma ko­ja će­mo kao mi­nis­tar­stvo ula­ga­ti u sek­tor”, is­ti­če.

Naj­a­vi­li ste sni­ža­va­nje PDV-a za tu­ri­zam. Ka­ko mis­li­te na­go­vo­ri­ti os­ta­tak Vla­de na to?

Opre­dje­lje­nje ove Vla­de su inves­ti­ci­je i po­di­za­nje kon­ku­rent­nos­ti, a da bi se one moŽARKO gle ra­zvi­ja­ti, mo­ra­mo ima­ti odre­đe­ni dio ka­pi­ta­la. To će, da­ka­ko, bi­ti po­li­tič­ka od­lu­ka, no mis­lim da vi­si­na sto­pe od 13 pos­to tre­ba bi­ti sma­nje­na na iz­nos da se u naj­ma­nju ru­ku do­ve­de­mo u rang naj­vi­šeg PDVa na tu­ri­zam u Eu­ro­pi, a to je 10 pos­to. Vo­lio bih da sto­pa bu­de još ni­ža, ali svjes­tan sam si­tu­aci­je. Oče­ku­jem ra­zu­mi­je­va­nje mi­nis­tra fi­nan­ci­ja, ko­jem će­mo ana­li­za­ma pre­do­či­ti da ni­je sva­ko sma­nje­nje sto­pe PDV-a gu­bi­tak za bu­džet.

Tu­ris­tič­ki sek­tor iš­če­ku­je i do­no­še­nje no­vog Za­ko­na o tu­ris­tič­kom zem­lji­štu. Kad pla­ni­ra­te do­ni­je­ti taj za­kon?

Vi­dio sam tri pri­jed­lo­ga za­ko­na i ne znam za ko­ji bi se od­lu­čio. Tre­ba na­pra­vi­ti do­bar miks svih ver­zi­ja, jer ni­je sva­ki pro­blem s tu­ris­tič­kim zem­lji­štem iden­ti­čan. Do­bro je da je je biv­ša Vla­da zas­ta­la s tim pro­ce­som, ko­ji zah­tje­va još ve­ću ko­mu­ni­ka­ci­ju sa svim su­di­oni­ci­ma. Taj se za­kon ne smi­je do­no­si­ti bi­ro­krat­ski.

Naj­vi­še pri­je­po­ra bi­lo je u do­me­ni Dr­žav­nog od­vjet­niš­tva?

Tra­žit će­mo da sus­tav od­lu­ka bu­de pro­pul­ziv­ni­ji ne­go do­sad. Tre­ba nam jas­no­ća, br­zi­na i do­bra od­lu­ka. Vi­še ne­ma­mo vre­me­na če­ka­ti, no ne smi­je­mo u br­zi­ni do­ni­je­ti po­greš­ne od­lu­ke da ne ošte­ti­mo ni dr­ža­vu ni ko­ris­ni­ke.

Raz­go­va­ra­li smo s mi­nis­trom pra­vo­su­đa An­tom Špr­ljom i ja­ko br­zo će­mo pri­onu­ti na po­sao, da ras­pra­vi­mo za­kon, i na­dam se da će­mo ga ove go­di­ne pus­ti­ti u pro­ce­du­ru, ka­ko bi­smo što br­že vi­dje­li efek­te.

Ho­će­te li do­ni­je­ti no­vi za­kon o tu­ris­tič­kim za­jed­ni­ca­ma ko­ji je za­peo u biv­šem sa­zi­vu na jav­noj ras­pra­vi?

O rje­še­nji­ma za­ko­na ras­prav­ljat ću s ko­le­ga­ma i čla­no­vi­ma no­vog Tu­ris­tič­kog vi­je­ća HTZa, jer sta­rom sa­zi­vu man­dat is­tje­če u ve­lja­či. Pla­ni­ra­mo ot­klo­ni­ti ne­ke pri­je­po­re iz pri­jed­lo­ga za­ko­na ka­ko bi sus­tav pro­funk­ci­oni­rao. Tre­ba u sva­kom slu­ča­ju re­de­fi­ni­ra­ti ulo­gu lo­kal­nih i žu­pa­nij­skih tu­ris­tič­kih za­jed­ni­ca, ko­je će mo­ra­ti pu­no ja­če pod­ni­je­ti te­re­te na tr­ži­štu, gdje ne­će bi­ti sa­mo mr­tvo slo­vo na pa­pi­ru, ne­go će se od njih tra­ži­ti pu­no ja­či an­ga­žman u des­ti­na­ci­ji. Stva­ri se na glo­bal­nom tr­ži­štu ja­ko br­zo odvijaju i od­lu­ke tre­ba­mo do­no­si­ti br­že. To ni­je vi­še dr­žav­na bi­ro­kra­ci­ja, ne­go su to pos­lov­ne od­lu­ke, kao u ne­kim tvrt­ka­ma ko­je se bore na tr­ži­štu. Jer mi se da­nas bo­ri­mo na tr­ži­štu. Mi­nis­tar­stvo je ad­mi­nis­tra­tor, a HTZ ži­vi or­ga­ni­zam ko­ji pro­vo­di pro­jek­te.

Ho­će li HTZ do­bi­ti vi­še nov­ca iz dr­žav­nog pro­ra­ču­na?

Za­uzi­mat ću se za to, no sva­ka ku­na će mo­ra­ti bi­ti oprav­da­na. Mo­ra­mo bi­ti svjes­ni sta­nja u pro­ra­ču­nu. Vo­lio bih da mo­gu ko­mot­no odra­di­ti i da­ti HTZu 20 ili 50 mi­li­ju­na ku­na, no i ovo što je do­sad odra­đe­no mo­rat će bi­ti oprav­da­no, sva­ka ku­na, jer to je te­ško za­ra­đe­na ku­na na­ših tu­ris­tič­kih rad­ni­ka ko­ji oče­ku­ju re­zul­ta­te ra­da tu­ris­tič­kih za­jed­ni­ca.

Ho­će li di­rek­tor HTZ-a Ra­to­mir Ivi­čić do­bi­ti va­še po­vje­re­nje za dru­gi man­dat?

Ovih da­na mi­je­nja se Tu­ris­tič­ko vi­je­će, a s Ra­to­mi­rom Ivi­či­ćem kva­li­tet­no će­mo raz­go­va­ra­ti o sve­mu. Ne bih pre­ju­di­ci­rao od­lu­ke.

Naj­a­vi­li ste da pri­vat­ni iz­najm­lji­va­či ipak u ovoj go­di­ni ne­će mo­ra­ti ima­ti ener­get­ske cer­ti­fi­ka­te. Biv­ši mi­nis­tar ne­dav­no je objas­nio da je to pi­ta­nje za­šti­te oko­li­ša, a ne tu­riz­ma ili za­šti­te po­ro­ša­ča. Ko­ji su va­ši ar­gu­men­ti?

Mi­nis­tar Lo­ren­cin ni­je po­gri­je­šio, to je pi­ta­nje za­šti­te oko­li­ša. Ri­ječ je, me­đu­tim, o tu­ma­če­nju za­ko­na ko­je je do­ni­je­lo pa­ra­fi­skal­ni na­met iz­najm­lji­va­či­ma. Mis­lim da ima pros­to­ra da iz­najm­lji­va­či tu­ris­tič­kih ka­pa­ci­te­ta ko­ji su ma­nje od če­ti­ri mje­se­ca na tr­ži­štu mo­gu ući u sku­pi­nu ko­ja još ni­je obvez­na pri­ba­vi­ti cer­ti­fi­kat.

Da­ka­ko, u slje­de­ćem raz­dob­lju od go­di­nu, dvi­je do­ći će­mo u si­tu­aci­ju u ko­joj će sve zgra­de mo­ra­ti ima­ti ener­get­ske cer­ti­fi­ka­te. To mo­že bi­ti i po­ti­caj­no, vlas­ni­ci certifikata imat će in­te­res ima­ti što ma­nju po­troš­nju ener­gi­je ka­ko bi za­ra­di­li vi­še od naj­ma ka­pa­ci­te­ta. Ako že­le ušte­dje­ti na ener­gi­ji, na te­me­lju certifikata mo­ći će pris­tu­pi­ti iz­daš­nim fon­do­vi­ma za ener­get­sku učin­ko­vi­tost. To bih pre­po­ru­čio sva­ko­me, ne sa­mo iz­najm­lji­va­či­ma. U tom smis­lu to ni­je ba­čen no­vac ne­go do­bra pri­li­ka, no mo­ra­mo im omo­gu­ći­ti da to bu­de nji­ho­va do­bra vo­lja. Sad mi se či­ni opor­tu­no to im na­me­ta­ti.

Ova je tu­ris­tič­ka go­di­na spe­ci­fič­na po uvje­ti­ma na glo­bal­nom tr­ži­štu zbog učes­ta­lih te­ro­ris­tič­kih na­pa­da, za­teg­nu­tih od­no­sa iz­me­đu Tur­ske i Ru­si­je. Ka­ko će to utje­ca­ti na naš tu­ri­zam?

Tre­ba­mo is­ko­ris­ti­ti tre­nut­nu po­li­tič­ku si­tu­aci­ju, ko­ja je ne­po­volj­na za Tur­sku, Sje­ver­nu Afriku, pa i Grč­ku, već sam in­zis­ti­rao na ak­cij­skom pla­nu. Ta­ko bi­smo na tr­ži­šti­ma Nje­mač­ke, Aus­tri­je, Skan­di­na­vi­je, Ve­li­ke Bri­ta­ni­je, pa i Ru­si­je, po­ve­ća­li pro­mo­tiv­ne ak­tiv­nos­ti za raz­dob­lje pred­se­zo­ne i po­se­zo­ne, ka­ko bi­smo već na pro­lje­će is­ko­ris­ti­li si­tu­aci­ju i či­nje­ni­cu da ima­mo pred­nost vi­še, a to je si­gur­nost. Ne tre­ba­mo se ra­do­va­ti ni­či­jem pro­ble­mu, no mo­ra­mo tu uhva­ti­ti svo­ju pri­li­ku. Tu­ris­ti­ma želj­nim pu­to­va­nja mo­ra­mo pru­ži­ti ono što u dru­gim des­ti­nan­ci­ja­ma ne mo­gu do­ži­vje­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.