Kvo­te još na če­ka­nju, tvrt­ke tra­ži­le do­zvo­le za 3000 stra­na­ca

Kas­ne U 2016. ne­će bi­ti ve­li­kih pro­mje­na, slo­ven­ski mo­del te­oret­ski tek od 2017.

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MA­RI­JA BR­NIĆ

HUP i os­ta­li če­ka­ju mi­nis­tri­čin pri­jed­log od­lu­ke o go­diš­njoj kvo­ti, ko­ji bi im tre­bao sti­ći idu­ćih da­na

Gos­po­dar­stve­ni­ci još če­ka­ju da Vla­da odo­bri kvo­te za za­poš­lja­va­nje stra­nih rad­ni­ka za ovu go­di­nu. Taj je za­da­tak Mi­la­no­vi­će­va Vla­da pro­pus­ti­la odra­di­ti u za­kon­skom ro­ku, do kra­ja lis­to­pa­da, a no­va mi­nis­tri­ca ra­da Na­da Ši­kić na upit Pos­lov­nog­d­nev­ni­ka po­ru­či­la je da će svoj pri­jed­log upu­ti­ti na usva­ja­nje Vla­di na­kon što do­bi­je služ­be­na oči­to­va­nja nad­lež­nih mi­nis­tar­sta­va, Hr­vat­ske udru­ge pos­lo­da­va­ca (HUP) i sin­di­ka­ta te Hr­vat­ske gos­po­dar­ske ko­mo­re (HGK), obrt­nič­ke ko­mo­re (HOK) i za­vo­da za za­poš­lja­va­nje (HZZ). Biv­ši mi­nis­tar ra­da Mi­ran­do Mr­sić osjet­no je sre­zao broj do­zvo­la za an­ga­žman stra­nih rad­ni­ka, no za 2016. po­sao ut­vr­đi­va­nja kvo­ta os­ta­vio je no­voj Vla­di. Ka­ko je nje­zi­no for­mi­ra­nje po­tra­ja­lo, gos­po­dar­stve­ni­ci ni vi­še od tri mje­se­ca iz­van za­kon­skog ro­ka ne­ma­ju po­dat­ke o kvo­ta­ma. Na­da Ši­kić, pak, na­kon pre­uzi­ma­nja mi­nis­tar­stva ni­je ni za­tek­la pri­jed­log no­vih kvo­ta, već sa­mo pri­kup­lje­ne zah­tje­ve po­du­zet­ni­ka.

“Pred­stav­ni­ci pos­lo­da­va­ca pri­ja­vi­li su po­tre­be za za­poš­lja­va­njem vi­še od 3000 stra­na­ca, a naj­vi­še zah­tje­va od­no­si se na bro­do­grad­nju, gra­di­telj­stvo i pro­met”, ot­kri­va mi­nis­tri­ca Ši­kić, do­da­ju­ći da su naj­češ­će po­tre­be za stra­nom rad­nom sna­gom prav­da­ne već ugo­vo­re­nim ve­li­kim pos­lo­vi­ma za 2016. te ne­dos­tat­kom kva­li­fi­ci­ra­ne rad­ne sna­ge. No, ko­li­ko će rad­ni­ka iz tre­ćih ze­ma­lja bi­ti mo­gu­će za­pos­li­ti ove go­di­ne, još se ne zna. HUP i os­ta­li če­ka­ju mi­nis­tri­čin pri­jed­log od­lu­ke o go­diš­njoj kvo­ti, ko­ji bi im tre­bao sti­ći idu­ćih da­na. No, u ovoj go­di­ni sla­bo su iz­gled­ne ve­li­ke pro­mje­ne. HUP je, na­ime, još mi­nis­tru Mr­si­ću upu­tio pri­jed­log pro­mje­ne na­či­na ut­vr­đi­va­nja kvo­ta. Umjes­to prak­se go­diš­njih kvo­ta ko­je su se ut­vr­đi­va­le una­pri­jed pro­cje­nju­ju­ći po­tre­be pos­lo­da­va­ca te­me­ljem ugo­vo­re­nih pos­lo­va, Slo­ven­ci su to pi­ta­nje ri­je­ši­li ta­ko da svo­jim pos­lo­dav­ci­ma omo­gu­ću­ju za­poš­lja­va­nje stra­na­ca po po­tre­bi. Na­la­že im se da rad­ni­ke po­tra­že na za­vo­du za za­poš­lja­va­nje, a ako im se ne pro­na­đe rad­nik za pet da­na, odo­bra­va im se do­zvo­la za za­poš­lja­va­nje i bo­ra­vak rad­ni­ka na odre­đe­no. Ta­kav bi mo­del u Hr­vat­skoj, dr­že pos­lo­dav­ci, bio učin­ko­vi­ti­ji zbog ve­li­kog od­lje­va kva­li­fi­ci­ra­nih rad­ni­ka. Ne­ki su sektori, po­put gra­đe­vin­skog, ski­nu­ti s lis­te no­vih za­poš­lja­va­nja stra­na­ca, a ve­li­ke po­tre­be za rad­ni­ci­ma sti­žu i iz sek­to­ra pro­me­ta, gdje su vr­lo tra­že­ni vo­za­či. No, o toj će mo­guć­nos­ti, su­de­ći pre­ma od­go­vo­ri­ma ko­je smo do­bi­li od mi­nis­tri­ce Ši­kić, Mi­nis­tar­stvo ra­da tek ras­prav­lja­ti s MUP-om, u či­joj je nad­lež­nos­ti pro­vo­đe­nje Za­ko­na o stran­ci­ma, na te­me­lju ko­jeg se do­no­si go­diš­nja kvo­ta za za­poš­lja­va­nje stra­na­ca. I prav­na sa­vjet­ni­ca HUP-a Ad­mi­ra Ri­bi­čić pret­pos­tav­lja da će pri­jed­log o slo­ven­skom mo­de­lu bi­ti raz­ma­tran ako se bu­de iš­lo na iz­mje­ne za­ko­na o stran­ci­ma. A to zna­či i da bi pro­mje­ne u prak­si us­li­je­di­le tek od idu­će go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.