RWE op­tu­žu­je: HEP že­li uni­šti­ti slo­bod­no tr­ži­šte

Bez ru­ka­vi­ca Dva naj­ve­ća igra­ča na hr­vat­skom tr­ži­štu elek­trič­ne ener­gi­je oz­bilj­no su za­ra­ti­la, al­ter­na­tiv­ni ops­krb­lji­vač dr­žav­nu je kom­pa­ni­ju otvo­re­no op­tu­žio da svo­jom me­dij­skom kam­pa­njom na­mjer­no iz­a­zo­va pa­ni­ku me­đu po­tro­ša­či­ma Re­ak­ci­ja HEP-a

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - DAR­KO BI­ČAK

Si­tu­aci­ja na hr­vat­skom tr­ži­štu elek­trič­ne ener­gi­je je uza­vre­la i do­ve­la do ra­ta za ko­ris­ni­ke iz­me­đu dva naj­ve­ća igra­ča, dr­žav­nog HEPa i al­ter­na­tiv­nog RWE Ener­gi­je ko­je ima 105.000 ku­ćans­tva pod ugo­vo­rom. RWE je u uto­rak op­tu­žio HEP da op­s­tru­ira slo­bod­no tr­ži­šte elek­trič­ne ener­gi­je iz­a­zi­va­njem pa­ni­ke me­đu gra­đa­ni­ma, a što re­zul­ti­ra na­pa­di­ma i pri­vo­đe­nji­ma RWEo­vih pro­daj­nih pred­stav­ni­ka. HEP je ne­dav­no po­kre­nuo medijsku kam­pa­nju u ko­joj upo­zo­ra­va po­tro­ša­če na mo­gu­će prijevare pri­li­kom za- klju­či­va­nja ugo­vo­ra s al­ter­na­tiv­nim ops­krb­lji­va­či­ma. U RWEu is­ti­ču da dr­že 6% ukup­nog tr­ži­šta u sek­to­ru ku­ćans­tva i8% u pos­lov­nom sek­to­ru te da nit­ko od njih ni­je pre­va­ren i svi ima­ju ma­nje ra­ču­ne ne­go što bi ima­li da su os­ta­li u HEPu. “Do­sad su gra­đa­ni ko­ji su preš­li iz HEPa u RWE ušte­dje­li 70 mil. ku­na na ra­ču­ni­ma za stru­ju”, ka­žu u toj tvrt­ki. Zo­ran Mi­li­ša, pred­sjed­nik Upra­ve RWEa, tvr­di da se objav­lji­va­nje pa­ušal­nih upo­zo­re­nja mo­že pro­tu­ma­či­ti kao ne­po­šten po­ku­šaj op­s­truk­ci­je tr­žiš­ne utak­mi­ce i us­kra­ći­va­nja pra­va kup­ci­ma na iz­bor. “HEP je svo­jim obja­va­ma di­rek­t­nu pro­da­ju elek­trič­ne ener­gi­je pro­gla­sio ne­za­ko­ni­tom, pro­tiv­no va­že­ćoj za­kon­skoj re­gu­la­ti­vi, ta­ko što su u jav­nos­ti stvo­ri­li at­mo­sfe­ru u ko­joj se kup­ci bo­je skla­pa­nja ugo­vo­ra pu­tem di­rek­t­ne pro­da­je. S ob­zi­rom da je naj­ve­ći broj ku­pa­ca pro­mi­je­nio ops­krb­lji­va­ča upra­vo skla­pa­njem ugo­vo­ra s na­šim pred­stav­ni­ci­ma u vlas­ti­tom do­mu, ovak­vim pos­tu­pa­njem HEP po­ku­ša­va uni­šti­ti slo­bod­no tr­ži­šte elek­trič­ne ener­gi­je ta­ko što že­li je­dan le­ga­lan na­čin pro­da­je sta­vi­ti van za­ko­na”, ka­že Mi­li­ša.

Zgro­že­ni od­ba­cu­ju op­tuž­be

Hr­vat­ska elek­tro­pri­vre­da (HEP) oš­tro je od­ba­ci­la sve op­tuž­be RWE-a za op­s­truk­ci­ju pro­ce­sa li­be­ra­li­za­ci­je hr­vat­skog tr­ži­šta elek­trič­ne ener­gi­je i op­s­truk­ci­ju pre­la­ska po­tro­ša­ča kod dru­gih opre­ta­ra, ko­ji­ma su zgro­že­ni. No, HEP osu­đu­je ne­po­šte­ne, ne­mo­ral­ne i za­va­ra­va­ju­će me­to­de pro­da­je ne­ko­li­ci­ne ops­krb­lji­va­ča, ko­je uklju­ču­ju laž­no pred­stav­lja­nje, kri­vo­tvo­re­nje pot­pi­sa neo­v­la­šte­ni ula­zak u do­mo­ve...

Mla­den Ča­vić i Zo­ran Mi­li­ša, RWE Energija

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.