York pos­ta­je Pall Mall, Ron­hill - Dun­hill

Bri­tan­ci ga­se bren­do­ve TDR-a

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Iako se obve­zao za­dr­ža­ti pro­izvod­nju u Kan­fa­na­ru pet go­di­na od pre­uzi­ma­nja, uz jam­s­tve­nih 50 mil. eura u slu­ča­ju pri­je­vre­me­nog za­tva­ra­nja tvor­ni­ce, Bri­tish Ame­ri­can To­bac­co (BAT) oči­to se ni­je obve­zao za­dr­ža­ti tra­di­ci­onal­ne bren­do­ve TDRa, ko­je­ga je la­ni pre­uzeo za po­la mi­li­jar­de eura. Dru­gi pro­izvo­đač ci­ga­re­ta u svi­je­tu već se “ri­je­šio” Bens­to­na, umjes­to nje­ga nu­di Rot­h­mans, a po­ka­žu li se toč­nim tvrd­nje ka­ko is­to če­ka i naj­pro­da­va­ni­je bren­do­ve York i Ron­hill, dok će ih se dio pot­pu­no uga­si­ti, po­t­vr­dit će se ka­ko je BAT ak­vi­zi­ci­jom os­tva­rio glav­ni cilj kup­nju TDRo­vih tr­ži­šta na ko­ji­ma su ga BAT i dru­gi stra­ni du­han­ci niz go­di­na pro­zi­va­li za mo­no­pol. U BATu tvr­de da pro­izvod­nja Bens­to­na ni­je sta­la. Brend ko­je­mu opa­da po­pu­lar­nost pre­se­li­li su, ka­žu, u us­pje­šan me­đu­na­rod­ni brend ko­ji se pro­izvo­di u Kan­fa­na­ru i ima is­tu mje­ša­vi­nu du­ha­na. Po to­me će, tvr­di naš iz­vor, York pos­ta­ti Pall Mall, Ron­hill Dun­hill, je­di­no što se vi­še ot­po­ra oče­ku­je s Wal­ter Wol­fom ko­je­ga bi tre­bao za­mi­je­ni­ti Luc­ky Stri­ke. Za­to mu je i ci­je­na u tri mje­se­ca s 24 sni­že­na na 22 ku­ne.

“Uvje­re­ni smo ka­ko na­ši glo­bal­ni bren­do­vi mo­gu ko­eg­zis­ti­ra­ti s lo­kal­ni­ma ka­ko bi­smo po­kri­li sve cje­nov­ne ka­te­go­ri­je i pre­fe­ren­ci­je po­tro­ša­ča. Osim to­ga, BAT je sa­mo dva mje­se­ca na­kon pre­uzi­ma­nja za­po­čeo s iz­vo­zom vlas­ti­tog bren­da iz kan­fa­nar­ske tvor­ni­ce u Grč­ku, tr­ži­šte na ko­je TDR ra­ni­je ni­je iz­vo­zio”, ka­za­li su u BATu.

FOTOLIA

Bri­tish Ame­ri­can To­bac­co la­ni je pre­uzeo TDR za po­la mi­li­jar­de eura

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.