U So­li­nu ho­tel od 45 mi­li­ju­na ku­na

Sa svad­bi na ho­te­le

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na­kon

de­set go­di­na u ugos­ti­telj­stvu, split­ski po­du­zet­nik Sti­pe Do­lić, ko­ji je na lo­kal­nom tr­ži­štu naj­poz­na­ti­ji kao vlas­nik res­to­ra­na i dvo­ra­na za odr­ža­va­nje sve­ča­nos­ti, od­lu­čio je pro­ši­ri­ti biz­nis sa svad­ba­ma i ući u ho­te­li­jer­stvo. U pro­sin­cu proš­le go­di­ne otvo­re­no je gra­di­li­šte na Do­li­će­vu ho­te­lu Por­ta Sa­lo­nae, na zem­lji­štu uz ar­he­olo­ško na­la­zi­šte i kom­pleks kul­tur­no­gin­for­ma­tiv­nog cen­tra u So­li­nu. Inves­ti­ci­ja je vri­jed­na 45 mi­li­ju­na ku­na, a gra­di­li­šte je u sklo­pu po­sje­ta Split­sko dal­ma­tin­skoj žu­pa­ni­ji u uto­rak obi­šao mi­nis­tar tu­riz­ma An­ton Kli­man. “Pro­ci­je­ni­li smo da je ula­ga­nje u tu­ri­zam du­go­roč­no is­pla­tiv pro­jekt, po­seb­no u split­skoj re­gi­ji, ko­joj ne­dos­ta­je ho­tel­skih ka­pa­ci­te­ta. Že­lje­li smo is­ko­ris­ti­ti go­lem i do­sad sla­bo is­ko­ri­šten po­ten­ci­jal na­la­zi­šta sta­re Sa­lo­ne, ko­je se ta­ko­đer ure­đu­je”, objas­nio je Sti­pe Do­lić za Pos­lov­ni dnev­nik. Inves­ti­ci­ja se re­ali­zi­ra di­je­lom iz vlas­ti­tih sred­sta­va, a di­je­lom iz kre­di­ta HBOR-a.

Ho­tel Por­ta Sa­lo­nae imat će 4+ zvjez­di­ca, 47 so­ba, wel­l­ness, ba­zen te kon­gres­nu dvo­ra­nu za 300 lju­di. Plan je da ra­di ci­je­le go­di­ne, uz ra­zvoj kul­tur­nog i vjer­skog tu­riz­ma, a u slje­de­ćem raz­dob­lju pla­ni­ra se i ure­đe­nje pla­že Ka­šju­ni, do ko­je će bi­ti or­ga­ni­zi­ran pri­je­voz za gos­te.

Ina­če, mi­nis­tar Kli­man ju­čer je po­sje­tio i ho­tel “Cor­na­ro” u vlas­niš­tvu tvrt­ke Ma­nas. Ho­tel je otvo­ren u sr­p­nju 2014. go­di­ne, a od otvo­re­nja smje­štaj­ni ka­pa­ci­te­ti su po­ve­ća­ni na 74 so­be, tri apart­ma­na i je­dan pre­mi­um apart­man. Inves­ti­to­ri ho­tel na­mje­ra­va­ju pro­ši­ri­ti te se oče­ku­je grad­nja do­dat­nih 55 smje­štaj­nih je­di­ni­ca.

“Inves­ti­ci­je su je­dan od te­me­lja dalj­njeg ra­zvo­ja hr­vat­skog tu­riz­ma, a upra­vo se u ovoj žu­pa­ni­ji do­ga­đa je­dan od naj­ve­ćih inves­ti­cij­skih cik­lu­sa. Ra­zvi­ja­ju se i tu­ris­tič­kih pro­izvo­di te stva­ra­ju kre­ativ­ne po­nu­de, što sva­ka­ko pri­do­no­si po­ve­ća­nju BDPa. Da­vat će­mo pot­po­ru tak­vim pro­jek­ti­ma i po­dr­ža­va­ti ini­ci­ja­ti­ve ko­je tu­ri­zam či­ne kon­ku­rent­ni­jim“, is­tak­nuo je mi­nis­tar Kli­man.

Mi­nis­tar An­ton Kli­man za obi­la­ska gra­di­li­šta ho­te­la Por­ta Sa­lo­nae

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.