‘Daj­te nam vi­še ov­las­ti, bo­lji smo od DUUDI-ja’

Ni­šta pre­ko ko­lje­na Za­jed­ni­ca žu­pa­ni­ja že­li struč­nu ana­li­zu pri­je bi­lo kak­vih pro­mje­na te­ri­to­ri­jal­nog us­tro­ja zem­lje

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SAŠA PAPARELLA

iz­ni­je­li re­zul­ta­te is­tra­ži­va­nja po ko­jem 30 pos­to gra­đa­na že­li re­du­ci­ra­ti broj mi­nis­tar­sta­va, a sa­mo 11% sma­nji­ti broj žu­pa­ni­ja

Ne bje­ži­mo od re­for­me lo­kal­ne i re­gi­onal­ne upra­ve i sa­mo­upra­ve, no pre­vi­še se go­vo­ri o bro­ju žu­pa­ni­ja a pre­ma­lo o nji­ho­vu sa­dr­ža­ju. Za re­for­me su nam po­treb­ni ana­li­za i ras­pra­va. Stru­ka se mo­ra uklju­či­ti i to kao rav­no­prav­ni su­di­onik, ne smi­je­mo ni­šta lo­mi­ti pre­ko koŽu­pa­ni lje­na, re­kao je Goran Pa­uk, ši­ben­skok­nin­ski žu­pan i pred­sjed­nik Hr­vat­ske za­jed­ni­ce žu­pa­ni­ja (HZŽ) na ti­skov­noj kon­fe­ren­ci­ji odr­ža­noj u uto­rak u Za­gre­bu.

No­vih pet ili se­dam re­gi­ja zna­či­lo bi i no­vu cen­tra­li­za­ci­ju zem­lje u re­gi­onal­nim cen­tri­ma, a uvo­đe­nje re­gi­ja du­bo­ko bi podijelilo Hr­vat­sku, re­kao je Pa­uk. Upi­tan ka­ko će se HDZ no­si­ti sa di­ja­me­tral­no su­prot­nim sta­vo­vi­ma iz ko­ali­cij­skog part­ne­ra Mos­ta, iz­nio je uvje­re­nje da će se an­ga­ži­ra­njem stru­ke i nje­zi­nom ana­li­zom sma­nji­ti jaz iz­me­đu tih dvi­ju opreč­nih ide­ja.

Žu­pa­ni­ja­ma vi­še nov­ca

“Mi u za­jed­ni­ci žu­pa­ni­ja s eko­nom­skog ap­sek­ta ima­mo niz agru­me­na­ta pro­tiv pred­lo­že­ne po­dje­le. Te­ri­to­ri­jal­na re­for­ma ne smi­je bi­ti sa­mo te­ri­to­ri­jal­na već mo­ra zna­či­ti i de­cen­tra­li­za­ci­ju, žu­pa­ni­ja­ma tre­ba da­ti vi­še ov­las­ti i nov­ca, a ka­pa­ci­te­ta ima­mo do­volj­no. Iz­me­đu os­ta­log tre­ba­lo bi nam pre­pus­ti­ti uprav­lja­nje po­ljo­pri­vred­nim zem­lji­štem u dr­žav­nom vlas­niš­tvu, ali i i ne­kret­ni­na­ma jer DUUDI to ra­di na ka­tas­tro­fal­no loš na­čin”, kri­ti­zi­rao je Pa­uk.

Ka­že ka­ko je nedopustivo da žu­pa­ni ni­su kon­zul­ti­ra­ni pri iz­ra­di za­ko­na o re­gi­onal­nom ra­zvo­ju, a o us­pos­ta­vi sta­tis­tič­kih re­gi­ja doz­na­li su iz Narodnih no­vi­na. “Naš stav je ja­san: središnja ra­zi­na vlas­ti naj­us­pješ­ni­je je ri­je­še­na sa žu­pa­ni­ja­ma kao re­gi­ja­ma, ko­je bi, do­du­še, mo­gle bi­ti funk­ci­onal­ni­je i efi­kas­ni­je”, za­klju­čio je Pa­uk i dao ri­ječ Želj­ku Ko­la­ru, kra­pin­sko­za­gor­skom žu­pa­nu. “Ne­moj­te mis­li­ti da mi ov­dje bra­ni­mo sa­mo se­be. Mi žu­pa­ni smo pro­laz­ni, a žu­pa­ni­je pos­to­je već 20 go­di­na. Ni­su pro­pa­le ni na­kon što im je dr­ža­va kroz po­rez­ne re­for­me tri­put sma­nji­va­la pri­ho­de, a is­to­dob­no stal­no do­bi­va­mo no­ve za­da­će. Dr­ža­va nam pri­tom odre­đu­je pla­će, limite i cje­nik us­lu­ga. Dr­žav­na re­vi­zi­ja da­je nam naj­bo­lje ocje­ne i naš se rad ocje­nju­je tran­s­pa­rent­nim”, na­po­me­nuo je Ko­lar.

Lo­kal­ni iden­ti­tet

U nas­tav­ku su pre­zen­ti­ra­ni re­zul­ta­ti an­ke­te ko­ju je HZŽ na­ru­či­la od agen­ci­je Hendal, a po ko­joj od an­ke­ti­ra­nih 752 gra­đa­na njih 49 pos­to dr­ži žu­pa­ni­je važ­nim dje­lom lo­kal­nog iden­ti­te­ta, od to­ga 64 pos­to u sje­ver­noj Hr­vat­skoj, 44 pos­to u Dal­ma­ci­ji i sve­ga 36 pos­to u Za­gre­bu.

Upi­ta­ni ko­ja je naj­važ­ni­ja mje­ra za ušte­du 30 pos­to gra­đas­na za­lo­ži­lo se za re­du­ci­ra­nje bro­ja mi­nis­tar­sta­va, 22 pos­to za de­cen­tra­li­za­ci­ju, a sve­ga 11 pos­to za uki­da­nje pos­to­je­ćeg žu­pa­nij­skog mo­de­la.

G. JAKUŠ/PIXSELL

Goran Pa­uk i Želj­ko Ko­lar, Za­jed­ni­ca žu­pa­ni­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.