‘Agro­kor i HEP je­di­ni sprem­ni na stra­te­ške iz­a­zo­ve’

Glo­bal­no is­tra­ži­va­nje U idu­ćih pet go­di­na pro­past će sva­ka tre­ća tvrt­ka u svi­je­tu, tvr­de ama­rič­ki kon­zul­tan­ti

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - DAR­KO BI­ČAK

Čak jed­na od tri tvrt­ke ko­je da­nas pos­lu­ju nes­tat će ti­je­kom slje­de­ćih pet go­di­na, po­ka­za­lo je ne­dav­no objav­lje­no is­tra­ži­va­nje Bos­ton Con­sul­ting Gro­upa (BCG). Pos­lov­no okru­že­nje, lo­kal­no i glo­bal­no, da­nas je raz­no­li­ki­je, di­na­mič­ni­je i ne­si­gur­ni­je ne­go ika­da ra­ni­je i mno­gim kom­pa­ni­ja­ma pred­stav­lja ne­sav­la­div stra­te­ški iz­a­zov, po­seb­no ako su im krat­ko­roč­ni ci­lje­vi pos­lo­va­nja važ­ni­ji od du­go­roč­ne sta­bil­nos­ti. Ta­ko će se jed­na od tri kom­pa­ni­je u slje­de­ćih pet go­di­na na­ći pred iz­bo­rom ban­kro­ta, lik­vi­da­ci­je, ili pris­ta­ja­nja na pre­uzi­ma­nje i spa­ja­nje, pre­dvi­đa­ju auto­ri is­tra­ži­va­nja. To­mis­lav Čo­rak, prin­ci­pal BCGa za Hr­vat­sku po­jaš­nja­va da se to jed­na­ko mo­že pres­li­ka­ti i na Hr­vat­sku. “U prin­ci­pu ne pos­to­je do­dat­ni ri­zi­ci u Hr­vat­skoj, čak mo­že­mo re­ći da su zbog ve­li­či­ne gos­po­dar­stva i ma­njeg stup­nja ra­zvi­je­nos­ti na­še tvrt­ke ‘za­šti­će­nij’ ne­go ame­rič­ke. Raz­log je što ma­la tr­ži­šta na ko­ja je te­ško ući ni­su in­te­re­sant­na ve­li­ki­ma, ali to na du­gi rok si­gur­no utje­če na pad kon­ku­rent­nos­ti”, na­vo­di Čo­rak. Glo­bal­no, kad se us­po­re­de s pos­lo­va­njem u sta­bil­nim uvje­ti­ma od pri­je 40 go­di­na, tvrt­ke se da­nas ga­se čak šet pu­ta br­že, neo­vis­no o svo­joj ve­li­či­ni, sta­ros­ti ili sek­to­ru u ko­jem pos­lu­ju, ut­vr­di­li su auto­ri is­tra­ži­va­nja. “Naj­ma­nje su tri od de­set naj­ve­ćih hr­vat­skih tvrt­ki ti­je­kom proš­lih 10 go­di­na na stra­te­ške iz­a­zo­ve od­go­vo­ri­le pro­mje­nom vlas­nič­ke struk­tu­re. Či­ni se ka­ko su je­di­no Agro­kor i HEP s po­pi­sa naj­ve­ćih hr­vat­skih tvrt­ki po pri­ho­du ot­por­ni na stra­te­ške iz­a­zo­ve, ali sva­ki u svo­joj, bit­no dru­ga­či­joj tr­žiš­noj utak­miSje­di­šte ci”, oci­je­nio je Čo­rak.

BORIS ŠČITAR/PIXSELL

Agro­ko­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.