FBiH pre­plav­lje­na ile­gal­nim agen­ci­ja­ma

Ne­kret­ni­ne Ne­za­ko­ni­ti po­sred­ni­ci objav­lju­ju ogla­se na por­ta­li­ma, ne pla­ća­ju po­re­ze, ra­de bez ugo­vo­ra

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Sta­nje na tr­ži­štu ne­kret­ni­na je ne­ure­đe­no u smis­lu ne­dos­tat­ka pro­fe­si­onal­nih po­sred­ni­ka pri prodaji ne­kret­ni­na, za­ko­na o po­sred­ni­ci­ma i nor­ma­ma ko­je oni mo­ra­ju is­pu­ni­ti da bi bi­li po­sred­ni­ci – oci­je­nio je u iz­ja­vi za Fe­nu taj­nik Udru­že­nja su­di­oni­ka u pro­me­tu ne­kret­ni­na­ma pri Gos­po­dar­skoj ko­mo­ri Fe­de­ra­ci­je BiH (PKFBiH) Ivi­ca Bar­ba­rić. To udru­že­nje os­no­va­no je kra­jem proš­log mje­se­ca zbog rje­ša­va­nja pro­ble­ma ve­za­nih za pro­met ne­kret­ni­na (za­kon i pod­za­kon­ski ak­ti) i ure­đe­nja tog po­dru­čja. Bar­ba­rić je na­veo da tre­nut­no u Sa­ra­je­vu, a i ši­rom Fe­de­ra­ci­je BiH pos­to­ji ve­oma ma­li broj agen­ci­ja/ po­sred­ni­ka ko­je ra­de le­gal­no ovaj po­sao, tj. pla­ća­ju po­re­ze dr­ža­vi.

“Tak­va ne­sre­đe­nost po­go­du­je ra­zvo­ju cr­nog tr­ži­šta što je je­dan od kru­ci­jal­nih pro­ble­ma i ne­vje­ro­jat­no je do ko­je gra­ni­ce se ne­le­gal­ni po­sred­ni­ci usu­đu­ju da idu. Bez ikak­vog stra­ha se objav­lju­ju na poz­na­tim por­ta­li­ma gdje slo­bod­no pred­stav­lja­ju ne­kret­ni­ne ko­je oni po­sre­du­ju kao fi­zič­ke oso­be ili kao agen­ci­je bez ikak­vog po­sred­nič­kog ugo­vo­ra s vlas­ni­kom.

Ni­ka­kav ra­čun se ne iz­da­je vlas­ni­ku pri na­pla­ti pro­vi­zi­je, osim što oni ra­de ile­gal­nu, od­nos­no pro­tu­za­ko­ni­tu rad­nju kao po­sred­ni­ci. Vlas­ni­ke ta­ko­đer do­vo­de u si­tu­aci­ju da su sa­učes­ni­ci kaz­ne­nog dje­la”, re­kao je Bar­ba­rić. Iz tog udru­že­nja vlas­ni­ci­ma ne­kret­ni­na su pre­po­ru­či­li da ne pri­hva­ća­ju pos­lov­ne aran­žma­ne s tak­vim po­sred­ni­ci­ma. Re­gi­onal­no tr­ži­šte ne­kret­ni­na se na­po­kon po­če­lo 2014. opo­rav­lja­ti.

Ra­ču­ni vlas­ni­ci­ma se ne iz­da­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.