BiH os­ta­je bez EU nov­ca jer RS blo­ki­ra do­go­vor

Pro­past Eu­ros­p­ka uni­ja odo­bri­la je BiH sred­st­stva za iz­grad­nju tran­s­port­ne in­fras­truk­tu­re, ali uvjet je stra­te­gi­ja na ra­zi­ni dr­ža­ve

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Zbog ne­mo­guć­nos­ti pos­ti­za­nja unu­traš­njeg do­go­vo­ra o iz­ra­di stra­te­gi­je pro­me­ta, Bosna i Hercegovina mo­gla bi os­ta­ti bez sred­sta­va Eu­rop­ske uni­je ko­ja su joj odo­bre­na za iz­grad­nju tran­s­port­ne in­fras­truk­tu­re, pi­šu Ne­za­vis­ne no­vi­ne.

Na­ime, na sum­mi­tu o za­pad­nom Bal­ka­nu, ko­ji je u ko­lo­vo­zu proš­le go­di­ne odr­žan u Be­ču, BiH je do­bi­la pot­po­ru za pet ve­li­kih in­fras­truk­tur­nih pro­je­ka­ta vri­jed­nih sto­ti­ne mi­li­ju­na eura, me­đu­tim os­nov­ni uvjet za pov­la­če­nje tih sred­sta­va je iz­ra­da stra­te­gi­je i ak­cij­skog pla­na tran­s­por­ta na ra­zi­ni BiH, u ve­zi s ko­ji­ma ne pos­to­ji ni mi­ni­mum su­glas­nos­ti u BiH, jer je pro­met­na in­fras­truk­tu­ra u nad­lež­nos­ti en­ti­te­ta. Na sum­mi­tu u Be­ču BiH su odo­bre­na i bes­po­vrat­na sred­stva u iz­no­su od 28,8 mi­li­ju­na eura i to za iz­grad­nju mos­ta na Sa­vi kod Gra­di­ške i mos­ta kod Svi­la­ja, a ka­ko is­ti­ču do­bro upu­će­ni, pov­la­če­nje tih sred­sta­va je ta­ko­đer upit­no zbog ne­pos­to­ja­nja stra­te­škog do­ku­men­ta. Zbog sve­ga to­ga, Sa­vjet mi­nis­ta­ra BiH na po­s­ljed­njoj sjed­ni­ci za­du­žio je Mi­nis­tar­stvo tran­s­por­ta i ko­mu­ni­ka­ci­ja BiH da do sr­p­nja, pri­je sum­mi­ta u Pa­ri­zu, pri­pre­mi strategiju pro­me­ta u BiH “ka­ko bi bi­la osi­gu­ra­na dalj­njaa fi­nan­cij­ska pot­po­ra za su­fi­nan­ci­ra­nje inves­ti­cij­skih pro­je­ka­ta”, ali ka­ko stva­ri sa­da sto­je od to­ga ne­će bi­ti ni­šta, jer RS ne pris­ta­je na iz­ra­du tog do­ku­men­ta, po­što BiH ni­je nad­lež­na za po­dru­čje pro­me­ta.

“Vla­da RS do­ni­je­la je za­klju­čak, u ko­jem je na­ve­de­no da ni­je su­glas­na s iz­ra­dom stra­te­gi­je tran­s­por­ta i ak­cij­skog pla­na za raz­dob­lje 2015 2030, jer za ne pos­to­ji us­tav­ni te­melj”, rek­li su Ne­za­vis­nim no­vi­na­ma iz Mi­nis­tar­stva pro­me­ta i ve­za RS. U tom mi­nis­tar­stvu tvr­de da zbog zna­ča­ja fi­nan­cij­ske pot­po­ree EU BiH po­zi­va­ju na hit­no stav­lja­nje u funk­ci­ju me­ha­niz­ma ko­or­di­na­ci­je iz po­dru­čja europ­skih in­te­gra­ci­ja. U Mi­nis­tar­stvu tran­s­por­ta i ko­mu­ni­ka­ci­ja ka­žu da je en­ti­tet­skim vla­da­ma pros­li­je­đen zah­tjev da u rad­nu sku­pi­nu za iz­ra­du stra­te­gi­je ime­nu­ju svo­je lju­de, ali još ni­Kao ka­kav od­go­vor ni­je sti­gao.

PD

i obič­no, spo­ra­zum ko­či Mi­lo­rad Do­dik

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.