‘Po­rez na Colu’ uvo­di sve vi­še dr­ža­va

Ne­jas­na ve­za Na­met na pi­ća s vi­šim ra­zi­na­ma še­će­ra do sa­da dao raz­no­li­ke re­zul­ta­te

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ovu će go­di­nu po sve­mu su­de­ći obi­lje­ži­ti uvo­đe­nje po­re­za na slat­ko, s ob­zi­rom da mno­ge zem­lje raz­ma­tra­ju uvo­đe­nje na­me­ta na zas­la­đe­nu hra­nu i pi­će u bor­bi pro­tiv pre­ti­los­ti. In­di­ja, Fi­li­pi­ni i In­do­ne­zi­ja mo­gle bi uves­ti ta­kav po­rez, a raz­ma­tra se nej­go­vo uvo­đe­nje i u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji.

Skan­di­nav­ske zem­lje već su ima­le tak­ve po­re­ze, s raz­li­či­tim us­pje­hom. Pri­je če­ti­ri go­di­ne uve­le su ga i Fran­cu­ska te Ma­đar­ska, a sli­je­dio ih je i Mek­si­ko 2014. go­di­ne. Kel­ly Brownell, de­ka­ni­ca fa­kul­te­ta u Sje­ver­noj Ka­ro­li­ni, rek­la je za Re­uters ka­ko je Mek­si­ko sa svo­jom odred­bom pot­ko­pao pro­izvo­đa­če so­ko­va.

“Či­nje­ni­ca da su pro­izvo­đa­či so­ko­va na gu­bit­ku u Mek­si­ku je pri­lič­no za­pa­nju­ju­ća”, rek­la je Brownell. Co­ca Co­la i Pep­si, kom­pa­ni­je ko­je do­mi­ni­ra­ju tr­ži­štem bez­al­ko­hol­nih pi­ća ko­je vri­je­di 870 mi­li­jar­di do­la­ra go­diš­nje, od­bi­li su ko­men­ti­ra­ti si­tu­aci­ju sa po­re­zi­ma na slat­ko. Odred­ba o po­re­zu na slat­ko je u Mek­si­ku im­ple­men­ti­ra­na po­čet­kom 2014. kao od­go­vor na či­nje­ni­cu da su Mek­si­kan­ci jed­na od naj­deb­ljih na­ci­ja na svi­je­tu.

Ot­ka­ko je uve­den po­rez, kon­zu­men­ti su u pro­sje­ku ku­po­va­li šest pos­to ma­nje so­ko­va mje­seč­no. Za­bi­lje­žen je i rast od če­ti­ri pos­to na ku­po­vi­ni neo­po­re­zi­vih pi­ća, pri­mje­ri­ce vo­de. Is­tra­ži­va­nje Eu­rop­ske uni­je iz 2014. po­ka­za­lo je da je ne­mo­gu­će em­pi­rij­ski do­ka­za­ti po­ve­za­nost iz­me­đu po­re­za i zdrav­lja sta­nov­niš­tva.

Tr­ži­šte vri­je­di 870 ml­rd. do­la­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.