Fi­ska­li­za­ci­ja ote­ža­va ko­ri­šte­nje naj­no­vi­jih rje­še­nja u eCom­mer­ceu

Web tr­go­vi­na

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - MARTA DUIĆ

Čak 85 pos­to ko­ris­ni­ka in­ter­ne­ta u Hr­vat­skoj su­dje­lo­va­lo je u ne­koj vr­sti eCom­mer­ce kup­nje a rast u be­skon­tak­t­nom pla­ća­nju la­ni je iz­no­sio čak 40 pos­to, na­po­mi­nju u Ne­ura­la­bu

Na­kon kam­pa­nje His­tory of a sa­le­sman tvrt­ka Ne­ura­lab ima od­li­čan uvid u sta­nje e-com­mer­ca u Hr­vat­skoj, Ne­ura­la­bu je, kao pr­voj tvrt­ki u cen­tral­noj i is­toč­noj Eu­ro­pi, krov­na ins­ti­tu­ci­ja za Wo­oCom­mer­ce do­di­je­li­la cer­ti­fi­kat Woo part­ne­ra i eks­per­ta.

Za kli­jen­te to zna­či da se pro­duk­cij­ski tim di­rek­t­no kon­zul­ti­ra s kre­ato­ri­ma ori­gi­nal­nih Wor­dPress i Wo­oCom­mer­ce mo­du­la. Ako se po­ja­vi pro­blem, dos­tup­na su rje­še­nja is­kus­nih Wo­oCom­mer­ce struč­nja­ka.

Ka­ko ka­žu u Ne­ur­la­bu, na­vi­ke ku­pa­ca se mi­je­nja­ju na­bo­lje. Čak 85 pos­to ko­ris­ni­ka in­ter­ne­ta u Hr­vat­skoj je is­ko­ris­ti­lo ne­ku vr­stu eCom­mer­ce kup­nje. Tra­di­ci­onal­ni ‘fi­zič­ki’ pro­izvo­di po­put odje­će, obu­će i mod­nih do­da­ta­ka či­ne 63 pos­to pro­me­ta in­ter­net tr­go­vi­na. Veliki po­rast se osje­ti i kod be­skon­tak­t­nih pla­ća­nja gdje su 2014. ima­li rast od 20 pos­to i čak 40 pos­to ras­ta u 2015. Ipak, ka­žu da Hr­vat­ska za­os­ta­je za im­ple­men­ta­ci­jom naj­no­vi­jih rje­še­nja u eCom­mer­cu što je ogro­man po­ten­ci­jal ko­je ma­li broj kli­je­na­ta is­ko­ri­šta­va.

˝Pos­to­ji do­du­še objek­ti­van set raz­lo­ga za to. Kao pr­vo, fi­ska­li­za­ci­ja ote­ža­va ne­sme­ta­nu na­pla­tu svih vr­sta ro­be jer zah­ti­je­va ne­re­alan i ri­go­ro­zan pro­ces obra­de iz­da­nih ra­ču­na. Dru­go, ne­ki od vanj­skih ser­vi­sa po­put eks­pres dos­ta­ve, na- platnih sus­ta­va i plat­for­mi za skla­di­šte­nje pro­izvo­da jed­nos­tav­no ni­su dos­tup­ni za Hr­vat­sku či­ne­ći ci­je­li pro­ces onli­ne pro­da­je iz­a­zov­nim. Tre­će, i naj­ma­nje pro­mje­njivo jest sa­ma ve­li­či­na i po­vi­jest tr­ži­šta. Do­ma­će tvrt­ke ima­ju ve­li­ke pre­pre­ke u pra­će­nju svjet­skih tren­do­va jer im oni jed­nos­tav­no ni­su dos­tup­ni. No po­ma­ka ima i upra­vo onaj tr­go­vac ko­ji do­bro pos­lo­ži pro­ces će ima­ti re­al­nu pred­nost pred os­ta­li­ma ko­ji idu sa kla­sič­nim eCom­mer­ce rje­še­nji­ma˝, ka­žu u Ne­ura­la­bu.

“Is­ti­na je da kli­jen­ti pu­no oče­ku­ju od sa­me iz­ra­de web tr­go­vi­ne no ži­vot­ni cik­lus web tr­go­vi­ne po­či­nje tek sa pr­vim ko­ris­nič­kim ko­men­ta­rom i po­vrat­nom in­for­ma­ci­jom. Važ­no je pra­vil­no pris­tu­pi­ti tom pro­ce­su, web tr­go­vi­ne se mo­ra­ju pra­ti­ti i ana­li­zi­ra­ti kroz sva­ki ko­ris­nič­ki klik, sva­ki put ko­jim je ko­ris­nik do­šao do že­lje­nog pro­izvo­da se mo­ra ana­li­zi­ra­ti i mje­ri­ti. Do­bar web shop zna tko mu je ku­pac, ne sva­šta­ri i ne za­ma­ra ko­ris­ni­ka sa ne­po­treb­nim i su­viš­nim od­lu­ka­ma˝, po­ru­ču­ju iz Ne­ura­la­ba.

U eCom­mer­cu se uvi­jek po­te­že pi­ta­nje si­gur­nos­ti nov­ča­nih tran­sak­ci­ja, no iz Ne­ura­la­ba tvr­de da ako se pra­ti sku­pi­na odre­đe­nih pra­vi­la, web sho­po­vi su za­pra­vo naj­si­gur­ni­ji na­čin kup­nje. ˝Va­šu kre­dit­nu kar­ti­cu uvi­jek net­ko gle­da, bi­lo da je to pro­da­va­či­ca u tr­go­vi­ni, ban­ko­mat ili web tr­go­vi­na, uvi­jek će­te ima­ti si­tu­aci­ju po­sred­ni­ka iz­me­đu vas i ban­ke. Kod onli­ne tran­sak­ci­ja, ko­ris­ni­ci sa kre­dit­nim kar­ti­ca­ma su za­šti­će­ni­ji od ko­ris­ni­ka s de­bit­nim kar­ti­ca­ma. Ri­ječ je o čis­tom pro­ce­su gdje je kre­dit­ne kar­ti­ce lak­še blo­ki­ra­ti bu­du­ći da im pro­ce­su­ira­nje sred­sta­va do­la­zi ma­nje-vi­še kra­jem mje­se­ca te ban­ka ima vre­me­na re­agi­ra­ti uko­li­ko net­ko neo­v­la­šte­no ko­ris­ti kre­dit­nu kar­ti­cu˝, ka­žu u Ne­ura­la­bu.

Eki­pa Ne­ura­la­ba

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.