NE­PRO­FIT­NI ME­DI­JI SU

IS­PU­NI­LI FUNK­CI­JU

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ne­pro­fit­ni me­di­ji do­bi­li su potpore po jas­nim kri­te­ri­ji­ma. Por­ta­lu na ko­jem sam an­ga­ži­ra­na taj je no­vac omo­gu­ćio da ima­mo jed­nog za­pos­le­nog i pi­še­mo o te­ma­ma o ko­ji­ma dru­gi ne pi­šu, na na­čin na ko­ji dru­gi me­di­ji ne pi­šu”, is­tak­nu­la je Ma­šenj­ka Ba­čić s por­ta­la STav na tri­bi­ni U obra­ni slo­bo­de go­vo­ra odr­ža­noj u uto­rak u No­vi­nar­skom do­mu. “U druš­tvu se stva­ra at­mo­sfe­ra ko­ja će do­ki­nu­ti pra­va ko­ja su, me­đu os­ta­lim ak­te­ri­ma u druš­tvu, iz­bo­ri­li ne­pro­fit­ni me­di­ji”, do­da­la je Ba­čić, a pre­no­si por­tal HND-a. Ivi­ca Đi­kić, glav­ni ured­nik tjed­ni­ka No­vos­ti oci­je­nio je da su ne­pro­fit­ni me­di­ji is­pu­ni­li svo­ju os­nov­nu funk­ci­ju i da­li pu­no vi­še za­uz­vrat ne­go no­vi­nar­ski ma­ins­tre­am. Na tri­bi­ni se ču­lo da, dok Mi­nis­tar­stvo kul­tu­re ne­pro­fit­nim me­di­ji­ma us­kra­ću­je dalj­nju pot­po­ru od ukup­no tri mi­li­ju­na ku­na go­diš­nje, dr­ža­va sa­mo kroz po­rez­ne olak­ši­ce la­ni no­vin­skim iz­da­va­či­ma da­je vi­še od 130 mi­li­ju­na ku­na. “Ne­pro­fit­ni me­di­ji za­poš­lja­va­ju tri pos­to ukup­no za­pos­le­nih u no­vi­nar­stvu dok is­to­vre­me­no nji­ho­vi pri­ho­di či­ne sa­mo je­dan pos­to ukup­nih pri­ho­da me­dij­skog sek­to­ra”, na­po­me­nu­la je An­drea Mi­lat s ne­pro­fit­nog por­ta­la Bil­ten. Pre­zen­ti­ra­ju­ći po­dat­ke o omje­ri­ma fi­nan­ci­ra­nja pro­fit­nih i ne­pro­fit­nih me­di­ja rek­la je da joj na­pa­di pro­tiv ne­pro­fit­nih me­di­ja “ni­su jas­ni jer se ra­di mi­zer­nom iz­no­su od ukup­no šest mi­li­ju­na ku­na, ko­li­ko dr­ža­va go­diš­nje, kroz Mi­nis­tar­stvo kul­tu­re i Agen­ci­ju za elek­tro­nič­ke me­di­je (AEM), iz­dva­ja za neprofitne me­di­je. Ukup­ni fond ko­jim AEM-a su­bven­ci­oni­ra pro­izvod­nju pro­gra­ma elek­tro­nič­kim me­di­ji­ma sa 34 mi­li­ju­na ku­na”, na­po­mi­nje Mi­lat. No­vi­nar­ka Fo­ru­ma Ve­ro­ni­ka Re­ško­vić pod­sje­ti­la je da no­vi­na­ri tog por­ta­la ni­su nas­ta­li na pot­po­ra­ma mi­nis­tar­stva, ne­go su se obli­ko­va­li de­set­lje­ći­ma pri­je. Me­đu 50-ak su­rad­ni­ka Fo­ru­ma njih de­se­tak do­bi­lo je na­gra­de HND-a. Fo­rum da­nas ima dvo­je za­pos­le­nih s pla­ća­ma knjiž­ni­ča­ra, a os­ta­lo su ho­no­rar­ni su­rad­ni­ci u či­ta­voj re­gi­ji jer re­dak­ci­ja ne­ma nov­ca za pu­to­va­nja.

PE­TAR GLEBOV/PIXSELL

An­drea Mi­lat

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.