FUNK­CI­ONAL­NOS­TI VLA­DE

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Već su pr­vi tjed­ni na­kon par­la­men­tar­nih iz­bo­ra da­li nas­lu­ti­ti da će uprav­lja­nje dr­ža­vom no­voj Vla­di bi­ti pri­lič­no te­gob­no i da će la­bav savez no­vo­for­mi­ra­ne sa­bor­ske ve­ći­ne bi­ti ne­is­cr­pan iz­vor nje­zi­ne sla­bos­ti i uteg ope­ra­tiv­nos­ti. Dva mje­se­ca pos­li­je te su se slut­nje sa­mo po­t­vr­di­le. A is­pu­ni­la su se i obe­ća­nja do­ju­če­raš­nje vlas­ti, a da­nas opor­be, da će na­s­ljed­ni­ci­ma, ka­ko je naj­a­vio šef SDPa Zo­ran Mi­la­no­vić, pri­ušti­ti pa­kao. U sva­kom slu­ča­ju, na to­me ra­de mno­go pre­da­ni­je ne­go što su u pro­tek­lom če­tve­ro­go­diš­njem man­da­tu ra­di­li na Pla­nu 21, zbog če­ga je taj pro­gram­ski do­ku­ment već na po­la pu­ta pre­ras­tao u svo­je­vr­s­nu ur­ba­nu le­gen­du. Me­đu­tim, vla­da­ju­ći­ma to te­ško mo­že pos­lu­ži­ti kao oprav­da­nje za to što se iz po­li­tič­ke sva­kod­ne­vi­ce ni­čim ne bi da­lo za­klju­či­ti da smo do­bi­li re­fom­sku vla­du ko­joj su gos­po­dar­ska i ra­zvoj­na pi­ta­nja u pr­vom pla­nu, a fi­skal­no odr­živ pro­ra­čun (pro­ra­čun za­okre­ta), fo­kus na obuz­da­va­nju jav­nog du­ga i ubr­za­nju ras­ta i inves­ti­ci­ja pri­ori­te­ti bez prem­ca.

O pro­ra­čun­skim pla­no­vi­ma, s raz­lo­gom, naj­o­prez­ni­je za­pra­vo nas­tu­pa mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić, ko­ji se u naj­a­va­ma dr­ži tek glav­nih na­če­la i ga­ba­ri­ta od pla­na da u ci­lja­nom sma­nje­nju de­fi­ci­ta na tri pos­to BDPa na­gla­sak mo­ra bi­ti na ra­sho­di­ma, pa do jas­na sta­va da po po­rez­nom sus­ta­vu ne na­mje­ra­va par­ci­jal­no če­pr­ka­ti već da će se on na­kon po­drob­nih ana­li­za sagledati cje­lo­vi­to. sta inves­ti­ci­ja, a za sva­ku iole ve­ću bez pro­ble­ma se na­đe in­te­res­na sku­pi­na ili udru­ga ko­ja će joj se pro­ti­vi­ti. Kao, uos­ta­lom, i prodaji bi­lo če­ga jer se u nas sva­šta tr­pa u “obi­telj­sko sre­bro”.

Ta­ko je, pri­mje­ri­ce, mi­nis­tar gos­po­dar­stva To­mis­lav Pa­ne­nić me­đu pr­vim pla­no­vi­ma svog re­so­ra naj­a­vio da bi grad­nja ter­mo­elek­tra­ne Plo­min C, što je pr­va inves­ti­ci­ja ko­ja je do­bi­la sta­tus hr­vat­skog pro­jek­ta od stra­te­ške važ­nos­ti, pr­va mo­gla bi­ti i eli­mi­ni­ra­na s te lis­te. Bu­de li do nje­ga, na lis­tu za od­strel mo­gao bi i LNG na Kr­ku. A tak­vi bi po­te­zi mo­gli ra­ču­na­ti i na po­dr­šku mi­nis­tra za­šti­te oko­li­ša Sla­ve­na Do­bro­vi­ća. Još če­ka­mo al­ter­na­tiv­ne pri­jed­lo­ge, po mo­guć­nos­ti u vi­so­koj fa­zi sprem­nos­ti za re­ali­za­ci­ju.

Ci­lje­vi bez rje­še­nja

Mi­nis­tar tu­riz­ma Ivan Kli­man, pak, ovih da­na opet po­nav­lja da Hr­vat­ska zbog kon­ku­ren­ci­je mo­ra sma­nji­ti PDV u tu­riz­mu, iako je, tvr­di, svjes­tan da sad ni­je tre­nu­tak za sni­ža­va­nje po­re­za. To­me bi se mo­žda mo­glo do­da­ti i da Aus­tri­ja kao zem­lja ko­ja eko­nom­ski sto­ji “ne­što” bo­lje, a i ne­ma­la je tu­ris­tič­ka si­la od­sko­ra (od trav­nja) kre­će s me­đus­to­pom “tu­ris­tič­kog” PDVa (na smje­štaj) jed­na­kom na­šoj, od 13 pos­to.

Mi­nis­tar pra­vo­su­đa An­te Špr­lje am­bi­ci­oz­no je pos­ta­vio za cilj da pre­po­lo­vi broj ne­ri­je­še­nih sud­skih spo­ro­va. Njih oko 500.000 (ne ra­ču­na­ju­ći pre­kr­šaj­ne su­do­ve) že­li, dak­le sves­ti na 250.000, a kao mo­gu­ći

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.