Umjes­to Za­gor­če­ve Cas­ca­de, no­vi ho­tel, otvo­re­nje u lip­nju

Po­du­zet­nik To­mis­lav Ma­ri­nov na mjes­tu pro­pa­log tr­go­vač­kog cen­tra otva­ra ho­tel sa 4 zvjez­di­ce

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SAŠA PAPARELLA sa­sa.paparella@pos­lov­ni.hr

Pre­na­mje­na sto­ji 75 mi­li­ju­na ku­na, od če­ga je 22 mi­li­ju­na pla­će­na zgra­da ko­ju je po­di­gao Vla­di­mir Za­go­rec

Ne­su­đe­ni tr­go­vač­ki cen­tar Cas­ca­de, ko­ji je do­vr­šen 2009. a pro­funk­ci­oni­rao za­pra­vo ni­je ni­ka­da, usko­ro će na­po­kon do­bi­ti no­vu na­mje­nu.

Na lo­ka­ci­ji Pre­ben­dar­ski vr­to­vi, pri kra­ju za­gre­bač­ke Tkal­če­vi­će­ve uli­ce, već u lip­nju tre­bao bi bi­ti otvo­ren ho­tel Aca­de­mia s če­ti­ri zvjez­di­ce. Pro­jekt pre­na­mje­ne ukup­no je te­žak 75 mi­li­ju­na ku­na, od če­ga je sa 22 mi­li­ju­na ku­na 2014. pla­će­na ne­kret­ni­na iz ste­čaj­ne ma­se pro­pa­le tvrt­ke Il­lu­mi­na­tio.

Ra­do­vi na tih 18.000 kva­dra­ta su u pu­nom je­ku, mi­ču se stak­le­ne sti­je­ne, ru­še se zi­do­vi i gra­de no­vi. Ka­ko bi se iz ni­za ma­lih i mrač­nih du­ća­na do­bio od­go­va­ra­ju­ći pros­tor za ho­tel, is­pi­lje­ne su ogrom­ne ru­pe na ukup­no tri eta­že i tu je pro­bi­jen svje­tlar­nik. U pla­nu su 52 so­be i če­ti­ri apart­ma­na, a ka­pa­ci­tet ga­ra­že po­ve­ćat će se na 170 par­ki­ra­liš­nih mjes­ta.

Cr­k­ve­no zem­lji­šte

Iako se u me­di­ji­ma dos­ta spe­ku­li­ra­lo o ulo­zi Cr­k­ve ko­ja je su­dje­lo­va­la u pro­jek­tu Cas­ca­de, naš su­go­vor­nik, ko­ji za­sad že­li os­ta­ti ano­ni­man, tvr­di da se nje­zin udjel sa­da svo­di na ot­pri­li­ke tre­ći­nu no­vog pro­jek­ta, a što je ok­vir­na vri­jed­nost cr­k­ve­nog zem­lji­šta na ko­jem je Cas­ca­de iz­gra­đe­na.

Inves­ti­tor u ho­tel Aca­de­mia je tvrt­ka Expor­t­dr­vo Pro­jek­ti iz Za­gre­ba u vlas­niš­tvu To­mis­la­va Ma­ri­no­va, po­du­zet­ni­ka s udje­li­ma u de­se­tak tvrt­ki ši­ro­kog spek­tra.

Na vr­hu zgra­de već su otvo­re­ni apart­ma­ni, ko­ji una­toč bu­ci s gra­di­li­šta do­bro po­pu­nje­ni, a usko­ro će se uk­lo­pi­ti u pla­ni­ra­ni ho­tel. No­vi vlas­nik je is­pr­va htio na­pra­vi­ti ma­nji ho­tel, na dru­gom i tre­ćem ka­tu, a pr­vi kat htio je iz­naj­mi­ti. In­te­res su po­ka­za­li Ivi­ca Mu­dri­nić i Iva­na Šo­ljan sa svo­jim no­vim pro­jek­tom, no po­sao ipak ni­je sklop­ljen pa je od­lu­če­no da na pr­vom ka­tu bu­de re­cep­ci­ja ho­te­la, de­se­tak so­ba, fit­ness, wel­l­ness, 2000 kva­dra­ta tr­go­vač­kog cen­tra i po­li­va­lent­na dvo­ra­na za 250 lju­di, a u pri­zem­lju bis­tro. Ho­tel Aca­de­mia bit će spas za pro­jekt Cas­ca­de ko­ji je ne­koć po­kre­nuo rat­ni pro­fi­ter Vla­di­mir Za­go­rec, a oži­vjet će i su­sjed­ni Cen­tar Kap­tol.

Po­sao iz­grad­nje tr­go­vač­kog cen­tra Cas­ca­de išao je pre­ko Za­gor­če­ve tvrt­ke Mol­teh. Iako se u naj­a­va­ma Za­grep­ča­ne uvje­ra­va­lo da će “mo­ći uži­va­ti u Cas­ca­di­nih se­dam­de­se­tak luk­suz­nih tr­go­vi­na i vr­hun­skim res­to­ra­ni­ma te u opu­šte­noj at­mo­sfe­ri lo­un­ge ba­ro­va” pro­jekt ni­je za­ži­vio, op­s­ta­li su sa­mo je­dan ka­fić i pod­zem­na ga­ra­ža. U me­đu­vre­me­nu je Za­go­rec dio udje­la u vlas­niš­tvu pre­pus­tio Sin­tra inves­tu iz Lih­ten­štaj­na, 2008. Mol­teh mi­je­nja ime u Il­lu­mi­na­tio a 2012. od­la­zi u ste­čaj.

Pro­da­ja ne­kret­ni­ne ni­je iš­la glat­ko. Po­čet­na ci­je­na bi­la je 179,5 mi­li­ju­na ku­na, no zbog ne­dos­tat­ka in­te­re­sa pro­pa­lo je ukup­no 14. draž­bi, a tek na 15. proš­la je ci­je­na od 22 mil. kn, ko­li­ko je pla­tio Ma­ri­nov. Iako se pri­ča­lo da će tu bi­ti sa­gra­đen cr­k­ve­ni mu­zej, naš su­go­vor­nik to de­man­ti­ra i tvr­di da će na dru­goj lo­ka­ci­ji u cen­tru otvo­ri­ti mu­zej po­sve­ćen iz­u­mi­ma ko­ji­ma su Hr­va­ti za­du­ži­li svi­jet.

TR­GO­VAČ­KI CEN­TAR CAS­CA­DE OTVO­REN JE 2009. A

PRO­PAO JE 2011., UMJES­TO NAJ­AV­LJE­NIH 70 TR­GO­VI­NA I VR­HUN­SKIH RES­TO­RA­NA OS­TA­LA JE RA­DI­TI SA­MO POD­ZEM­NA GA­RA­ŽA

MARKO LUKUNIĆ/PIXSELL

Ra­do­vi će bi­ti go­to­vi do lip­nja ove go­di­ne

Ek­s­klu­ziv­na adre­sa na­po­kon do­bi­va sa­dr­žaj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.