Te­ro­ris­ti sma­nji­li za­ra­du Eu­roDis­neya

Pri­ho­di ma­nji pre­ko je­dan pos­to OS­TA­LI DIS­NEYE­VI ZA­BAV­NI PAR­KO­VI BI­LJE­ŽE RAST PRI­HO­DA OD 22 POS­TO, PO­KA­ZA­LO JE IZ­VJEŠ­ĆE

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - ANA MA­RIA FI­LI­PO­VIĆ GRČIĆ ana.ma­ria.fi­li­po­vic.gr­cic@pos­lov­ni.hr

Uz broj­na ot­ka­zi­va­nja re­zer­va­ci­ja, na pos­lo­va­nje pa­ri­škog za­bav­nog par­ka utje­ca­lo i 4-dnev­no ža­lo­va­nje

Fran­cu­ski Eu­roDis­ney ko­ji uprav­lja Dis­neylan­dom u Pa­ri­zu u tro­mje­se­čju od lis­to­pa­da do si­ječ­nja za­bi­lje­žio je osam pos­to ma­nje po­sje­ti­te­lja i pad pri­ho­da, po­ka­za­lo je pos­lov­no iz­vješ­će. U is­tom su raz­dob­lju proš­le go­di­ne upri­ho­di­li 341,5 mi­li­ju­na eura, a ove go­di­ne 337,6 mi­li­ju­na eura što je pad od 1,1 pos­to.

Raz­log su broj­na ot­ka­zi­va­nja re­zer­va­ci­ja na­kon te­ro­ris­tič­kih na­pa­da u Pa­ri­zu lanj­skog stu­de­nog, te če­tve­rod­nev­no za­tva­ra­nje par­ka - pr­vi put na­kon nje­go­va otva­ra­nja 1992. go­di­ne zbog pro­gla­še­nja na­ci­onal­ne ža­los­ti. Ta­ko­đer su sla­bi­je po­sje­će­ni bi­li i ho­te­li u Dis­neye­vu re­sor­tu u pa­ri­škom Mar­ne-la-Val­le­eu: je­dan pos­to ma­nje no­će­nja iako je tro­šak po so­bi po­ras­tao za dva pos­to.

S dru­ge stra­ne, kom­pa­ni­ja Walt Dis­ney u če­t­vr­tom tro­mje­se­čju 2015. bi­lje­ži re­kord­nu do­bit od 2,9 mi­li­jar­di do­la­ra ili tre­ći­nu vi­še na go­diš­njoj ra­zi­ni. Pri­ho­di su po­ras­li 14 pos­to na 15,2 mi­li­jar­de do­la­ra, u če­mu naj­ve­ću ulo­gu ima re­kord­na za­ra­da fil­ma Ra­to­vi zvi­jez­da: Si­la se budi od dvi­je mi­li­jar­de do­la­ra. Rast za­ra­de od 22 pos­to bi­lje­že i te­mat­ski par­ko­vi u če­mu pred­nja­či do­bra po­sje­će­nost Dis­neye­vih par­ko­va u SADu te rast do­bi­ti odje­la po­tro­šač­kih pro­izvo­da od 23 pos­to.

Na­pa­di u Pa­ri­zu u stu­de­nom re­zul­ti­ra­li osam pos­to ma­njom po­sje­će­noš­ću

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.