svi­jet Europ­ski is­tok pos­ta­je obe­ća­na zem­lja za gas­tar­baj­te­re

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - TO­MIS­LAV PILI to­mis­lav.pili@pos­lov­ni.hr

Iz­a­zov ras­tu Če­ška, Polj­ska, Slo­vač­ka i Ma­đar­ska su­oče­ne s ne­dos­tat­kom rad­ni­ka

Dok Polj­skoj ne­dos­ta­je 72.000 rad­ni­ka, če­ški pos­lo­dav­ci tra­že po­moć vla­de u po­pu­nja­va­nju 150.000 rad­nih mjes­ta

Sna­žan eko­nom­ski rast, ali i ni­ske pla­će u od­no­su na za­pad­ne čla­ni­ce re­zul­ti­ra­li su no­vim pro­ble­mom za is­tok Eu­ro­pe, a to je ne­dos­ta­tak rad­ne sna­ge.

S manj­kom rad­ni­ka su­oča­va­ju se Polj­ska, Če­ška, Slo­vač­ka i Ma­đar­ska. U Če­škoj gdje je ne­za­pos­le­nost pa­la na 4,5 pos­to što je uz Nje­mač­ku naj­ni­že u Eu­ro­pi ta­moš­nja udru­ga pos­lo­da­va­ca za­tra­ži­la je od vla­de po­moć u pro­na­la­že­nju rad­ni­ka za 150.000 rad­nih mjes­ta, ko­li­ko će ove go­di­ne os­ta­ti ne­po­pu­nje­no.

Vla­da ima slu­ha

Zbog ras­ta eko­no­mi­je od 4,5 pos­to u če­t­vr­tom tro­mje­se­čju če­ški pos­lo­dav­ci tra­že po­jed­nos­tav­lji­va­nje use­lja­va­nja rad­ni­ka.

Vla­da ima slu­ha za nji­ho­ve pro­ble­me jer mi­nis­tar fi­nan­ci­ja An­drej Ba­biš, ina­če me­dij­ski taj­kun, ne­dos­ta­tak rad­ni­ka sma­tra jed­nim od vo­de­ćih iz­a­zo­va za če­ško gos­po-

Val da­va­nja ot­ka­za

Naj­vi­ša ra­zi­na po­vje­re­nja u tr­ži­šte ra­da od 2008. go­di­ne do­ve­la je do to­ga da sve vi­še Ame­ri­ka­na­ca da­je ot­kaz tra­že­ći bo­lje uvje­te za­pos­le­nja. Pre­ma služ­be­nim po­da­ci­ma, u pro­sin­cu je 3,8 mi­li­ju­na Ame­ri­ka­na­ca da­lo ot­kaz, naj­vi­še u po­s­ljed­njih de­vet go­di­na. Obi­lje pos­la do­vo­di i do ras­ta pla­ća ko­je su u si­ječ­nju oja­ča­le pre­ko dva pos­to na go­diš­njoj ra­zi­ni. “Oče­ku­jem da će pla­će nas­ta­vi­ti stup­nje­vi­to ras­ti, što bi tre­ba­lo po­mo­ći u ras­tu sto­pe in­fla­ci­je”, ka­že za Re­uters Je­sse Hurwitz, eko­no­mist u Bar­claysu. dar­stvo. Slič­na je si­tu­aci­ja i u Polj­skoj či­ja eko­no­mi­ja ras­te po sto­pi od 3,8 pos­to. U tre­ćem tro­mje­se­čju polj­skom gos­po­dar­stvu ne­dos­ta­ja­lo je 73.200 rad­ni­ka, 22 pos­to vi­še ne­go go­di­nu ra­ni­je, po­ka­zu­ju po­da­ci Blo­om­ber­ga.

Pro­sječ­na go­diš­nja pla­ća u Polj­skoj iz­no­si 8222 do­la­ra, a mno­gim tvrt­ka­ma je­di­ni pre­os­ta­li iz­vor rad­ne sna­ge je Ukra­ji­na, is­ti­če Ma­rek Sliwin­ski, ana­li­ti­čar tr­ži­šta ra­da u agen­ci­ji za za­poš­lja­va­nje Work For­ce.

Raz­li­či­ti uz­ro­ci

Uz­rok ne­dos­tat­ku rad­ne sna­ge raz­li­čit je od zem­lje do zem­lje. U Če­škoj rad­ni­ka ne­dos­ta­je u svim sek­to­ri­ma zbog br­zog ras­ta eko­no­mi­je.

U Polj­skoj i Ma­đar­skoj to je ci­je­na od­la­ska mla­dih u ino­zem­s­tvo, pri­je sve­ga u Nje­mač­ku i Ve­li­ku Bri­ta­ni­ju, u po­tra­zi za bo­ljim stan­dar­dom. Slo­vač­koj, kao naj­ve­ćem pro­izvo­đa­ču auto­mo­bi­la po gla­vi sta­nov­ni­ka, rad­ni­ka naj­vi­še ne­dos­ta­je u auto­mo­bil­skoj in­dus­tri­ji.

Pre­ma miš­lje­nju eko­no­mis­ta, dva su krat­ko­roč­na rje­še­nja ovog pro­ble­ma: uvoz rad­ne sna­ge ili po­ve­ća­nje pla­ća. No, du­go­roč­no is­toč­noj Eu­ro­pi trebat će no­vi mo­del ras­ta ko­ji ne­će bi­ti to­li­ko fo­ku­si­ran na pro­izvod­nju te­me­lje­nu na jef­ti­noj rad­noj sna­zi.

Polj­ska i Ma­đar­ska pla­ća­ju ci­je­nu od­la­ska mla­dih u ino­zem­s­tvo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.