Kon­ča­ru po­sao u Ke­ni­ji te­žak 14 mi­li­ju­na eura

Hr­vat­ska tvrt­ka 1975. pus­ti­la je u rad HE Kam­bu­ru, sad je ob­nav­lja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Kon­čar je do­bio ugo­vor za is­po­ru­ku elek­tro­opre­me na­ru­či­te­lju u Ke­ni­ji, a vri­jed­nost pos­la je 14 mi­li­ju­na eura. Ka­ko objaš­nja­va­ju u Kon­ča­ru, nji­ho­va tvrt­ka In­že­nje­ring za ener­ge­ti­ku i tran­s­port (KET) ugo­vo­ri­la je s inves­ti­to­rom Kenya Elec­tri­city Ge­ne­ra­ting Com­pany (KenGen) pro­jekt re­vi­ta­li­za­ci­je Hi­dro­elek­tra­ne Kam­bu­ru sna­ge 3x37 me­ga­va­ta (MW). KET će is­po­ru­či­ti opre­mu ko­ja uklju­ču­je i re­ha­bi­li­ta­ci­ju sva tri ge­ne­ra­to- ra, dok tur­bin­sku opre­mu, kao kon­zor­cij­ski part­ner, is­po­ru­ču­je Li­tos­troj Power. Uz KET, na tom pro­jek­tu iz gru­pe Ko­načr su­dje­lu­ju druš­tva Ge­ne­ra­to­ri i mo­to­ri, Mjer­ni tran­sfor­ma­to­ri, Dis­tri­bu­tiv­ni i spe­ci­jal­ni tran­sfor­ma­to­ri te Sk­lop­na pos­tro­je­nja. Po­če­tak ra­do­va na pr­vom agre­ga­tu oče­ku­je se u pr­voj po­lo­vi­ci 2017. go­di­ne.

Za­nim­lji­vo je da je ri­ječ o Kon­ča­re­voj elek­tra­ni jer je hr­vat­ska elek­tro­nič­ka in­dus­ti­ja 1975. go­di­ne is­po­ru­či­la sve ključ­ne di­je­lo­ve za ke­nij­sku hi­dro­elek­tra­nu te je pus­ti­la u po­gon.

Kon­čar je za HE Kem­bu­ru is­po­ru­čio tri ver­ti­kal­na ge­ne­ra­to­ra s uz­bud­nim sus­ta­vi­ma, opre­mu za auto­mat­sku re­gu­la­ci­ju na­po­na i de­mag­ne­ti­za­ci­ju te tri ko­man­d­ne plo­če za auto­mat­sko po­kre­ta­nje, kon­tro­lu i za­us­tav­lja­nje, uz os­ta­lu pri­pa­da­ju­ću opre­mu. KenGen ina­če uprav­lja s 14 elek­tra­na u Ke­ni­ji i do­bav­lja 80 pos­to stru­je za tu zem­lju.

Po­če­tak ra­do­va na agre­ga­tu u pr­voj po­lo­vi­ci 2017.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.