Ula­ga­či u tu­ri­zam za­va­pi­li za sta­bil­nom inves­ti­cij­skom kli­mom

Od 300 su­di­oni­ka ba­rem po­lo­vi­ca ve­ći ula­ga­či

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Nov­ca na tr­ži­štu ka­pi­ta­la ima pu­no, inves­ti­to­ri tra­že no­ve pro­jek­te, i to sve vi­še u re­gi­ji u ko­joj je i Hr­vat­ska, no iako ih za­ni­ma ula­ga­nje u des­ti­na­ci­je na Ja­dra­nu, kao i u Za­gre­bu, tre­ba­ju sta­bil­nu inves­ti­cij­sku kli­mu, ko­ju Hr­vat­ska još ne­ma. Tre­ba­ju nam sta­bil­na fi­skal­na po­li­ti­ka, tran­s­pa­rent­nost i br­zo do­no­še­nje od­lu­ka i pros­tor­no pla­ni­ra­nje, slo­ži­li su se su­di­oni­ci če­t­vr­tog Adria Ho­tel Fo­ru­ma.

Iako je na is­toč­nom Ja­dra­nu re­ali­zi­ra­no ma­nje od 1% inves­ti­cij­skih tran­sak­ci­ja ci­je­le Eu­ro­pe, vi­sok in­te­res su­di­oni­ka za Fo­rum, a od 300ti­njak su­di­oni­ka ba­rem po­lo­vi­ca su ve­ći ili ma­nji ula­ga­či, po­ka­zu­je zna­ča­jan rast in­te­re­sa ula­ga­ča i ope­ra­te­ra za Hr­vat­sku, Cr­nu Go­ru, Ma­ke­do­ni­ju. Pri­li­ke za ula­ga­nje u Hr­vat­skoj raz­ma­tra­ju vo­de­ći svjet­ski fon­do­vi kao što su Starwo­od Ca­pi­tal, So­uth Eu­ro­pe­an Inves­t­ment Com­pany, NHC Ca­pi­tal, ali i ho­tel­ski operateri po­put In­terCon­ti­nen­ta­la, Hyat­ta, Mar­ri­ot­ta.

“Ra­dit će­mo na po­di­za­nju pos­lov­ne kon­ku­rent­nos­ti, ak­ti­vi­ra­nju ne­isko­ri­šte­nih po­ten­ci­ja­la, kao što su biv­ša voj­na imo­vi­na te broj­ne ‘brown­fi­eld’ inves­ti­ci­je”, re­kao je na otvo­re­nju pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić. Sa­nja Či­žmar iz Horwath HTL is­tak­nu­la je ka­ko je u Hr­vat­skoj­po­vat inves­ti­ci­je ni­ži za luk­suz­ne ho­te­le ne­go za ne­što ni­že ka­te­go­ri­je, a pro­sječ­no ula­ga­nje po so­bi u 2015. je iz­no­si­lo 130 ti­su­ća eura.

Da in­te­res za re­gi­ju pos­to­ji, po­t­vr­dio je cr­no­gor­ski mi­nis­tar odr­ži­vog ra­zvo­ja i tu­riz­ma Bra­ni­mir Gvoz­de­no­vić, na­vo­de­ći im­pre­siv­ne broj­ke o ho­tel­skim inves­ti­ci­ja­ma ko­je je Cr­na Go­ra pri­vuk­la ni­zom olak­ši­ca za ula­ga­če. “U Cr­noj Go­ri u po­s­ljed­nje su dvi­je go­di­ne sa­gra­đe­na 32 ho­te­la, a u idu­ćih pet go­di­na pla­ni­ra se grad­nja još 76 ho­te­la s oko 8000 klju­če­va. Inves­ti­to­ri­ma smo za ula­ga­nje u luk­suz­ni smje­štaj, odr­ži­ve pro­jek­te i inves­ti­ci­je u cje­lo­go­diš­nje pos­lo­va­nje da­li po­rez­ne olak­ši­ce, os­lo­bo­di­li ih ko­mu­nal­nih nak­na­da, a u pro­ce­du­ri su no­vi za­ko­ni u pros­tor­nom pla­ni­ra­nju ko­ji će do­dat­no olak­ša­ti pro­ce­du­ru”, objas­nio je Gvoz­de­no­vić.

Zbog još vi­so­ke ne­tran­s­pa­rent­nos­ti i spo­ros­ti u do­no­še­nju pro­pi­sa te fi­skal­ne ne­si­gur­nos­ti, inves­ti­to­ri u Hr­vat­skoj mo­ra­ju ima­ti pu­no strp­lje­nja i emo­ci­je. Bu­rak Baykan iz tur­ske Do­gus Gru­pe tvr­di da se nji­ma trud is­pla­tio te da su ula­ga­nja u des­ti­nan­ci­je s bo­ga­tim kul­tur­nim nas­li­je­đem po­put Ši­be­ni­ka is­pla­ti­va i jam­če po­vrat. Pred­sjed­nik Upra­ve Ma­is­tre To­mis­lav Po­po­vić is­ti­če da Adris ni­je za­ža­lio za ula­ga­nji­ma u ho­te­le vi­so­ke ka­te­go­ri­je: ne sa­mo da su po­di­gla kva­li­te­tu des­tin­ci­ja već su do­ni­je­la rast pri­ho­da. Po­t­vr­dio je da će Adris usko­ro ulo­ži­ti u svoj pr­vi za­gre­bač­ki ho­tel u ne­kom od obje­ka­ta Cro­atia osi­gu­ra­nja.

An­dre­as San­tis iz NCH Ca­pi­ta­la tvr­di da je i nje­go­va kom­pa­ni­ja za­in­te­re­si­ra­na za ula­ga­nje u Zagreb te još ne­ke des­ti­na­ci­je, no ne pri­je ne­go se za to stvo­ri po­volj­ni­ja kli­ma. NHC ima lo­ša is­kus­tva u Du­brov­ni­ku, gdje već ne­ko­li­ko go­di­na na lo­ka­ci­ji Bo­san­ka po­ku­ša­va­ju ra­zvi­ti pro­jekt grad­nje lu­kuz­nih vi­la, no lo­kal­na vlast ne že­li odo­bri­ti de­talj­ni ur­ba­nis­tič­ki plan. “Tru­di­mo se ulo­ži­ti u Hr­vat­sku, no su­oča­va­mo se, na ža­lost, s pro­ble­mi­ma ko­je ne­ma­mo u dru­gim zem­lja­ma”, ka­že San­tis.

U CR­NOJ GO­RI U PO­S­LJED­NJE DVI­JE GO­DI­NE SA­GRA­ĐE­NA

SU 32 HO­TE­LA, AU IDU­ĆIH PET GO­DI­NA PLA­NI­RA SE GRAD­NJA JOŠ 76, IS­TAK­NUO JE BRA­NI­MIR GVOZ­DE­NO­VIĆ

SANJIN STRUKIĆ/PIXSELL

Su­di­oni­ci jed­nog od pa­ne­la na Adria Ho­tel Fo­ru­mu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.