SR Tec­h­nics se­li iz Züric­ha u Be­ograd

Tvrt­ka ko­ja se ba­vi re­mon­tom put­nič­kih zra­ko­plo­va go­diš­nje ser­vi­si­ra 1050 le­tje­li­ca

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Alek­san­dar Vu­čić, pre­mi­jer Sr­bi­je, sas­tao se s Je­remyjem Re­mac­ha­om, iz­vr­š­nim di­rek­to­rom gru­pe SR Tec­h­nics ko­ja se ba­vi re­mon­tom put­nič­kih zra­ko­plo­va, a ko­ja se pre­se­lja­va iz Züric­ha u Be­ograd.

Vu­čić je re­kao da je Sr­bi­ji po­treb­no vi­še kom­pa­ni­ja ko­je će za­poš­lja­va­ti mla­de i struč­ne lju­de i is­to­vre­me­no po­zvao stra­ne inves­ti­to­re da svoj po­sao pre­ba­ce u Sr­bi­ju jer će vi­še za­ra­đi­va­ti, a do­bi­ti kva­li­tet­ne rad­ni­ke.

SR Tec­h­nics je jed­na od naj­ve­ćih svjet­skih kom­pa­ni­ja za odr­ža­va­nje, po­pra­vak i re­mont put­nič­kih zra­ko­plo­va, ko­ja mo­že odr­ža­va­ti ve­ći­nu Air­bu­so­vih i Bo­ein­go­vih le­tje­li­ca. Za­poš­lja­va oko 3300 rad­ni­ka di­ljem svi­je­ta ko­ji ser­vi­si­ra­ju oko 1050 zra­ko­plo­va. Kom­pa­ni­ja je ad­mi­nis­tra­ci­ju po­če­la se­li­ti iz Züric­ha u Be­ograd po­čet­kom proš­le go­di­ne ka­da je i služ­be­no po­čeo ra­di­ti cen­tar pos­lov­nih pro­ce­sa SR Tec­h­nic­sa.

Se­di­šte kom­pa­ni­ja je na aero­dro­mu u Züric­hu, a ima po­druž­ni­ce u Že­ne­vi, Ir­skoj, Mal­ti, Fran­cu­skoj, Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji, Špa­njol­skoj, Aus­tra­li­ji i Ma­le­zi­ji. Pro­daj­ni pros­to­ri su na Flo­ri­di, u Mum­ba­iju, Sin­ga­pu­ru, Sid­neyu i Šan­ga­ju, dok cen­tre za tre­ning ima u Züric­hu i Abu Dha­bi­ju.

Pre­mi­jer Sr­bi­je je pod­sje­tio da tvor­ni­ca u Sr­bi­ji tre­nut­no za­poš­lja­va 120 rad­ni­ka, a da će do kra­ja go­di­ne ima­ti 220 za­pos­le­nih, a u 2017. go­di- ni još 50, kao i da 80% rad­ni­ka či­ne mla­di lju­di do 40 go­di­na sta­ros­ti. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, pla­će su dvos­tru­ko ve­će od pro­sje­ka u Sr­bi­ji i iz­no­se oko 1000 eura.

Vu­čić je iz­ra­zio na­du da će ta kom­pa­ni­ja, osim ad­mi­nis­tra­tiv­nog sre­di­šta, u Sr­bi­ji pro­ši­ri­ti i po­sao, te da bi Sr­bi­ji mno­go zna­či­lo kad bi mo­gla odr­ža­va­ti usko­trup­ne zra­ko­plo­ve, jer bi to bio po­sao ko­ji bi u ovom tre­nut­ku Sr­bi­ji do­nio pri­hod mo­žda i ve­ći od onog ko­jeg do­no­si Air Serbia. Vu­čić je za­hva­lio za­pos­le­ni­ma jer su po­ka­za­li da Sr­bi­ja ima mla­de ta­len­ti­ra­ne lju­de, a čel­ni­ci­ma kom­pa­ni­je po­ru­čio da će uvi­jek ima­ti po­dr­šku vla­de Sr­bi­je, ko­ja će se po­na­ša­ti oz­bilj­no i od­go­vor­no.

PD

SR Tec­h­nics je ra­ni­je pre­se­lio ad­mi­nis­tra­ci­ju u Sr­bi­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.