Eli­te bri­nu re­zul­ta­ti u New Ham­p­shi­reu

Do­nald Trump i Ber­nie San­ders od­ni­je­li uvjer­lji­vu po­bje­du

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - TO­MIS­LAV PILI

Dvo­ji­ca kan­di­da­ta ko­ji ni­su po vo­lji eli­ti u svo­jim stran­ka­ma, re­pu­bli­ka­nac Do­nald Trum i de­mo­krat Ber­nie San­ders, od­ni­je­li su uvjer­lji­vu po­bje­du na pre­diz­bo­ri­ma u dr­ža­vi New Ham­p­shi­re. Kon­tro­verz­ni mi­li­jar­der ko­ji sve vi­še spu­šta ljes­tvi­cu po­li­tič­ke ko­rek­t­nos­ti do­bio je 35 pos­to gla­so­va. Sli­je­di ga John Ka­sich te Jeb Bush na tre­ćem mjes­tu. Trum­po­va po­bje­da zvono je za uz­bu­nu me­đu eli­tom Re­pu­bli­kan­ske stran­ke, tvr­di ana­li­ti­čar te stran­ke Ford O’Con­nell. “Trum­po­va po­bje­da ov­dje zna­či ve­li­ku ka­tas­tro­fu za es­ta­bli­šment”, is­ti­če O’Con­nell za Re­uters.

Na­ime, sta­tis­ti­ka ka­zu­je ka­ko ni je­dan re­pu­bli­kan­ski kan­di­dat ni­je bio dru­gi u Iowi, a po­bi­je­dio u New Ham­p­shi­reu, a da na kra­ju ni­je osvo­jio no­mi­na­ci­ju za pred­sjed­nič­kog kan­di­da­ta. A to je upra­vo us­pje­lo Trum­pu. Što se ti­če de­mo­krat­skog ta­bo­ra, na­kon što je u Iowi za dla­ku iz­gu­bio od Hil­lary Clin­ton, u New Ham­p­shi­reu Ber­nie San­ders ju je po­tu­kao do no­gu osvo­jiv­ši 60 pos­to gla­so­va. U svom go­vo­ru San­ders je po­ru­čio ka­ko su bi­ra­či odas­la­li po­ru­ku “ko­ja će se se ču­ti od Wall Stre­eta do Wa­shin­g­to­na, a to je da vla­da pri­pa­da svim lju­di­ma, a ne ša­či­ci bo­ga­tih do­na­to­ra pre­diz­bor­ne kam­pa­nje”. Pre­diz­bor­na kam­pa­nja sa­da se­li mno­go juž­ni­je, u Juž­nu Ka­ro­li­nu gdje Do­nald Trump vo­di već mje­se­ci­ma, a gdje San­ders mo­že ra­ču­na­ti na ma­nju po­dr­šku. Iz­bo­ri u Juž­noj Ka­ro­li­ni odr­žat će se 20. ve­lja­če.

RE­UTERS

Ber­nie San­ders

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.