JOŠ DU­GO NE­ĆE BI­TI BR­ZOG IN­TER­NE­TA U RU­RAL­NOM PO­DRU­ČJU

SO­LAR­NI SUS­TAV

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - BER­NARD IVEZIĆ ber­nard.ive­zic@pos­lov­ni.hr

Hr­va­ti se te­ško mi­re s ide­jom da ne­ma­ju svi is­tu mo­guć­nost do­bi­ti br­zi in­ter­net tzv. bro­ad­band pre­ko ži­ce, ka­bla, op­ti­ke ili dru­ge fik­s­ne li­ni­je. Oni ko­ji ima­ju mo­guć­nost do­bi­ti bro­ad­band zna­ju da se pod br­zi in­ter­net pa­ki­ra sve od 1 Mb­ps pa sve do 500 Mb­ps. Sve ovi­si gdje Hr­vat­skoj ži­vi­te. To se ne­će pro­mi­je­ni­ti, što­vi­še, razlike će se još po­ve­ća­ti. U idu­ćih godinudvije bit će onih ko­ji će pre­ko fik­s­nog in­ter­ne­ta i da­lje sur­fa­ti br­zi­na­ma od 1 Mb­ps, a bit će i onih ko­ji će do­bi­ti mo­guć­nost pret­pla­ti­ti se na gi­ga­bit­ni in­ter­net.

Dru­gim ri­je­či­ma, jed­na­ko ta­ko kao što u Hr­vat­skoj pos­to­ji 320 ti­su­ća gra­đa­na s blo­ki­ra­nim ra­ču­ni­ma s jed­ne stra­ne i 150 ti­su­ća gra­đa­na s ban­kov­nim ra­ču­ni­ma na ko­ji­ma le­ži vi­še od mi­li­jun ku­na ušte­đe­vi­ne s dru­ge stra­ne, ta­ko će pos­to­ja­ti i ti­su­će onih ko­ji će u Hr­vat­skoj sur­fa­ti po 1 Mb­ps dok će bi­ti i onih ko­ji će sur­fa­ti br­zi­na­ma od 1 Gb­ps.

I dok bi vam ban­ka­ri za deb­lja­nje svo­jih ra­ču­na mo­gli pre­po­ru­či­ti da pro­mi­je­ni­te pro­fe­si­ju ili po­sao pa tek on­da da se od­se­li­te, u slu­ča­ju po­tra­ge za pri­ključ­kom na br­zi in­ter­net go­to­vo je si­gur­no da će je­di­no rje­še­nje bi­ti da se od­se­li­te u ne­ku ve­ću sre­di­nu. Ili to pak ni­je je­di­no rje­še­nje?

Us­pje­šan test

Do­bra vi­jest je da je Hr­vat­ski te­le­kom u Za­gre­bu pre­ko te­le­fon­skih ži­ca us­pješ­no pus­tio in­ter­net br­zi­ne 415 Mb­ps. TeŠi­re­nje sti­ra­nje je oba­vio ti­je­kom pro­sin­ca i ne, ko­ri­šte­njem ta­ko­vaz­ne G.fast teh­no­lo­gi­je ni­je pos­ti­gao gi­ga­baj­t­nu ve­zu već tek ne­što ma­nje od po­lo­vi­ce te br­zi­ne. No, ključ je u to­me da je to pos­ti­gao pre­ko pos­to­je­ćih te­le­fon­skih ži­ca, od­nos­no te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ske in­fras­truk­tu­re ko­ja je već iz­gra­đe­na u ci­je­loj Hr­vat­skoj, čak i na oto­ci­ma, i na ko­joj još uvi­jek ima 1,4 mi­li­ju­na ak­tiv­nih ko­ris­ni­ka.

Dru­gim ri­je­či­ma, HT je us­pješ­no testirao teh­no­lo­gi­ju s ko­jom mo­že po­nu­di­ti vr­lo br­zi fik­s­ni in­ter­net na ci­je­lom te­ri­to­ri­ju Hr­vat­ske. Ta teh­no­lo­gi­ja, ka­ko po­jaš­nja­va­ju u HTu, omo­gu­ći­la je da se pre­ko ba­kre­nih pa­ri­ca po­nu­di sve od VoIPa pre­ko IPTVa u HD re­zo­lu­ci­ji s do­dat­nim us­lu­ga­ma po­put Vo­Da, sni­ma­li­ce i br­zog sur­fa­nja.

Gi­ga­bit­na utr­ka

Do­bra je vi­jest i što je to re­zul­tat sve žeš­će utak­mi­ce iz­me­đu HTa i Vip­ne­ta u po­nu­di gi­ga­bit­nog in­ter­ne­ta. Vip­net je, na­ime, svo­ju te­le­kom mre­žu s ko­jom po­kri­va 20 gra­do­va i 380 ti­su­ća do­ma­ćins­ta­va na­do­gra­dio na tzv. DOSCIS 3 stan­dard pre­ko ko­jeg mo­že svim tim ko­ris­ni­ci­ma po­nu­di­ti in­ter­net br­zi­ne 100 Mb­ps. S do­la­skom no­vog stan­dar­da DOSCIS 3.1 br­zi­na in­ter­ne­ta po­rast će pre­ma 1 Gb­ps.

HT je pak po­nu­dio br­zi­ne od 500 Mb­ps pu­tem vlas­ti­te op­tič­ke in­fras­truk­tu­re (FTTH) i u ovoj go­di­ni, ka­ko bi je nas­ta­vio ši­ri­ti, pla­ni­ra ula­ga­nja od 1,3 mi­li­jar­de ku­na.

Oba ope­ra­te­ra, iako još ne­ma­ju gi­ga­bit­nu po­nu­du, ipak se vr­lo ak­tiv­no na­tje­ču sve ve­ćim br­zi­na­ma in­ter­ne­ta. HT i Vip­net ta­ko u svo­joj po­nu­di ima­ju in­ter­net br­zi­ne 500 Mb­ps. Na­ža­lost, za­sad to mo­gu is­ku­si­ti sa­mo ri­jet­ki u Za­gre­bu. Tak­va je po­nu­da, na­ime, za ve­ći­nu u Hr­vat­skoj još uvi­jek luk­suz ko­ji ne mo­gu ni ku­pi­ti bez ob­zi­ra da li su u fi­nan­cij­skoj mo­guć­nos­ti.

Me­đu­grad­ska op­ti­ka

Ka­ko bi pre­mos­ti­li taj di­gi­tal­ni jaz iz­me­đu ra­zvi­je­ne po­nu­de u gra­do­vi­ma i sla­bo ra­zvi­je­ne u os­tat­ku Hr­vat­ske, mobilni operateri snaž­no ula­žu u LTE mre­že. Ri­ječ je o mre­ža­ma pre­ko ko­jih se mo­že po­nu­di­ti in­ter­net po br­zi­na­ma od 150 Mb­ps. No, pa­ra­doks je da su te mo­bil­ne mre­že, jed­na­ko kao i one fik­s­ne, naj­bo­lje iz­gra­đe­ne upra­vo u gra­do­vi­ma.

To će se po­la­ko mi­je­nja­ti u idu­ćih godinudvije, ka­ko će ve­će br­zi­ne fik­s­nog in­ter­ne­ta iz gra­do­va po­la­ko se pre­li­je­va­ti pre­ma ru­ral­nim po­dru­čji­ma i oto­ci­ma. No, ho­će li taj pro­ces stvar­no tra­ja­ti godinudvije ili njih de­set od­lu­čit će br­zi­na ko­jom će se po­deb­lja­ti pos­to­je­će op­tič­ke mre­že iz­me­đu gra­do­va ko­je su ključ za odre­đi­va­nje is­pla­ti­vos­ti ula­ga­nja u br­zi in­ter­net u ru­ral­nim po­dru­čji­ma.

Jed­no rje­še­nje nu­di HT, dru­go OiV. Oba že­le oja­ča­ti tu me­đu­grad­sku in­fras­truk­tu­ru sred­stvi­ma iz EU fon­do­va. Taj iz­bor je po­li­tič­ko pi­ta­nje, a po­li­ti­ka još ne­ma od­go­vor na nje­ga.

DO­BRA VI­JEST JE DA JE HR­VAT­SKI TE­LE­KOM U ZA­GRE­BU PRE­KO TE­LE­FON­SKIH ŽI­CA US­PJEŠ­NO PUS­TIO IN­TER­NET BR­ZI­NE 415 MB­PS HT I VIP­NET TA­KO U SVO­JOJ PO­NU­DI IMA­JU IN­TER­NET BR­ZI­NE 500 MB­PS. NA­ŽA­LOST, ZA­SAD TO MO­GU IS­KU­SI­TI SA­MO RI­JET­KI U ZA­GRE­BU

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.