Usko­ro se ši­ri­mo na slovačkom tr­ži­štu, a za­ni­ma nas i Aus­tri­ja

Du­brav­ko Ar­tu­ko­vić, pred­sjed­nik Upra­ve Fran­c­ka, go­vo­ri o ra­ski­du su­rad­nje s ta­li­jan­skom La­va­zzom, sta­nju na tr­ži­štu ka­ve i pos­lov­nim pla­no­vi­ma

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JO­LAN­DA RAK ŠAJN/VL jo­lan­da.rak-sajn@ve­cer­nji.net

Mi­li­jun­ska ula­ga­nja i ino­va­ci­je, os­lu­ški­va­nje tren­do­va i uva­ža­va­nje že­lja po­tro­ša­ča te mla­di ra­zvoj­ni tim do­dat­no su po­di­gli ljes­tvi­cu kom­pa­ni­je

Glo­bal­ni za­okret stra­te­gi­je La­va­zze, sve ma­nja ula­ga­nja u brend, us­lu­gu i edu­ka­ci­ju na tr­ži­štu, iz­a­zva­li su pri­lič­ne te­ško­će u pos­lo­va­nju Fran­c­ko­ve tvrt­ke Ga­le Plus, što je oci­je­nje­no neo­dr­ži­vim te smo ra­ski­nu­li ugo­vor.

Ri­jet­ko se do­ga­đa da dis­tri­bu­ter ot­ka­zu­je prin­ci­pa­lu, no u Francku vje­ru­je­mo u sna­gu vlas­ti­tih bren­do­va es­pre­ssa s ko­ji­ma rav­no­prav­no mo­že­mo kon­ku­ri­ra­ti svim europ­skim igra­či­ma.

Kva­li­te­ta i du­go­roč­na odr­ži­vost pos­lo­va­nja odu­vi­jek su nam im­pe­ra­tiv, ka­že pred­sjed­nik Upra­ve Fran­c­ka Du­brav­ko Ar­tu­ko­vić.

Mi­li­jun­ska ula­ga­nja i ino­va­ci­je, os­lu­ški­va­nje naj­no­vi­jih tren­do­va, pri­li­ka za da­lji rast i uva­ža­va­nje že­lja po­tro­ša­ča te mla­di ra­zvoj­ni tim hr­vat­sko­ga li­de­ra u pro­izvod­nji ča­je­va i ka­va, pro­tek­lih go­di­nu i pol do­dat­no su po­di­gli ljes­tvi­cu pre­ma kon­ku­ren­ci­ji. Čel­nik Fran­c­ka ot­kri­va kak­vi su im da­lji pla­no­vi u pos­lo­va­nju i udje­li na tr­ži­štu, kak­vu ka­vu Hr­va­ti naj­ra­di­je pi­ju, pri­je­ti li nam glo­bal­na nes­ta­ši­ca…

Ka­ko će se ra­skid s La­va­zzom odra­zi­ti na va­še pos­lo­va­nje?

Ne­će zna­čaj­no, s ob­zi­rom na to da La­va­zza ne­ma sig­ni­fi­kan­tan tr­žiš­ni udjel u Hr­vat­skoj. Za raz­li­ku od Fran­c­ka ko­ji dr­ži oko 6000 pro­daj­nih mjes­ta, La­va­zza ih ima oko 1100.

La­va­zza u Ita­li­ji dos­tup­na je u pri­bliž­no jed­na­kom bro­ju ugos­ti­telj­skih obje­ka­ta ko­li­ko ih Fran­ck ima u Hr­vat­skoj. No Fran­ck ni­je sa­mo es­pre­sso. Mi ima­mo ja­ke tr­žiš­ne udje­le i ši­ro­ku pa­le­tu pro­izvo­da i u čajevima, ca­puc­ci­ni­ma, mik­se­vi­ma, čak i odre­đe­ne pro­izvo­de za dje­cu.

RA­SKID S LA­VA­ZZOM NE­ĆE SE ZNAT­NO ODRA­ZI­TI NA NA­ŠE POS­LO­VA­NJE. ZA RAZ­LI­KU OD FRAN­C­KA KO­JI DR­ŽI OKO 6000 PRO­DAJ­NIH MJES­TA, LA­VA­ZZA IH IMA OKO 1100

RA­DI­MO NA RA­ZVO­JU INO­VA­TIV­NIH KON­CE­PA­TA

Ka­ko će se to odra­zi­ti na HoReCa seg­ment?

Ka­ko ne pos­to­je po­da­ci neo­vis­nih agen­ci­ja za is­tra­ži­va­nje tr­ži­šta, mi tr­ži­šte pra­ti­mo s vi­še pa­ra­me­ta­ra i pre­ma to­me mo­že­mo re­ći da je Fran­ck s ka­vom u HoReCa ka­na­lu u Hr­vat­skoj uvjer­lji­vi li­der s 38 pos­to tr­ži­šta, a La­va­zza ima se­dam pos­to. Fran­c­ko­va pro­daj­na or­ga­ni­za­ci­ja za HoReCu da­nas je ogled­ni pri­mje­rak iz­vr­s­nos­ti i do­bre eki­pi­ra­nos­ti u smis­lu br­ze re­ak­ci­je na po­tre­be na­ših part­ne­ra. Ne nu­di­mo sa­mo pro­izvod već kom­plet­nu us­lu­gu što nas či­ni po­uz­da­nim i du­go­roč­nim part­ne­rom. Ne pri­mje­nju­je­mo pre­da­tor­ski pris­tup s ci­ljem is­klju­či­vog ‘osva­ja­nja’ što ve­ćeg di­je­la tr­ži­šta to ne bi bi­lo u skla­du s na­šom stra­te­gi­jom du­go­roč­no odr­ži­vog ra­zvo­ja pos­lo­va­nja.

Pri­mje­ću­je se ka­ko Fran­ck od­ne­da­vos­naž­no ula­že u vlas­ti­ti brend i ino­va­ci­je.

Po­s­ljed­njih go­di­nu i pol bi­lo je vr­lo di­na­mič­no raz­dob­lje i mar­ke­tin­ški i ra­zvoj­no. Sa­mo u ka­te­go­ri­ji to­plih na­pi­ta­ka u Hr­vat­skoj, lan­si­ra­li smo vi­še od 25 pot­pu­no no­vih pro­izvo­da od Fran­ck Cre­me, 100 Ara­bi­ce, na­pi­ta­ka za dje­cu bez ka­ve Ba­na­na­ci­no i Ja­go­da­ci­no do pre­mi­um li­ni­je ča­je­va za HoReCu Su­pe­ri­ore Tea. Uvje­ren sam da hr­vat­sko zna­nje i pro­izvod­nja kva­li­te­tom mo­gu oz­bilj­no kon­ku­ri­ra­ti igra­či­ma na EU tr­ži­štu. Sve što je stra­no ni­je nuž­no i bo­lje od hr­vat­sko­ga i ža­los­ti či­nje­ni­ca da kod nas prev­la­da­va ovak­vo miš­lje­nje. Pri­mje­ri­ce, ma­lo se zna da na­ši stra­ni part­ne­ri pre­uzi­ma­ju i u svo­jim po­go­ni- ma pri­mje­nju­ju do­bre prak­se, struč­no zna­nje i pro­izvod­no is­kus­tvo od nas. Kao do­ma­ća kom­pa­ni­ja, sve što že­li­mo lan­si­ra­ti ve­ći­nom ra­zvi­ja­mo dos­lov­no od nu­le. To iz­i­sku­je in­ten­ziv­na is­tra­ži­va­nja tr­ži­šta zna­čaj­na i ula­ga­nja u ra­zvoj ka­ko bi fi­nal­ni pro­izvod bio ap­so­lut­no kon­ku­ren­tan i dominantan u ka­te­go­ri­ji.

Je li mljevena ka­va i da­lje broj je­dan na tr­ži­štu?

Mljevena ka­va je i da­lje, i vo­lum­no i vri­jed­nos­no, da­le­ko naj­ja­ča ka­te­go­ri­ja u Hr­vat­skoj i tu je Fran­ck uvjer­lji­vi li­der. Dr­ži­mo pre­ko 60% udje­la, a u seg­men­tu ins­tant cap­puc­ci­na, s bren­do­vi­ma Fran­ck café i Glo­ria, vi­še od 50%, ispred ja­ke ino­zem­ne kon­ku­ren­ci­je i na ova sva seg­men­ta smo naj­vi­še fo­ku­si­ra­ni. Ima­mo i zna­čaj­ne udje­le ko­ji ras­tu u ka­te­go­ri­ja­ma 2u1 i 3u1 mixe­va te čis­toj ins­tant ka­vi. U ins­tan­ti­ma smo na 15% udje­la ko­ji bi­lje­ži dalj­nji rast, dok u ča­ju pre­dvo­di­mo tr­ži­šte s vi­še od 50 pos­to.

Kak­va je tre­nu­tač­na si­tu­aci­ja na glo­bal­nom tr­ži­štu ka­ve?

Na ci­je­nu si­ro­ve ka­ve na glo­bal­nom tr­ži­štu dos­ta utje­ču bur­zov­ne špe­ku­la­ci­je, pro­cje­ne po­traž­nje i kli­mat­skih uvje­ta u zem­lja­ma uz­ga­ji­va­či­ma po­put Bra­zi­la. Dok su oče­ki­va­nja i pro­cje­ne uro­da bi­le ma­nje za 2014. i 2015. u 2016. oče­ku­je se po­nov­no cik­lič­ko po­ve­ća­nje pro­izvod­nje, no s ob­zi­rom na špe­ku­la­ci­je, mo­gu­će je po­nov­no po­ve­ća­nje ci­je­na si­ro­ve ka­ve u ovoj go­di­ni.

Po­traž­nja ras­te, na­vod­no za 30 mi­li­ju­na vre­ća go­diš­nje?

Pre­ma ne­kim pro­cje­na­ma glo­bal­na po­traž­nja za ka­vom ras­te u pro­sje­ku 2% go­diš­nje, a ka­ko je ne­ka tr­ži­šta tek ‘ot­kri­va­ju’, mo­guć je i ve­ći rast.

Što za Fran­ck zna­či člans­tvo u ne­pro­fit­nom druš­tvu In­ter­na­ti­onal Cof­fee Part­ners?

S vo­de­ćim europ­skim pro­izvo­đa­či­ma i tra­de­ri­ma ka­ve u ICPu, ak­tiv­no su­dje­lu­je­mo u ra­zvoj­nim pro­jek­ti­ma u 11 ze­ma­lja i ma­lim uz­ga­ji­va­či­ma pru­ža­mo fi­nan­cij­sku i sa­vje­to­dav­nu po­dr­šku ka­ko bi po­ve­ća­li pri­no­se, kva­li­te­tu usje­va i kon­ku­rent­nost na tr­ži­štu. Be­ne­fi­ti za Fran­ck ogle­da­ju se kroz osi­gu­ra­va­nje dos­tup­nos­ti naj­bo­lje mo­gu­će kva­li­te­te si­ro­ve ka­ve što da­lje pre­no­si- mo na kraj­nje ko­ris­ni­ke – na­še po­tro­ša­če.

Je­su li Fran­c­ko­va mi­li­jun­ska ula­ga­nja u ča­je­ve raz­log što se Atlan­tic ri­je­šio svo­jih?

Proš­lo­go­diš­njim ula­ga­njem od 40 mi­li­ju­na ku­na pot­pu­no smo re­kons­tru­ira­li po­gon ča­je­va či­me smo di­gli stan­dard na svjet­ski ni­vo. Po­gon ka­ve do­dat­no smo auto­ma­ti­zi­ra­li či­me smo do­bi­li na flek­si­bil­nos­ti i pro­izvod­noj iz­vr­s­nos­ti.

Ima li 'ne­mo­ral­nih' po­nu­da po pi­ta­nju Fran­c­ka ili se­be vi­di­te kao pre­uzi­ma­te­lja dru­gih?

O even­tu­al­noj pro­mje­ni vlas­niš­tva od­lu­ču­ju di­oni­ča­ri, od­nos­no vlas­ni­ci tvrt­ke, dok smo u me­nadž­men­tu us­mje­re­ni na rast i ši­re­nje.

Pom­no pra­ti­mo što se do­ga­đa u re­gi­ji i ši­re. Pre­uzi­ma­nje bren­do­va u Slo­ve­ni­ji je na tra­gu na­ših ci­lje­va na tom tr­ži­štu.

Kak­vi su vam da­lji pla­no­vi u pos­lo­va­nju?

Stra­te­ški smo us­mje­re­ni na dalj­nje ula­ga­nje u ka­te­go­ri­ju ka­ve i ča­ja. Ra­di­mo na ra­zvo­ju ino­va­tiv­nih kon­ce­pa­ta u ka­te­go­ri­ji ka­ve s či­me iz­la­zi­mo u ovoj go­di­ni.

Intenzivirali smo i na­še ak­tiv­nos­ti na iz­voz­nim tr­ži­šti­ma re­gi­je, ali mo­ra­mo ići i ši­re. Kup­njom bren­do­va ka­ve San­ta­ne i Lo­ke, pos­ta­vi­li smo do­bre te­me­lje za bo­lje po­zi­ci­oni­ra­nje u Slo­ve­ni­ji. U Slo­vač­koj ima­mo druš­tvo s ko­jim će­mo ra­di­ti na ra­zvo­ju HoReCa po­nu­de, a ja­ko nas in­te­re­si­ra i aus­trij­sko tr­ži­šte.

Fran­ck je po­tro­ša­či­ma si­no­nim kva­li­te­te, ko­ja je te­melj na­šeg us­pje­ha to se odra­ža­va na re­pu­ta­ci­ju na­še kom­pa­ni­je i vri­jed­nost na­ših bren­do­va i s ti­me se ne igra­mo.

U KA­TE­GO­RI­JI KA­VE, S ČI­ME IZ­LA­ZI­MO U OVOJ GO­DI­NI

DA­VOR PUKLAVEC/PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.