Agen­ci­ja u va­ku­umu

Iz pro­ra­čun­ske pri­ču­ve ići će 3,8 mil. kn za is­pla­tu mi­ni­mal­ca

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SU­ZA­NA VAROŠANEC

UPOZ­NA­LI I SIN­DI­KA­TI TRA­ŽE­ĆI ŽUR­NO RJE­ŠE­NJE

Mi­nis­tar­stvo ra­da pred­lo­žit će Vla­di rje­še­nje za is­pla­tu mi­ni­mal­nih pla­ća oko 2000 rad­ni­ka

Agen­ci­ja za osi­gu­ra­nje rad­nič­kih po­tra­ži­va­nja u slu­ča­ju ste­ča­ja pos­lo­dav­ca (AORPS) u ovoj go­di­ni go­mi­la ne­ri­je­še­ne zah­tje­ve sa­mo­blo­ki­ra­nih pos­lo­da­va­ca za is­pla­tu mi­ni­mal­ne pla­će nji­ho­vim rad­ni­ci­ma. Agen­ci­ja te is­pla­te ne mo­že pro­ves­ti do do­no­še­nja pro­ra­ču­na, što zna­či da tre­nu­tač­no ne funk­ci­oni­ra za­kon­ska za­šti­ta ko­ju je proš­le je­se­ni uvela biv­ša Vla­da, pa rad­ni­ci opet tr­pe šte­tu. Da bi dr­ža­va is­pu­ni­la svo­ju obve­zu, nuž­na je in­ter­ven­ci­ja no­ve Vla­de, po­t­vr­đu­ju u AORPSu, a Ban­ske dvo­re po­žu­ru­ju i sin­di­ka­ti. Nji­hov apel Vla­di ka­ko bi se što hit­ni­je ri­je­ši­lo pi­ta­nje manj­ka nov­ca, ko­je je re­zul­tat sple­ta okol­nos­ti, či­ni se, mo­gao bi bi­ti ubr­zo usvo­jen.

Pri­vre­me­no fi­nan­ci­ra­nje

U ti­je­ku je, na­ime, pri­vre­me­no dr­žav­no fi­nan­ci­ra­nje, ko­jim no­va za­kon­ska obve­za kao stav­ka ni­je pre­dvi­đe­na, što je lo­gič­no jer je uve­de­na tek proš­le je­se­ni, pa Mi­nis­tar­stvo ra­da i mi­ro­vin­sko­ga sus­ta­va naj­av­lju­je da će upu­ti­ti pri­jed­log Vla­di da se ta obve­za pod­mi­ri na te­ret pro­ra­čun­ske za- li­he. No­vac za tu na­mje­nu ni­je pla­ni­ran Od­lu­kom o pri­vre­me­nom fi­nan­ci­ra­nju pos­lo­va, funk­ci­ja i pro­gra­ma dr­žav­nih ti­je­la i dru­gih pro­ra­čun­skih ko­ris­ni­ka dr­žav­nog pro­ra­ču­na RH u pr­vom tro­mje­se­čju 2016., na­vo­di rav­na­telj AORPSa Zo­ran Os­to­vić. Ka­ko na­po­mi­nje, kon­kret­na obve­za za dr­ža­vu uve­de­na je iz­mje­na­ma Za­ko­na o osi­gu­ra­nju po­tra­ži­va­nja rad­ni­ka u slu­ča­ju ste­ča­ja pos­lo­dav­ca, ko­je su stu­pi­le na sna­gu 1. ruj­na 2015. U pr­vom tro­mje­se­čju 2015., ko­je je re­fe­rent­no raz­dob­lje za pri­vre­me­no fi­nan­ci­ra­nje u ovoj go­di­ni, ta ak­tiv­nost Agen­ci­je ni­je ni pos­to­ja­la, objaš­nja­va Os­to­vić.

S pro­ble­mom s ko­jim se tre­nu­tač­no su­oča­va­ju rad­ni­ci proš­lo­ga su tjed­na pre­mi­je­ra Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća upoz­na­li i sin­di­ka­ti tra­že­ći žur­no rje­še­nje. Na sas­tan­ku u Vla­di iz­ni­je­li su i broj­ke, a ka­ko se doz­na­je, pred­sjed­nik URSH Oz­ren Ma­ti­ja­še­vić is­tak­nuo je ka­ko je pre­ma sta­nju od 1. ve­lja­če ti­me po­go­đe­no oko 2000 rad­ni­ka ko­ji ra­de kod 155 pos­lo­dav­ca, a Agen­ci­ji za is­pla­tu ne­dos­ta­je 3,8 mi­li­ju­na ku­na. Ka­ko pos­lo­dav­ci zbog fi­nan­cij­skih pro­ble­ma ne mo­gu is­pla­ti­ti pla­ću, s is­pla­tom za­jam­če­nog mi­ni­mal­ca tre­ba­la bi usko­či­ti dr­ža­vi, sla­žu se u nad­lež­nim re­so­ru ra­da, či­ja je ana­li­za po­ka­za­la da ne­ko dru­go rje­še­nje po­red na­ve­de­nog za­pra­vo ne pos­to­ji.

Te­ma idu­će sjed­ni­ce Vla­de

Uva­ža­va­ju­ći gos­po­dar­sku si­tu­aci­ju pos­lo­da­va­ca te eg­zis­ten­ci­jal­nu si­tu­aci­ju rad­ni­ka ko­ji­ma ni­je is­pla­će­na pla­ća i nji­ho­vih obi­te­lji, na­vo­de, Mi­nis­tar­stvo ra­da i mi­ro­vin­sko­ga sus­ta­va pred­lo­žit će Vla­di osi­gu­ra­nje sred­sta­va za evi­den­ti­ra­na, a ne­iz­vr­še­na po­tra­ži­va­nja rad­ni­ka po tom os­no­vu na te­ret pro­ra­čun­ske za­li­he. Oče­ku­je se da će taj pri­jed­log na­ći na dnev­nom re­du slje­de­će sjed­ni­ce Vla­de. Ina­če, osi­gu­ra­nje po­tra­ži­va­nja rad­ni­ka u slu­ča­ju blokade ra­ču­na pos­lo­dav­ca, no­vi me­ha­ni­zam za po­ten­ci­jal­no do­ki­da­nje ve­li­kog pro­ble­ma ra­da bez is­pla­te pla­ća, po­če­lo je do­no­si­ti kon­kret­ne re­zul­ta­te, pa je do kra­ja 2016. AORPS is­pla­tio mi­ni­mal­ne pla­će za 606 rad­ni­ka u iz­no­su od 2.091.962 ku­ne.

S PRO­BLE­MOM S KO­JIM SE TRE­NU­TAČ­NO SU­OČA­VA­JU RAD­NI­CI PROŠ­LO­GA SU TJED­NA PRE­MI­JE­RA ORE­ŠKO­VI­ĆA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.