TVOR­NI­CA STAR­TUPA BIV­ŠI ČELINIK HT-A ODA­BRAO VIP IN­TER­NET

Tvor­ni­ca star­tupa Pru­ža­telj us­lu­ga in­ter­ne­ta u HUB-u 385 je Vip, da­nas se u pros­tor use­lja­va­ju pr­vi sta­na­ri

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BER­NARD IVEZIĆ

Ne mo­gu još ni­šta po­t­vr­di­ti. Iako je in­ter­net već spre­man i mo­že se ko­ris­ti­ti, još ni­smo for­mal­no pot­pi­sa­li ugo­vor s ope­ra­te­rom, ka­že I. Šo­ljan

Ivi­ca Mu­dri­nić, biv­ši HDZov mi­nis­tar pro­me­ta, neg­daš­nji šef Hr­vat­skog te­le­ko­ma (HT) i do 1. si­ječ­nja sta­ri­ji pot­pred­sjed­nik De­ut­s­c­he te­le­ko­ma (DT), na pos­lov­nu sce­nu vra­ća se s naj­ve­ćim cowor­king pros­to­rom u Hr­vat­skoj HUB385, no u no­vom biz­ni­su, či­ni se, ne­će su­ra­đi­va­ti s ope­ra­te­rom što ga je go­di­na­ma vo­dio ne­go s nje­go­vim pr­vim kon­ku­ren­tom. U pe­tak je, na­ime, na sve­ča­nom otva­ra­nju HUB385 imao ak­tiv­nu wifi mre­žu pod bren­dom Vip. Iva­na Šo­ljan, ko­ja je uz Mu­dri­ni­ća i An­tu Mag­za­na su­so­ni­va­či­ca HUBa 385, ni­je že­lje­la po­t­vr­di­ti je li uis­ti­nu ri­ječ o Vip­ne­tu. No, na­gla­si­la je da pru­ža­telj us­lu­ga in­ter­ne­ta ne­će bi­ti “ope­ra­ter na ko­jeg svi mis­li­mo”, alu­di­ra­ju­ći na HT.

“Ne mo­gu još ni­šta po­t­vr­di­ti. Iako je in­ter­net već spre­man i mo­že se ko­ris­ti­ti u na­šem pros­to­ru, još ni­smo for­mal­no pot­pi­sa­li ugo­vor s ope­ra­te­rom”, ka­že Šo­ljan.

Do­da­la je ka­ko je s 2500 kva­dra­ta pros­to­ra to naj­ve­ći cowor­king pris­tor u Hr­vat­skoj. Us­to, po­sri­je­di je pr­vi cowor­king pros­tor u Hr­vat­skoj či­je će rad­no vri­je­me bi­ti od 024 sve da­ne u go­di­ni. Pros­tor u ko­ji je ulo­že­no po­la mi­li­ju­na eura ima ka­pa­ci­tet 400 rad­nih mjes­ta.

Sa­dr­ži otvo­re­ni pros­tor, ure­de, kon­fe­ren­cij­ske dvo­ra­ne, ki­no­dvo­ra­ne i har­dver­ski la­bo­ra­to­rij. U sklo­pu HUBa 385 je i atom­sko sk­lo­ni­šte. Da­nas u pros­tor usa­lja­va­ju pr­vi sta­na­ri. Me­đu nji­ma je i ra­zvoj­ni odjel naj­ve­će sof­tver­ske tvrt­ke u Hr­vat­skoj IN2 gru­pe, ko­ja će u HUBu 385 ra­zvi­ja­ti svo­je pos­lo­va­nje s dro­no­vi­ma.

“Ne­ki od na­ših pr­vih sta­na­ra vr­lo su ak­tiv­ni na sce­ni, po­put Rep­s­lyja, Dot­me­trixa, Ne­to­kra­ci­je, Mu­zi­ka.hra i Bi­na­ri­je, a vje­ru­jem da će­mo po­bu­di­ti za­ni­ma­nje i ra­zvoj­nih odje­la ve­li­kih kom­pa­ni­ja iz­van ITa”, za­klju­ču­je Iva­na Šo­ljan.

Ivi­ca Mu­dri­nić, Iva­na Šo­ljan i An­te

Mag­zan, su­os­ni­va­či HUB-a 385

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.