SI­VA ZO­NA RAS­TE BROJ VO­ZI­LA RE­GIS­TRI­RA­NIH U DA­RU­VA­RU

Si­va zo­na 2010. bi­lo 512 osob­nih i 343 te­ret­na vo­zi­la oz­na­ke DA, a pot­kraj proš­le go­di­ne 2355, od­nos­no 2153

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - DAR­KO BI­ČAK

Da­ru­var­ske re­gis­tra­ci­je auto­mo­bi­la na hr­vat­skim su ces­ta­ma sve češ­će, a sa­mo još ne­upu­će­ni sma­tra­ju da je po­s­ljed­njih go­di­na doš­lo do ve­li­kog ras­ta bro­ja vo­zi­la u tom gra­du. Ri­ječ je o si­voj zo­ni ko­ja omo­gu­ću­je prav­nim oso­ba­ma da re­gis­ti­ra­ju svo­ja osob­na vo­zi­la i ka­mi­one u Da­ru­va­ru, što im do­no­si znat­ne ušte­de pri re­gis­tra­ci­ji auto­mo­bi­la za­to što Da­ru­var ima naj­ni­žu zo­nu ri­zi­ka za osi­gu­ra­va­te­lje, od njih osam. Na­ime, auto­mo­bi­li s da­ru­var­skim ta­bli­ca­ma na tom po­dru­čju uz­ro­ku­ju ma­nje pro­met­nih ne­sre­ća jer uglav­nom i ne vo­ze po Da­ru­va­ru ne­go dru­gim di­je­lo­vi­ma Hr­vat­ske. No, za­to vo­zi­la s da­ru­var­skim re­gis­tar­skim plo­či­ca­ma pro­uz­ro­ču­ju sve vi­še pro­met­nih ne­sre­ća u dru­gim mjes­ti­ma. MUP je tu ne­mo­ćan jer ne­ma za­kon­ske za­pre­ke da le­asing ili ren­ta­car ku­ća, ali i bi­lo ko­ja dru­ga tvrt­ka, ima sje­di­šte ili po­druž­ni­cu u Da­ru­va­ru i da ta­mo registrira svo­ja vo­zi­la. U naj­ri­zič­njoj zo­ni su vo­zi­la re­gis­ti­ra­na u Za­gre­bu i Kra­pi­ni.

Pre­ma po­da­ci­ma MUPa u Da­ru­va­ru, gra­du od 12.000 sta­nov­ni­ka, pot­kraj 2010. go­di­ne bi­lo je re­gis­tri­ra­no ukup­no 5689 vo­zi­la, od to­ga 4204 auto­mo­bi­la i 469 te­ret­nih i rad­nih vo­zi­la. Pet go­di­na na­kon to­ga re­gis­tri­ra­no je ukup­no 9702 vo­zi­la, od če­ga 6149 osob­nih i 2246 te­ret­nih i rad­nih. Oso­bi­to je za­nim­ljiv zna­tan po­rast bro­ja vo­zi­la u vlas­niš­tvu prav­nih oso­ba, ko­jih je na kra­ju 2010. bi­lo re­gis­tri­ra­no 512 osob­nih i 343 te­ret­na, a već ih je pot­kraj proš­le go­di­ne bi­lo 2355 osob­nih, od­nos­no go­to­vo pet pu­ta vi­še, i 2153 te­ret­nih vo­zi­la ili 6,3 pu­ta vi­še.

U Da­ru­va­ru re­gis­tri­ra­na 9702 vo­zi­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.