I Mo­ody’s bi Vla­di mo­gao da­ti šest mje­se­ci mi­ra

Rej­ting na is­pi­tu Oče­ku­je se da će agen­ci­ja do lje­ta za­dr­ža­ti ocje­nu ‘Ba1’ s ne­ga­tiv­nom prog­no­zom, po­tom će od­lu­či­va­ti pro­ra­čun

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na­kon S&Pja i Fit­c­ha, svoj pr­vi rad­ni po­sjet Za­gre­bu ove go­di­ne za­vr­ši­li i pred­stav­ni­ci rej­ting agen­ci­je Mo­ody’s, po­s­ljed­nje iz ‘Ve­li­ke troj­ke’. Izas­lans­tvo, u ko­jem je bio i glav­ni ana­li­ti­čar za Hr­vat­sku, obiš­lo je fi­nan­cij­ski ključ­ne adre­se me­đu ko­ji­ma Vla­du, vo­de­će ban­ke i HNB. Glav­na te­ma raz­go­vo­ra oče­ki­va­no je bi­lo zdrav­lje javMi­nis­tar nih fi­nan­ci­ja, a mo­odysov­ce su po­seb­no za­ni­ma­le prognoze ras­ta, sta­bil­nost ka­bi­ne­ta pre­mi­je­ra Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća te oz­bilj­nost za re­for­me. Uoči sas­tan­ka mi­nis­tar gos­po­dar­stva To­mis­lav Pa­ne­nić re­kao da je će Vla­da pre­ni­je­ti od­luč­no sta­ja­li­šte da će tra­že­ne re­for­me bi­ti pro­ve­de­ne do­dav­ši da “tre­ba pres­ta­ti pri­ča­ti pri­če”. Bu­du­ći da je mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić u Bruxel­le­su naj­a­vio da će Vla­da u idu­ća dva tjed­na ima­ti kon­tu­re bu­dže­ta u smjer­ni­ca­ma fi­skal­ne i eko­nom­ske po­li­ti­ke, a pro­ra­čun do­ni­je­ti 10. ožuj­ka, na­ši su­go­vor­ni­ci oče­ku­ju da će Mo­ody’s os­ta­ti na stand byu te Ban­skim dvo­ri­ma da­ti šest mje­se­ci mi­ra i za­dr­ža­ti rej­ting na ra­zi­ni ‘Ba1’ s ne­ga­tiv­nom prog­no­zom. Eu­rop­ska ko­mi­si­ja u zim­skim prog­no­za­ma oče­ku­je rast od 1,8 pos­to BDPa i de­fi­cit od 3,9 pos­to, no mi­nistr Ma­rić je na- ja­vio da na­mje­ra­va ići i ni­že te se pri­bli­ži­ti se manj­ku od oko 3 pos­to BDPa ove go­di­ne. To će bi­ti te­ško os­tva­ri­vo bez po­li­tič­ke od­lu­ke o za­mr­za­va­nju ras­ta os­no­vi­ce pla­ća u jav­nom sek­to­ru u 2016. što zna­či da se još ne­eki­pi­ra­na Vla­da i sin­di­ka­ti mo­ra­ju pod hit­no sjes­ti za stol. Za­sad je obav­ljen tek uvod­ni sas­ta­nak, a pre­ma ri­je­či­ma Vi­li­ma Ri­bi­ća, idu­ći još ni­je ni u pla­nu.

G. STANZL/PIXSELL

gos­po­dar­stva T. Pa­ne­nić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.