SVI­JET ŠKOT­SKE DES­TI­LE­RI­JE VI­SKI­JA OŠ­TRO SE PRO­TI­VE ‘BREXI­TU’

Pro­europ­ski In­dus­tri­ja pi­ća pri­bo­ja­va se po­s­lje­di­ca iz­la­ska Ve­li­ke Bri­ta­ni­je iz EU

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - ANA MA­RIA FI­LI­PO­VIĆ GRČIĆ ana.ma­ria.fi­li­po­vic.gr­cic@pos­lov­ni.hr

Pro­izvo­đa­či ču­ve­nog žes­to­kog pi­ća sma­tra­ju da će im gu­bi­tak je­dins­tve­nog eu­rop­skog tr­ži­šta na­šte­ti­ti

Škot­ski pro­izvo­đa­či vi­ski­ja stra­hu­ju da bi “Brexit”, iz­la­zak Ve­li­ke Bri­ta­ni­je iz Eu­rop­ske uni­je (EU), ovoj in­dus­tri­ji du­go­roč­no na­šte­tio. Vi­ski tre­nut­no uži­va pred­nost ne­sme­ta­nog cir­ku­li­ra­nja roba unu­tar je­dins­tve­nog tr­ži­šta EU ko­je uklju­ču­je 28 ze­ma­lja, dok bi iz­la­zak do­veo do ki­da­nja bri­tan­skih tr­go­vač­kih ve­za.

Ovo poz­na­to al­ko­hol­no pi­će bri­tan­ska je zvi­jez­da iz­vo­za i jed­na od nje­nih naj­vred­njih in­dus­tri­ja ko­ja na go­diš­njoj ra- zi­ni u dr­žav­nu bla­gaj­nu do­ne­se vi­še od če­ti­ri mi­li­jar­de fun­ti i za­poš­lja­va pre­ko 10.000 lju­di u 115 des­ti­le­ri­ja di­ljem Škot­ske. Uko­li­ko Brexit us­pi­je, Bri­ta­ni­ja će tre­ba­ti na­no­vo us­pos­tav­lja­ti tr­go­vin­ske spo­ra­zu­me s os­tat­kom Eu­ro­pe što je pro­ces ko­ji bi mo­gao tra­ja­ti go­di­na­ma.

“In­dus­tri­je s mar­gi­ne imat će i ve­će tro­ško­ve”, tvr­di Brad Mac­kay, pro­fe­sor eko­no­mi­je na sve­uči­li­štu u Edin­bur­g­hu, sma­tra i da će bri­tan­ska in­dus­tri­ja, ako do iz­la­ska za­is­ta do­đe, bi­ti ma­nje is­pla­ti­va. “Za­la­že­mo se da Bri­ta­ni­ja os­ta­ne u EU”, re­kao je Ivan Me­ne­zes, iz­vr­š­ni di­rek­tor Di­agea ko­ji u por­t­fe­lju ima bred­no­ve po­put Joh­n­nie Wal­ke­ra, Smir­nof­fa i Gu­ine­ssa.

S tim se sta­ja­li­štem sla­že i kon­ku­rent­ska tvrt­ka Per­nod Ri­card ko­ja ta­ko­đer po­dr­ža­va za­jed­nič­ko tr­ži­šte. “Per­nod Ri­card je pro­europ­ska tvrt­ka ko­ja po­dr­ža­va li­be­ra­li­za­ci­ju tr­go­vi­ne u svi­je­tu”, ka­že Alexan­dre Ri­card.

Di­aego i slič­ne kom­pa­ni­je uve­li­ke se os­la­nja­ju na iz­voz. Uvoz­ne ca­ri­ne na stra­na vi­na i žes­to­ka pi­ća na tr­ži­šti­ma u ra­zvo­ju, po­put In­di­je, pri­lič­no su vi­so­ka. U In­di­ji su me­đu naj­vi­ši­ma u svi­je­tu, čak 150 pos­to, zbog če­ga je Škot­sko udru­že­nje pro­izvo­đa­ča vi­ski­ja (SWA) nas­to­ja­lo pre­go­va­ra­ti o ni­žim po­rez­nim sto­pa­ma, ali i oni stra­hu­ju da bi bri­tan­sko na­pu­šta­nje EU mo­glo osu­je­ti­ti pre­go­vo­re.

Dru­ga po­te­ško­ća s ko­jom bi se pro­izvo­đa­či mo­gli su­sres­ti je za­šti­ta pro­izvo­da jer EU kon­tro­li­ra oz­na­ke iz­vor­nos­ti ko­je ga­ran­ti­ra­ju da se škot­skim vi­ski­jem sma­tra sa­mo pi­će po­ri­jek­lom iz Škot­ske.

JED­NA OD PO­TE­ŠKO­ĆA IZ­LA­SKA IZ EU­ROP­SKOG ČLANS­TVA JEST I TO ŠTO EU­ROP­SKA AD­MI­NIS­TRA­CI­JA KON­TRO­LI­RA OZ­NA­KE IZ­VOR­NOS­TI ŠTO BI OTVO­RI­LO VRA­TA KO­PI­RA­NJU

Škot­ske des­ti­le­ri­je za­poš­lja­va­ju 10.000 lju­di

FOTOLIA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.