DO­BRA IDE­JA HELLOQUENT SMA­NJU­JE ZRA­ČE­NJE MO­BIL­NIH URE­ĐA­JA

Do­bra ide­ja Do­dat­na tes­ti­ra­nje pro­izvo­da u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji otvo­ri­la su im stra­na tr­ži­šta

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - MARTA DUIĆ marta.du­ic@pos­lov­ni.hr

Di­zaj­ner­ski li­je­pa i kva­li­tet­na ino­va­ci­ja ko­ja go­to­vo pot­pu­no sma­nju­je zra­če­nje mo­bil­nih ure­đa­ja

To­mis­lav Ju­ra­to - vac, autor ino­va­ci­je Helloquent, za­štit­nog ma­te­ri­ja­la za mo­bil­ne ure­đa­je ko­ji sma­nju­je zra­če­nje, ra­dio je na po­dru­čju utje­ca­ja ne­ioni­zi­ra­ju­ćeg zra­če­nja na ljud­ski or­ga­ni­zam vi­še od 20 go­di­na. Mo­bi­te­li, pri­pa­da­ju­ći re­pe­ti­to­ri­baz­ne sta­ni­ce, be­žič­ni kuć­ni te­le­fo­ni, WLAN ro­ute­ri, babymo­ni­to­ri, sve su to svi­ma na­ma poz­na­ti ure­đa­ji ko­ji ko­ris­te be­žič­nu vi­so­ko­frek­vent­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju. Ka­ko ka­že Juratovac, na­kon iz­ra­de ne­ko­li­ko ge­ne­ra­ci­ja ma­te­ri­ja­la, mno­go tes­ti­ra­nja i pro­ba, zad­njom su ge­ne­ra­ci­jom us­pje­li pos­ti­ći vr­hun­sku učin­ko­vi­tost. SAR mje­re­nje po­ka­za­lo je sma­nje­nje zra­če­nja od 98 pos­to, a za­štit­ni efekt mje­ren na sa­mo 5 cm (tzv. ne­ar fi­eld) i 30 cm, s umet­nu­tim mo­bi­te­lom u pro­izvod sa za­štit­nim ma­te­ri­ja­lom za vri­je­me te­le­fon­skog raz­go­vo­ra, iz­no­si ta­ko­đer vi­so­kih 98 pos­to. Sam ma­te­ri­jal po­t­vr­đe­no ima za­štit­ni uči­nak od sko­ro 100 pos­to.

“Za­štit­ni ma­te­ri­jal ima ne­ko­li­ko bit­nih kon­ku­rent­skih pred­nos­ti u od­no­su na raz­na rje­še­nja ko­ja su pri­sut­na u svi­je­tu. Znans­tve­no je de­talj­no tes­ti­ran te je po­t­vr- đe­na nje­go­va učin­ko­vi­tost, što ga auto­mat­ski odva­ja od svih dru­gih al­ter­na­tiv­nih rje­še­nja. Upra­vo do­go­va­ra­mo do­dat­na tes­ti­ra­nja u jed­nom od naj­pres­tiž­ni­jih svjet­skih ins­ti­tu­ta u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji ko­ji nam otva­ra ši­rom vra­ta za tr­ži­šte Ve­li­ke Bri­ta­ni­je i SA­Da”, po­hva­lio se To­mis­lav Juratovac.

Za­štit­ni ma­te­ri­jal po­sje­du­je iz­nim­na re­flek­sij­ska, ali i ap­sorp­cij­ska svoj­stva, što mu omo­gu­ću­je da upra­vo u po­dru­čju gla­ve, gdje je si­tu­aci­ja elek­trič­nih i mag­net­skih po­lja za vri­je­me raz­go­vo­ra mo­bi­te­lom naj­ka­otič­ni­ja i naj­kom­plek­s­ni­ja, pos­ti­že iz­nim­no vi­so­ki za­štit­ni efekt. Pro­izvod sa­dr­ži i za­štit­ni pre­ti­nac za bez­kon­tak­t­ne kre­dit­ne ili de­bit­ne kar­ti­ce, spre­ča­va­ju­ći ti­me ha­ki­ra­nje i zlo­po­ra­bu po­da­ta­ka.

“Na tr­ži­šte smo pla­si­ra­li vr­lo kva­li­te­tan i di­zaj­ner­ski li­jep pro­izvod, a re­ak­ci­je pu­bli­ke su iz­nim­no do­bre. Mno­gi u pr­vi mah za­pra­vo i ne mo­gu vje­ro­va­ti da po­sje­du­je tak­vu za­štit­nu učin­ko­vi­tost. Vo­di­mo pre­go­vo­re sa za­in­te­re­si­ra­nim dis­tri­bu­te­ri­ma u Bri­ta­ni­ji ko­ji su sprem­ni uvr­sti­ti naš pro­izvod u ka­ta­lo­ge i u pro­daj­ne TV ka­na­le”, po­ru­ču­je Juratovac.

ZNANS­TVE­NO JE PO­T­VR­ĐE­NA UČIN­KO­VI­TOST ZA­ŠTIT­NOG MA­TE­RI­JA­LA, A RE­AK­CI­JE PU­BLI­KE SU IZ­NIM­NO DO­BRE, KA­ŽE INO­VA­TOR TO­MIS­LAV JURATOVAC

PD

Za­štit­ni ma­te­ri­jal po­sje­du­je iz­nim­na re­flek­sij­ska, ali i ap­sorp­cij­ska svoj­stva

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.