Re­ne­san­sa In­fo­bi­pa

Pro­izvod hr­vat­ske tvrt­ke ko­ris­ti 3,2 mi­li­jar­de lju­di

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - BER­NARD IVEZIĆ

In­fo­bip, ko­ji je do­sad bio naj­ve­ći po bro­ju za­pos­le­nih, sa­da je po­ka­zao da ima i naj­vi­še kraj­njih ko­ris­ni­ka

Naj­ve­ća sof­tver­ka kom­pa­ni­ja u hr­vat­skom vlas­niš­tvu, pul­ski In­fo­bip, do sa­da je tu ti­tu­lu bra­ni­la bro­jem za­pos­le­ni­ka. Za­poš­lja­va 700 rad­ni­ka na pet kon­ti­ne­na­ta. Dru­ga naj­ve­ća hr­vat­ska sof­tver­ska kom­pa­ni­ja je za­gre­bač­ka IN2 gru­pa, ko­ja u Hr­vat­skoj ima vi­še za­pos­le­nih, ali glo­bal­no je ipak ma­nji od In­fo­bi­pa.

Me­đu­tim, u po­ne­dje­ljak je pri pred­stav­lja­nju svo­jih no­vih in­ter­net­skih stra­ni­ca In­fo­bip ot­krio da je glo­bal­no­naj­ve­ća hr­vat­ska sof­tver­ska kom­pa­ni­ja i po bro­ju ko­ris­ni­ka.

Pet kon­ti­ne­na­ta

Kom­pa­ni­ja je na we­bu obja­vi­la da je la­ni ima­la ne­vje­ro­jat­nih 3,2 mi­li­jar­de kraj­njih ko­ris­ni­ka. Dru­gim ri­je­či­ma, sof­tver­sku plat­for­mu ko­ju je ra­zvio In­fo­bip u 2015. go­di­ni ko­ris­tio je go­to­vo sva­ki dru­gi čo­vjek na pla­ne­ti. Na­vo­di­mo "go­to­vo sva­ki dru­gi" sa­mo sto­ga što pre­ma po­s­ljed­njim po­da­ci­ma na Zem­lji ži­vi 7,4 mi­li­jar­di lju­di.

Sil­vio Ku­tić, su­os­ni­vač i di­rek­tor In­fo­bi­pa dalj­nji rast kom­pa­ni­je, ko­ja pos­lu­je s 300 te­le­kom ope­ra­te­ra di­ljem svi­je­ta, me­đu ko­ji­ma su Vo­da­fo­ne, EE, O2 i Te­le­nor, te 200 ti­su­ća biz­ni­sa pro­izvo­đa­či iga­ra po­pit War­ga­min­ga, ko­ris­ni­ci vir­tu­al­ne va­lu­te YCo­ins po­put ja­pan­skog Sof­tBan­ka, mar­ke­tin­ški di­vo­vi po­put agen­ci­je TLC Mar­ke­ting Wor­l­dwi­de te sof­tver­ski di­vo­vi po­put Asse­ca, oče­ku­je u SMSu.

U svo­joj ko­lum­ni za te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ski ča­so­pis Te­le­comKH is­ti­če da nas u 2016. oče­ku­je pro­cvat SMSa.

No­vi mo­del

"Teh­no­lo­gi­ja ko­ja omo­gu­ću­je sla­nje SMSa iz mo­bil­nih apli­ka­ci­ja, ta­ko­zva­ni A2P SMS ono što je do sa­da omo­gu­ča­va­lo rast P2P me­ssa­ging apli­ka­ci­ja po­put What­sAp­pa i Linea, a sa­da kroz no­vi pos­lov­ni mo­del zvan Bu­si­ne­ssa­saSer­vi­ce (Ba­aS) otva­ra ras­tu­ći pros­tor za pri­ho­de te­le­kom ope­ra­te­ri­ma", pi­še Ku­tić.

Naj­poz­na­ti­ji pri­mjer A2P SMSa teh­no­lo­gi­je su SMS po­ru­ke sa PINom za ula­zak u Gma­il, Fa­ce­bo­ok ili Ou­tlo­ok te po­t­vrd­ni SMSo­vi za ko­ri­šte­nje What­sAp­pa. Pre­ma po­da­ci­ma sa nje­go­vih in­ter­net­skih stra­ni­ca, In­fo­bip već nu­di A2P SMS us­lu­ge tvrt­ka­ma kao što su Zen­desk, ko­ji je je­dan od naj­ve­ćih clo­ud CRMo­va na svi­je­tu te Vi­be­ru, jed­nom od naj­po­pu­lar­ni­jih me­ssa­ging apli­ka­ci­ja na svi­je­tu.

I dok se za tr­ži­šte SMSo­va pre­dvi­đa da će bla­go pa­da­ti s 132 ml­rd. do­la­ra, ko­li­ko je vri­je­di­lo 2013. go­di­ne, tr­ži­šte A2P SMSo­va će pre­ma Ju­ni­pe­ru na­ras­ti sa 48 na 60 mi­li­jar­di do­la­ra. In­fo­bip oče­ku­je

TEH­NO­LO­GI­JA KO­JA JE OMO­GU­ĆI­LA RAS­TA WHAT­SAP­PA I LINEA SA­DA JE SPREM­NA ZA RAST OPE­RA­TE­RA

Sil­vio Ku­tić

In­fo­bip

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.