Od pro­da­je dr­žav­ne imo­vi­ne ove go­di­ne po­la mi­li­jar­de eura

no­vi pr­vi čo­vjek DUUDI-ja, naj­av­lju­je obra­čun sa svi­ma ko­ji ne pla­ća­ju naj­am i ve­li­ku ras­pro­da­ju dr­žav­nog vlas­niš­tva

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - LI­DI­JA KI­SE­LJAK/VL

Je­dan od pr­vih pos­lo­va bit će mu pot­pi­si­va­nje ugo­vo­ra za Ku­pa­re, na či­jim je pri­pre­ma­ma za pro­da­ju i ra­dio dok je bio u AUDIO-u

To­mis­lav Bo­ban od po­ne­djelj­ka je i služ­be­no na čel­noj po­zi­ci­ji Dr­žav­no­ga ure­da za uprav­lja­nje dr­žav­nom imo­vi­nom (DUUDI). Je­dan od pr­vih pos­lo­va bit će mu pot­pi­si­va­nje ugo­vo­ra za Ku­pa­re, na či­jim je pri­pre­ma­ma za na­tje­čaj za pro­da­ju i sam ra­dio dok je još bio u AUDIOu. Upra­vo ga je zbog pri­pre­me tog pos­la i za­dr­žao Ra­di­mir Ča­čić ne­ko vri­je­me i za vri­je­me man­da­ta biv­še Vla­de.

Lov na ne­pla­ti­še

Pr­vi za­da­tak bit će onaj ko­ji je na­veo i pre­mi­jer, a to je os­po­so­bi­ti dr­žav­nu imo­vi­nu, od ko­je se ra­ču­na za­ra­da u ovoj go­di­ni od po­la mi­li­jar­de eura. Bo­ban ka­že da će se tru­di­ti taj iz­nos i re­ali­zi­ra­ti. “Mo­ra­mo se ri­je­ši­ti ne­kon­ku­rent­ne imo­vi­ne, da­ti u funk­ci­ju sve sta­no­ve kroz pro­da­ju ili naj­am, pro­da­ti ma­njin­ske udje­le u tvrt­ka­ma ko­je ni­su od po­seb­nog in­te­re­sa dr­ža­ve, a mo­ra­mo i stvo­ri­ti pod­lo­gu za ve­li­ke inves­ti­ci­je. Znam da to ni­je la­ko, pa će­mo za­to mo­ra­ti mi­je­nja­ti ne­ke za­ko­ne ili pod­za­kon­ske ak­te ka­ko bi­smo ri­je­ši­li pre­pre­ke, a to su pri­je sve­ga imo­vin­sko­prav­ni od­no­si. Za­to će­mo mo­ra­ti raz­go­va­ra­ti sa žu­pa­ni­ja­ma i općinama jer nam inves­ti­ci­je tre­ba­ju, a nji­ho­vo ubr­za­nje bi­lo bi sa­mo winwin si­tu­aci­ja”, ka­že Bo­ban.

Do­da­je da će nas­ta­vi­ti “ra­zot­kri­va­ti” oso­be ko­je go­di­na­ma ne pla­ća­ju naj­am za dr­žav­ne pros­to­re. Taj po­sao za­po­čeo je još ra­ni­je, a i sa­da će sve pro­ble­ma­tič­ne pros­li­je­đi­vat pra­vo­sud­nim ti­je­li­ma.

Tvrt­ka­ma u ko­ji­ma dr­ža­va ima ma­njin­ski udjel, a ni­su od in­te­re­sa dr­ža­vi, po­nu­dit će se mo­guć­nost ot­ku­pa tog udje­la. Na­ime, zbog tog ma­njin­skog udje­la ko­ji ima dr­ža­va te tvrt­ke ni­su u mo­guć­nos­ti apli­ci­ra­ti za no­vac iz EU fon­do­va.

Pris­ta­ša bur­ze

Pre­te­ži­to je ri­ječ o tvrt­ka­ma unu­tar CERPa. Pris­ta­ša je i iz­lis­ta­va­nja dr­žav­nih udje­la na bur­zi, jer se, ka­ko ka­že, ta­mo mo­že pos­ti­ći re­al­na ci­je­na, od­nos­no ni­je po­treb­no oba­vi­ti pro­cje­nu. No, ko­je bi to tvrt­ke mo­gle bi­ti, od­nos­no bi li to mo­gao bi­ti HEP ili HP, ko­je je spo­mi­njao Bo­ba­nov pret­hod­nik, za­sad ne ot­kri­va. A tu je jas­no da ima si­gur­nih ula­ga­ča: mi­ro­vin­skih fon­do­va.

To­mis­la­vu Bo­ba­nu pred­sto­ji i pro­na­la­zak rje­še­nja za Pe­tro­ke­mi­ju, gdje Ina i PPD obav­lja­ju du­bin­sko sni­ma­nje.

MO­RAT ĆE­MO RAZ­GO­VA­RA­TI SA ŽU­PA­NI­JA­MA

I OPĆINAMA JER NAM INVES­TI­CI­JE TRE­BA­JU, A NJI­HO­VO UBR­ZA­NJE BI­LO BI SA­MO WIN-WIN SI­TU­ACI­JA, IS­TI­ČE TO­MIS­LAV BO­BAN

HLADIKA/PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.