BIH PRE­DAO ZAH­TJEV ZA ČLANS­TVOM U EU, PO­SAO TEK PO­ČI­NJE

>>

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - TO­MIS­LAV OHAREK

Slje­de­ći ko­rak je pri­la­god­ba SSP-a ka­ko bi se uzeo u ob­zir uze­lo člans­tvo Hr­vat­ske u EU

Pred­sjed­nik Pred­sjed­niš­tva BiH Dra­gan Čo­vić, ko­ji je ju­čer pre­dao zah­tjev za člans­tvo svo­je zem­lje u EU, iz­ja­vio je ka­ko već za ne­ko­li­ko mje­se­ci oče­ku­je po­zi­tiv­no miš­lje­nje Eu­rop­ske ko­mi­si­je, a da slje­de­će go­di­ne BiH do­bi­je kan­di­dat­ski sta­tus.

“Vje­ru­jem da će­mo u slje­de­ćih par mje­se­ci do­bi­ti po­zi­tiv­no miš­lje­nja Bruxel­le­sa i s pra­vom pla­ni­ra­ti slje­de­će go­di­ne naš kan­di­dat­ski sta­tus”, re­kao je Čo­vić.

Sli­je­pi op­ti­mi­zam

To su vr­lo am­bi­ci­oz­ni pla­no­vi s ob­zi­rom na to da je Hr­vat­ska od pod­no­še­nja zah­tje­va na miš­lje­nje Bruxel­le­sa če­ka­la 14 mje­se­ci, a kan­di­dat­ski sta­tus je do­bi­la 16 mje­se­ci kas­ni­je i to u okol­nos­ti­ma ka­da je ras­po­lo­že­nje u EU pre­ma pro­ši­re­nju bi­lo da­le­ko po­volj­ni­je.

“Si­gu­ran sam da ne­ma po­vrat­ka na­trag, BiH mo­ra sti­ći svo­je susjede na eu­rop­skom pu­tu”, re­kao je Čo­vić.

Slje­de­ći ko­ra­ci ko­je BiH mo­ra na­pra­vi­ti su pri­la­god­ba SSPa ka­ko bi se u ob­zir uze­lo člans­tvo Hr­vat­ske u EUu i no­vi iz­bor­ni za­kon ko­ji bi tre­bao ri­je­ši­ti pi­ta­nje pro­ved­be Eu­rop­skog suda za ljud­ska pra­va u slu­ča­ju Sej­dićFin­ci.

BiH je os­ta­la je­di­na zem­lja ko­ja je du­go od­bi­ja­la pri­hva­ti­ti na­če­lo tra­di­ci­onal­ne tr­go­vi­ne ko­je se pri­mje­nju­je kod pro­mje­na tr­go­vin­skih spo­ra­zu­ma. BiH je na­ime pot­pi­sa­la Spo­ra­zum o sta­bi­li­za­ci­ji i pri­dru­ži­va­nju u vri­je­me ka­da Hr­vat­ska ni­je bi­la čla­ni­ca EUa i ka­da su obje bi­le u Sred­njo­europ­skoj zo­ni slo­bod­ne tr­go­vi­ne (CEF­TA). Bu­du­ći da je SSP asi­mi­tri­čan spo­ra­zum u ko­rist zem­lje pot­pis­ni­ce, to jest, EU uki­da od­mah ca­ri­ne na uvoz iz zem­lje s ko­jom pot­pi­su­je taj spo­ra­zum, dok se s dru­ge stra­ne za ro­bu ko­ja ide u su­prot­nom smje­ru ca­ri­ne uki­da­ju pos­tup­no, Hr­vat­ska pro­mje­nom svo­ga sta­tu­sa, ula­skom u EU do­la­zi u ne­po­vo­ljan po­lo­žaj jer se za nje­zi­nu ro­bu uvo­de ca­ri­ne u tr­go­vi­ni sa zem­lja­ma s ko­ji­ma je do ta­da tr­go­va­la bez ikak­vih ca­ri­na. Sto­ga je uve­de­no na­če­lo tra­di­ci­onal­ne tr­go­vi­ne ka­ko no­va čla­ni­ca ne bi u pr­vo vri­je­me doš­la u ne­po­vo­ljan po­lo­žaj. BiH je tek ne­dav­no pris­ta­la pre­go­vo­ra­ti na te­me­lju to­ga na­če­la.

Me­đu­tim, ka­ko upo­zo­ra­va Al Ja­ze­era, zah­tjev za člans­tvo tek je po­če­tak pos­la, ko­ji bi ako se ne ura­di zna­čio go­to­vo tre­nut­no ga­še­nje bo­san­sko­her­ce­go­vač­ke, iona­ko krh­ke pri­vre­de.

Pri­hva­ti­ti za­ko­ne i pra­vi­la EUa u mno­go ši­rem ka­pa­ci­te­tu ne­go što je to da­nas, a ne ra­zvi­ti sis­tem ko­ji će u prak­si pri­vre­di omo­gu­ći­ti da funk­ci­oni­ra po europ­skim prin­ci­pi­ma, zna­či do­ves­ti se u mno­go te­žu po­zi­ci­ju ne­go što je to mli­je­ko­pre­ra­đi­vač­ki, a po­seb­no po­ljo­pri­vred­ni sek­tor da­nas. U nje­mu je na raz­ne na­či­ne upos­le­no go­to­vo 400.000 oso­ba.

Nes­prem­ni za tr­ži­šte

“Ako do­đe do pri­mje­ne zah­tje­va iz SSPa, gos­po­dar­stvo BiH mo­že sta­vi­ti ključ u bra­vu. To od­go­vor­no tvr­dim kao pri­mar­ni pro­izvo­đač i pre­ra­đi­vač. Kao jed­nu ilus­tra­ci­ju to­ga na­vest ću vam mli­je­ko, ko­je Mil­kos na na­šoj ram­pi pla­ća 68 fe­nin­ga. Po­nu­da za mli­je­ko iz EUa je 60 fe­nin­ga. Dak­le, raz­li­ka je osam fe­nin­ga po li­tri mli­je­ka, što go­vo­ri o pred­nos­ti europ­skih far­me­ra i ne­mo­guć­nos­ti na­ših da kon­ku­ri­ra­ju”, re­kao je di­rek­tor Mil­ko­sa Adin Fa­kić.

Na­ime,pro­ra­čun za po­ljo­pri­vred­ne po­ti­ca­je u Fe­de­ra­ci­ji Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne iz­no­si go­to­vo 40 mi­li­ju­na eura, za raz­li­ku od slo­ven­skog, ko­ji je mi­li­jar­du i pol eura.

AKO DO­ĐE DO PRI­MJE­NE ZAH­TJE­VA IZ SSP-A, GOS­PO­DAR­STVO BIH MO­ŽE STA­VI­TI KLJUČ U BRA­VU. PRI­MJER JE MLI­JE­KO S KO­JIM NA­ŠI FAR­ME­RI NE MO­GU KON­KU­RI­RA­TI

H. JELAVIĆ/PIXSELL

Pred­sjed­nik Pred­sjed­niš­tva BiH Dra­gan Čo­vić ka­že da BiH mo­ra sli­je­di­ti susjede

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.