DI­NA­MO NA NO­GO­ME­TA­ŠI­MA ZA­RA­DIO VI­ŠE OD MI­LI­JAR­DU KU­NA

>>

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SAŠA PAPARELLA

Za­gre­bač­ki klub ku­pio je i pro­dao od 1996. ukup­no 906 igra­ča, dok je Haj­duk na ku­po­pro­da­ji 975 igra­ča za­ra­dio 472 mi­li­ju­na ku­na

Uraz­dob­lju od se­zo­ne 1995./96. do 2015./16. za­gre­bač­ki Di­na­mo oba­vio je 906 ku­pov­nih i pro­daj­nih tran­sfe­ra no­go­me­ta­ša, os­tva­riv­ši pri­tom ne­to za­ra­du na pre­pro­da­ji igra­ča ve­ću od mi­li­jar­du ku­na.

Haj­duk je u tom raz­dob­lju na svo­jih 975 tran­sfe­ra za­ra­dio 472 mi­li­ju­na ku­na, a Ri­je­ka na 643 tran­sfe­ra 117 mi­li­ju­na. NK Zagreb je za­ra­dio 114 mi­li­ju­na ku­na, Osijek 103 mi­li­ju­na, a Split 75 mi­li­ju­na ku­na, na­vo­di se u stu­di­ji An­te Ba­je i Mar­ka Pri­mor­ca ko­ju je, pod nas­lo­vom “Pos­lo­va­nje no­go­met­nih klu­bo­va u Hr­vat­skoj”, iz­dao Ins­ti­tut za jav­ne financije u edi­ci­ji Fis­cus na­mi­je­ne­noj, ka­ko se na­vo­di, “raz­bo­ri­tom i od­go­vor­nom uprav­lja­nju fi­nan­ci­ja­ma jav­nog sek­to­ra”. Ana­li­za je po­ka­za­la da ukup­na tr­žiš­na vri­jed­nost klu­bo­va Pr­ve hr­vat­ske no­go­met­ne li­ge (HNLI) iz­no­si go­to­vo 1,3 mi­li­jar­de ku­na. Pro­sječ­na vri­jed­nost igra­ča u pr­voj li­gi je oko če­ti­ri mi­li­ju­na ku­na, pri če­mu naj­ve­ću pro­sječ­nu tr­žiš­nu vri­jed­nost ima­ju igra­či Di­na­ma: po 10,2 mi­li­ju­na ku­na, po­tom Ri­je­ke (6,6 mi­li­ju­na) i Haj­du­ka (5,2 mi­li­ju­na). Po pro­sječ­noj vri­jed­nos­ti sli­je­de igra­či Spli­ta i Lo­ko­mo­ti­ve, a na dnu su igra­či Osi­je­ka (1,5 mi­li­ju­na) i In­te­ra Za­pre­šić (0,9 mi­li­ju­na ku­na).

Ne­pro­fit­ni pro­fi­ti­ra­li

Po ukup­noj tr­žiš­noj vri­jed­nos­ti pr­vi je Di­na­mo s 415 mi­li­ju­na ku­na, sli­je­di Ri­je­ka s 265 mi­li­ju­na, Haj­duk vri­je­di 181 mi­li­jun, Split 95 mi­li­ju­na; naj­ma­nje vri­je­di mom­čad In­te­ra iz Za­pre­ši­ća, sve­ga 26 mi­li­ju­na ku­na.

“No­go­met­ni klu­bo­vi u Hr­vat­skoj pos­lu­ju kao neprofitne or­ga­ni­za­ci­je ili kao d.d., a u HNL I su u jed­na­koj mje­ri zas­tup­lje­na oba prav­na obli­ka. Pro­fe­si­onal­ni klu­bo­vi us­mje­re­ni na stje­ca­nje pri­ho­da, ko­je ne ko­ris­te nuž­no na ra­zvoj vlas­ti­tih igra­ča već na kup­nju kva­li­tet­ni­jih spor­ta­ša, ne bi tre­ba­li uži­va­ti sta­tus ne­pro­fit­nih or­ga­ni­za­ci­ja”, na­vo­de auto­ri.

S ob­zi­rom na nje­go­vu do­mi­na­ci­ju, ana­li­za je obav­lje­na s po­seb­nim os­vr­tom na pos­lo­va­nje Di­na­ma. Taj klub je 2014. imao pri­ho­de od 121 mi­li­jun ku­na, što je go­to­vo tre­ći­na ukup­nih pri­ho­da no­go­met­nih Pr­ve i Dru­ge li­ge za­jed­no. Di­na­mo je is­to­dob­no imao ra­sho­de od 211 mi­li­ju­na ku­na, pa je ukup­no bio u mi­nu­su 90 mi­li­ju­na ku­na. I ra­sho­di os­ta­lih pro­ma­tra­nih klu­bo­va uglav­nom su znat­no ve­ći od pri­ho­da, pa su klu­bo­vi HNL I os­tva­ri­li ku­mu­la­tiv­ni gu­bi­tak od go­to­vo 122 mi­li­ju­na ku­na.

Pi­šu­ći o Di­na­mu auto­ri spo­mi­nju i do­na­ci­je Gra­da Za­gre­ba u iz­no­su od 20 mi­li­ju­na ku­na go­diš­nje.

Do­na­ci­je Gra­da Za­gre­ba

“U od­no­su na ve­ći­nu europ­skih pr­vo­li­ga­ša ko­ji ve­lik dio svo­jih pri­ho­da os­tva­ru­ju pro­da­jom roba i pru­ža­njem us­lu­ga, Di­na­mo go­to­vo dvos­tru­ko vi­še pri­ho­da os­tva­ri od grad­skih do­na­ci­ja... Za­nim­lji­vo je da klub iz­nos od 6,5 mi­li­ju­na ku­na go­diš­nje is­pla­ću­je kao te­ku­će do­na­ci­je i sti­pen­di­je, a is­to­dob­no se fi­nan­ci­ra do­na­ci­ja­ma iz pro­ra­ču­na Gra­da Za­gre­ba”, na­vo­di se u ana­li­zi.

U nas­tav­ku sto­ji ka­ko Di­na­mo, Zagreb, Lo­ko­mo­ti­va i Sla­ven Be­lu­po ima­ju re­la­tiv­no vi­so­ke iz­van­red­ne pri­ho­de, uglav­nom od pro­da­je du­go­traj­ne imo­vi­ne i os­ta­le nes­po­me­nu­te pri­ho­de.

“Iz fi­nan­cij­skih iz­vje­šta­ja ni­je u pot­pu­nos­ti jas­no što obu­hva­ća­ju ti os­ta­li pri­ho­di, a fi­nan­cij­sko iz­vje­šta­va­nje klu­bo­va o nji­ma ni­je tran­s­pa­rent­no”, za­mje­ra­ju auto­ri.

Dru­go­pla­si­ra­ni Haj­duk 2014. go­di­ne os­tva­rio je 69 mi­li­ju­na ku­na pri­ho­da uz šest mi­li­ju­na ku­na mi­nu­sa, dok je Ri­je­ka ima­la 67 mi­li­ju­na ku­na pri­ho­da i 14 mi­li­ju­na mi­nu­sa.

MARKO LUKUNIĆ/PIXSELL

Zdrav­ko Ma­mić, sa­vjet­nik GNK Di­na­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.